Δαίδαλος (Daedalus) – Δωσίθεος (Dositheos)

 Δαίδαλος, Daidalos, Daedalus: Craftsman. From δαιδάλλω (δαιδαλλο), to craft, construct.

Δάϊππος, Daippos: Skilled horseman. From δα– (da-). Intensive prefix, and ἵππος (hippos), horse.

Δαισιάδης, Daisiadis: A blazing person. From δαίς (dais), a fire torch.

Δαϊφαντος, Daiphantos:  He who appears knowledgeable. From δαῆναι (daenai), to know, and φαίνομαι (phainomai), to appear.

Δαμάς, Δαμᾶς, Damas: He who tames the wild. From δαμάζω (damazo), to tame.

Δαμασίας, Damasias: He who tames the wild. From δαμάζω (damazo), to tame.

Δαμάσιππος, Damasippos:  He who tames horses. From δαμάζω (damazo), to tame, and ἵππος (hippos), horse.

Δαμασίστραρτος, Damasistratos: He who subdues armies. From δαμάζω (damazo), to tame, and στρατὸς (stratos), army.

Δαμάτηρ, Damater: Mother of the earth, a form of Demeter. From δα (da), earth, and μήτηρ (meter), mother.

Δαμάτριος, Damatrios: Male form of  form of Δαμάτηρ (Damater), also the name of a Boeotian month.

Δαμέδων, Damedon: Ruler of the earth. From δα (da), earth, and μέδων (medon), ruler.

Δαμιανός, Damianos, Damian: He who tames the wild. From δαμάζω (damazo), to tame.

Δαμίας, Damias: He who tames the wild. From δαμάζω (damazo), to tame.

Δάμις, Damis: She who tames the wild. From δαμάζω (damazo), to tame.

Δαμοκλής, Δαμοκλῆς, Damokles, Damocles: He who brings glory to the people. From δᾶμος (damos) – a Doric variation of δῆμος (demos), the people, and  κλέος (kleos), glory.

Δαμόξενος, Damoxenos:  A guest from abroad.  From δᾶμος (damos) – a Doric variation of δῆμος (demos), the people, and ξένος (xenos), foreigner, guest.

Δαμόφιλος, Damophilos, Damophilus:  A friend of the people. From δᾶμος (damos) – a Doric variation of δῆμος (demos), the people, and φίλος (philos), friend.

Δαμοφών, Δαμοφῶν, Damophon: He who shines among the people. From δᾶμος (damos), the people, and φῶς (phos), light.

Δαμώ, Damo: An expert, a knowledgeable woman. From δαήμων (daemon), cognizant, consoisseur.

Δάμων, Damon: An expert, a knowledgeable man. From δαήμων (daemon), cognizant, consoisseur.

Δανάη, Danae: Possibly, an adept sea woman. From διά (dia), though, and νέω (neo), to sail, to float.

Δαναός, Danaos, Danaus: Possibly, an adept seaman. From διά (dia), though, and νέω (neo), to sail, to float.

Δάφνη, Daphne:  Glorious. From δάφνη (daphne), laurel (the plant, and ipso fact, the prize).

Δάφνις, Daphnis: Glorious. From δάφνη (daphne), laurel (the plant, and ipso fact, the prize).

Δειδάς, Δειδᾶς, Deidas: Fearful of the gods. From δείδω (deido), to fear.

Δείμος, Δεῖμος, Deimos: He who causes fear. From δεῖμα (deima), fear, terror.

Δείμας, Deimas: He who causes fear. From  δεῖμα (deima), fear, terror.

Δείναρχος, Deinarchos: A staunch and capable leader. From δεινὸς (deinos), staunch, capable, terrible, and ἄρχων (archon), leader.

Δεινιάδης, Deiniades: Staunch and capable. From δεινὸς (deinos), staunch, capable, terrible.

Δεινίας, Deinias:  Staunch and capable. From δεινὸς (deinos), staunch, capable, terrible.

Δεινοκράτης, Deinokrates, Deinocrates:  A capable and powerful leader. From δεινὸς (deinos), staunch, capable, terrible, and κρατῶ (krato), to govern, to hold.

Δεινομάχη, Deinomache:  A staunch and capable fighter or debater. From δεινὸς (deinos), staunch, capable, terrible, and μάχη (mache), fight.

Δεινόμαχος, Deinomachos: A staunch and capable fighter or debater. From δεινὸς (deinos), staunch, capable, terrible, and μάχη (mache), fight.

Δεινομένης, Deinomenes: Staunch and powerful. From δεινὸς (deinos), staunch, capable, terrible, and μένος (menos), power.

Δεινοσθένης, Deinosthenes: On terrible strength. From δεινὸς (deinos), terrible, and σθένος (sthenos), strength.

Δεινόστρατος, Deinostratos:  On terribly good soldier. From δεινὸς (deinos), terrible, and στρατὸς (stratos), soldier.

Δεινοχάρης, Deinochares: Terribly good looking and graceful.  From δεινὸς (deinos), terrible, and χάρις (charis), grace, beauty.

Δείνων, Deinon:  Terribly capable person. From δεινὸς (deinos), staunch, capable.

Δεισίθεος, Deisitheos: Fearful of the gods. From δεισιλός (deisilos), fearful, and θεὸς (theos), god.

Δελφίς, Delphis: Dolphin-like. From δελφίς (delphis), dolphin.

Δεξανδρίδης, Dexandrides: A receptive man. From δέξις (dexis), reception, and ἀνὴρ (aner), man.

Δεξίθεος, Dexitheos: Received by the gods. From δέξις (dexis), reception, and θεὸς (theos), god.

Δεξικλής, Δεξικλῆς, Dexicles: Receiving glory. From δέξις (dexis), reception, and κλέος (kleos), glory.

Δεξίλαος, Dexilaos: Accepted by the people. From δέξις (dexis), reception, and λαὸς (laos), the people.

Δεξίμβροτος, Deximbrotos: Accepted by mortals. From δέξις (dexis), reception, and βροτὸς (brotos), mortal.

Δέξιος, Dexios: Receptive. From δέξις (dexis), reception.

Δέξιππος, Dexippos: Accepting (or well-accepted by) horses.  From δέξις (dexis), reception, and ἵππος (hippos), horse.

Δεξιφάνης, Dexiphanes: Of an receptive appearance. From δέξις (dexis), reception, and φαίνω (phaino), appear.

Δερκυλίδας, Derkylidas: Of a bright appearance. From δέρκομαι (derkomai), to see clearly.

Δέσποινα, Despoina: An imposing mistress. From δεσπόζω (despozo), to impose, to be a master.

Δεσπότης, Despotes: An imposing master. From δεσπόζω (despozo), to impose, to be a master.

Δέσπω, Despo: Diminutive of Δέσποινα (Despoina).

Δευκαλίων, Ducalion: Flooded, drenched. From δεύω (deuo), to drench, to flood.

Δηϊάνειρα, Deianeira: A brave and fierce woman. From  δήϊος (deios), ravaging, burning, and ἀνδρεία (andreia), braveness.

Δηϊδάμεια, Deidameia: A bondage-and-discipline kind of woman. From δήϊος (deios), ravaging, and δαμάζω (damazo), to tame, to discipline.

Δηϊόπη, Deipope: Of fierce and burning appearance. From δήϊος (deios), ravaging, burning, and ὤψ (ops), eye, face, countenance.

Δηΐοχος, Deiochos: Having fierceness.  From δήϊος (deios), ravaging, burning, and ἔχω (echo), to have.

Δηϊπύλη, Deipyle: She who burns and ravages gates.  From δήϊος (deios), ravaging, burning, and πύλη (pyle), gate.

Δηΐπυλος, Deipylos:  He who burns and ravages gates. From δήϊος (deios), ravaging, burning, and πύλη (pyle), gate.

Δηΐφοβος, Deiphobos: Fierce and frightful. From δήϊος (deios), ravaging, burning, and φόβος (phobos), fear.

Δηΐφόβη, Deiphobe: Fierce and frightful. From δήϊος (deios), ravaging, burning, and φόβος (phobos), fear.

Δήλιος, Delios: From the island of Delos. Possibly from δηλῶ (delo), to disclose, to reveal.

Δημαγόρας, Demagoras: A public orator. From δῆμος (demos) and ἀγορεύω (agoreuo), to address an assembly.

Δημάδης, Demades: Of the people. From δῆμος (demos), the public.

Δημαινέτη, Demainete:  Publicly praised. From δῆμος (demos), the public, and αἰνετὸς (ainetos), praiseworthy.

Δημαίνετος, Demainetos:  Publicly praised. From δῆμος (demos), the public, and αἰνετὸς (ainetos), praiseworthy.

Δημαλκέτης, Demalketes, Demalcetes: A powerful public figure. From δῆμος (demos), the public, and ἀλκὴ (alke), power.

Δημάλκης, Demalkes, Demalces: A powerful public figure. From δῆμος (demos), the public, and ἀλκὴ (alke), power.

Δημάνθης, Demanthes: Flower of the people. From δῆμος (demos), the public, and ἄνθος (anthos), flower, blossom.

Δημαρέτη, Demarete:  Virtuous among the people. From δῆμος (demos), the public, and ἀρετὴ (arete), virtue.

Δήμαρχος, Demarchos: A leader of the people. From δῆμος (demos), the public, and ἂρχων (archon), leader.

Δημήτηρ, Demeter:  Mother of the earth, a form of Demeter. From δη (de), the Attic form of γῆ (ge), earth, and μήτηρ (meter), mother.

Δήμητρα, Demetra: A modern form of Δημήτηρ (Demeter).

Δημήτρης, Demetris, Dimitris: An informal form of Δημήτριος (Demetrios).

Δημητρία, Demetria: Related to (or dedicated) to Δημήτηρ (Demeter).

Δημήτριος, Demetrios: Related to (or dedicated) to Δημήτηρ (Demeter).

Δημητρός, Demetos: Familiar form of Δημήτριος (Demetrios), most frequently used by Greeks in Constantinople.

Δημητρούλα, Δημητροῦλα, Demetroula: A diminutive nickname of Δήμητρα (Demetra).

Δημόδοκος, Demodokos: Accepted by the people. From δῆμος (demos), the people, and δέχομαι (dechomai), to accept.

Δημοκήδης, Demokedes: Friend of the people. From δῆμος (demos), the people, and κῆδος (kedos), care about.

Δημοκλής, Δημοκλῆς, Demokles: Glorified by the people. From δῆμος (demos), the people, and κλέος (kleos), glory.

Δημοκράτης, Demokrates: Democratic. From δῆμος (demos), the people, and κρατῶ (krato), to govern.

Δημόκριτος, Demokritos, Democritus: Approved by the people.  From δῆμος (demos), the people, and κριτὸς (krites), chosen.

Δημομένης, Demomenes: Drawing strength from the people. From δῆμος (demos), the people, and μένος (menos), force.

Δημονίκη, Demonike: Victorious among the people. From δῆμος (demos), the people, and νίκη (nike), victory.

Δημόνικος, Demonikos:  Victorious among the people. From δῆμος (demos), the people, and νίκη (nike), victory.

Δημόξενος, Demoxenos: Of a hospitable people. From δῆμος (demos), the people, and ξένος (xenos), foreigner, guest.

Δήμος, Δῆμος, Demos: Of the people. From δῆμος (demos), the people.

Δημοσθένης, Demosthenes:  Of a strong people. From δῆμος (demos), the people, and σθένος (sthenos), strength.

Δημοστράτη, Demostrate: A warrior of the people. From δῆμος (demos), the people, and στρατὸς (stratos), army.

Δημόστρατος, Demostratos: A warrior of the people. From δῆμος (demos), the people, and στρατὸς (stratos), army.

Δημότης, Demotes: One of the people, a fellow-citizen. From δῆμος (demos), the people.

Δημοφάνης, Demophanes: Shining among the people. From δῆμος (demos), the people and φαίνω (phaino), to shine, to appear.

Δημοφίλη, Demophile:  A friend of the people. From δῆμος (demos), the people, and φίλος (philos), friend.

Δημόφιλος, Demophilos:  A friend of the people. From δῆμος (demos), the people, and φίλος (philos), friend.

Δημοφών, Δημοφῶν, Demophon:  Shining among the people. From δῆμος (demos), the people and φῶς (phos), light.

Δημοχάρης, Demochares: Bringing joy to the people. From δῆμος (demos), the people and χαρά (chara), happiness.

Δημοχαρίδης, Democharides: Bringing joy to the people. From δῆμος (demos), the people and χαρά (chara), happiness.

Δημώ, Δημὼ, Demo: Of the people. From δῆμος (demos), the people.

Δήμων, Demon: Of the people. From δῆμος (demos), the people.

Δημώναξ, Demonax: Ruler of the people.  Of the people. From δῆμος (demos), the people, and ἄναξ (anax), king.

Δημωφέλης, Demopheles: Aiding the people. From δῆμος (demos), the people, and ὠφέλιμος (ophelimos), helpful.

Διαγόρας, Diagoras: An orator. From διαγορεύω (diagoreuo), to speak, to declare.

Δίαιτος, Diaitos: A just person. From δίαιτα (diaita), arbitration.

Διαλεκτή, Dialekte: Dialectic, conversational. From διαλεκτική (dialektike), dialectic, discussion by question and answer.

Διαλεκτός, Dialektos:  Dialectic, conversational. From διαλεκτική (dialektike), dialectic, discussion by question and answer.

Διαμαντής, Diamentes: Diamond-like. From ἀδάμας (adamas), diamond.

Διαμάντω, Diamanto: Diamond-like. From ἀδάμας (adamas), diamond.

Διδυμίας, Didymias: Twin, two-fold. From δίδυμος (didymos), twin, double.

Δίδυμος, Didymos: Twin, two-fold. From δίδυμος (didymos), twin, double.

Διδώ, Διδὼ, Dido: A giving person. From δίδωμι (dinomi), to offer.

Διηνέκης, Dienekes:  Perpetual. From διηνεκὴς (dienekes), continuous, unbroken.

Δίϊππος, Diippos: Riding through. From δι– (di-), trans-, and ἵππος (hippos), horse.

Διϊφιλος, Diiphilos:  Dear to Zeus. From διός (dios), of Zeus, and φίλος (philos), friend.

Δικαίαρχος, Dikaiarchos: Just ruler. From δίκαιος (dikaios), lawful, and ἄρχων (archon), ruler.

Δικαιΐδης, Dikaiides: Just. From δίκαιος (dikaios), lawful.

Δικαιογένης, Dikaiogenes: Descendant of a just kin. From δίκαιος (dikaios), lawful, and γένος (genos), race, kin, descent.

Δικαιοκράτης, Dikaiokrates: Just ruler. From δίκαιος (dikaios), lawful, and κρατῶ (krato), to rule.

Δίκαιος, Dikaios: Well-ordered, just. From δίκαιος (dikaios), lawful, observant of custom or rule.

Δικαίος, Δικαῖος, Dikaios:  Well-ordered, just. From δίκαιος (dikaios), lawful, observant of custom or rule.

Δίκη, Dike: Justice. From δίκη (dike), right, order, judgment.

Διογείτων, Diogeiton: Of Zeus’s kind. From διός (dios), of Zeus, and γείτων (geiton), neighbor, to be of like kind.

Διογένης, Diogenes: Of Zeus’s kin. From διός (dios), of Zeus, and γένος (genos), race, kin, descent.

Διόγνητος, Diognetos: Of Zeus’s kin. From διός (dios), of Zeus, and γένος (genos), race, kin, descent.

Διόδοτος, Diodotos, Diodotus:  Given to Zeus. From Δίας (Dias), Zeus, and δίδω (dido), to give.

Διοδώρα, Diodora: A gift from (or to) Zeus. From διός (dios), of Zeus, and δῶρον (doron), gift.

Διόδωρος, Diodoros: A gift from (or to) Zeus. From διός (dios), of Zeus, and δῶρον (doron), gift.

Διοκλής, Διοκλῆς, Diokles, Diocles: Partaking of the glory of Zeus. From διός (dios), of Zeus, and κλέος (kleos), glory.

Διομέδων, Diomedon: A ruler by virtue of Zeus. From διός (dios), of Zeus, and μέδων (medon), ruler.

Διομήδης, Diomedes: One who thinks of (or like) Zeus. From διός (dios), of Zeus, and μήδομαι (medomai), to think, to plan.

Διόμνηστος, Diomnestos: He who remembers Zeus. From διός (dios), of Zeus, and μνῆστις (mnestis), remembrance.

Διονύσης, Dionysis: An informal version of Διονύσιος (Dionysios).

Διονυσία, Dionysia, Denise: Dionysian: From Διόνυσος (Dionysos).

Διονυσιάδης, Dionysiades: Dionysian. From Διόνυσος (Dionysos).

Διονύσιος, Dionysios:  Dionysian. From Διόνυσος (Dionysos).

Διονυσόδοτος, Dionysodotos: Dedicated to Dionysos (hic!). From Διόνυσος (Dionysos) and δίδω (dido), to give.

Διονυσόδωρος, Dionysodoros: A gift from Dionysus, one would hope of the drinkable kind. From Διόνυσος (Dionysos) and δῶρον (doron), gift.

Διονυσοκλής, Διονυσοκλῆς, Dionysokles: Partaking of the (somewhat squiffy) glory of Dionysus. From Διόνυσος (Dionysos) and κλέος (kleos), glory.

Διόνυσος, Dionysos, Dionysus: Possibly, Zeus’s tree. From From Δίας (Dias), Zeus, and νύσα (nysa), tree. But the plot thickens:  Νύσα (Mount Nysa) is also the birthplace of Dionysus, where he was nursed by the Νυσιάδες (Nysiad nymphs).

Διοπείθης, Diopeithes: He who persuades Zeus. From Δίας (Dias), Zeus, and πείθω (peithο), to convinve.

Δίος, Δῖος, Dios: Divine. From δῖος (dios), heavenly.

Διοσκουρίδης, Dioskourides: Related to the Dioscuri, the sons of Zeus. From Δίας (Dias), Zeus, and κοῦρος (Kouros), son.

Διοτίμα, Diotima:  Having the valor or Zeus. From Δίας (Dias), Zeus, and τιμὴ (time), valorThe name of a revered hetaera featured in Plato’s Symposium.

Διότιμος, Diotimos:  Having the valor or Zeus. From Δίας (Dias), Zeus, and τιμὴ (time), valor.

Διοφάνης, Diophanes:  Revealed by (or to) a god. From Δίας (Dias), Zeus, and φαίνω (phaino), to appear.

Διόφαντος, Diophantos: Revealed by (or to) a god. From Δίας (Dias), Zeus, and φαίνω (phaino), to appear.

Διοχάρης, Diochares: With the grace of Zeus. From Δίας (Dias), Zeus, and χάρις (charis), grace.

Δίρκη, Dirke: Hypnotic. From δίρκαιον (dirkaion), winter cherry (withania somnifera), a plant of the nightshade family with sedating properties.

Δίφιλος, Diphilos: A friend of snakes. From δίφας (diphas), serpent and φίλος (philos), friend.

Δίων, Dion: Heavenly. From δῖον (dion), heavenly.

Διώνη, Dione, Dionne: Heavenly, goddess-like. From δῖον (dion), heavenly.

Δορκίων, Dorkion: Gazelle-like. From δορκὰς (dorkas), a kind of deer.

Δορυκλείδης, Dorykleides: A glorious spear-thrower.  From δόρυ (dory), spear, and κλέος (kleos), glory.

Δορύφιλος, Doryphilos: A spear aficionado. From δόρυ (dory), spear, and φίλος (philos), friend.

Δοσίθεος, Dositheos: Given to (the) god(s). From δίδομαι (didomai), to dive oneself, and θεὸς (theos), god.

Δράκοντας, Drakontas: Perceptive, reptilian. From δέρκομαι (derkomai), to see, to observe, to flash fire from your eyes. The word also means dragon, serpent.

Δρακοντίδης, Drakontides: Perceptive, reptilian. From δέρκομαι (derkomai), to see, to observe, to flash fire from your eyes. The word also means dragon, serpent.

Δράκος, Δρᾶκος, Drakos: Perceptive, reptilian. From δέρκομαι (derkomai), to see, to observe, to flash fire from your eyes. The word also means dragon, serpent.

Δρακούλης, Drakoulis, Draculis: Diminutive oΔρᾶκος (Drakos), perceptive, reptilian. From δέρκομαι (derkomai), to see, to observe, to flash fire from your eyes. The word also means dragon, serpent. Contemporary use primarily in the Mani region of southern Peloponnese.

Δράκων, Drakon, Draco: Perceptive, reptilian.  From δέρκομαι (derkomai), to see, to observe, to flash fire from your eyes. The word also means dragon, serpent.

Δρομέας, Dromeas: Runner. From δρομεύς (dromeus), runner.

Δρομοκλής, Δρομοκλῆς, Dromokles: A glorious runner. From δρομεύς (dromeus), runner, and κλέος (kleos), glory.

Δροσιά, Drosia: Pure, cool, dewy. From δρόσος (drosos), dew.

Δρόσος, Drosos: Pure, cool, dewy.  From δρόσος (drosos), dew.

Δρυὰς, Dryas: A dryad (wood nymph) From δρῦς (drys), oak.

Δώρα, Dora: A gift, from δῶρον (doron), gift. Also, a contemporary nickname of Θεoδώρα (Theodora).

Δωρής, Δωρῆς, Dores: A diminutive of Θεόδωρος (Theorodos).

Δώριππος, Dorippos: Possibly, of a Dorian horse. δῶρον (doron), gift, and ἵππος (hippos), horse.

Δωρίς, Doris: Dorian. Possibly related to δῶρον (doron), gift.

Δωρίων, Dorion: Dorian. Possibly related to δῶρον (doron), gift.

Δωροθέα, Dorothea, Dorothy: A gift from or to god / the gods. From δῶρον (doron), gift, and θεὸς (theos), God.

Δωρόθεος, Dorotheos: A gift from or to god / the gods. From δῶρον (doron), gift, and θεὸς (theos), God.

Δώρος, Δῶρος, Doros: A gift, from δῶρον (doron), gift. Also, a contemporary nickname of Θεόδωρος (Theodoros), particularly popular in Cyprus.

Δωσίθεος, Dositheos: Given to god / the gods. From δίδω (dido), to give, and θεὸς (theos), God.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s