Λάδας (Ladas) – Λύσων (Lyson) 

Λάδας, Ladas: Swift like a deer. From λάδας (ladas), deer.

Λάϊος, Laios: A man of the people. From λαὸς (laos), the people.

Λάκαινα, Lakaina, Lacaina: A Laconian (Spartan) women. From Λακωνία (Laconia).

Λακράτης, Lakrates, Lacrates: A ruler of the people. From λαὸς (laos), the people, and κράτος (kratos), rule.

Λάκων, Lakon, Lacon: A Laconian (Spartan). From Λακωνία (Laconia).

Λάμαχος, Lamachos: A fighter of the people. From λαὸς (laos), the people, and μάχη (mache), battle.

Λαμέδων, Lamedon: A ruler of the people. From λαὸς (laos), the people, and μέδω (medo), to rule.

Λαμία, Lamia: From the city of Λαμία (Lamia).  From λάμα (lama), chasm, hollow. No relation to the mythological monster Λάμια (Lamia).

Λαμίας, Lamias: From the city of Λαμία (Lamia).  From λάμα (lama), chasm, hollow. No relation to the mythological monster Λάμια (Lamia).

Λαμπετία, Lampetia: Shining. From λαμπρὸς (lampros), bright.

Λαμπηδὼν, Lampidon: Shining. From λαμπρὸς (lampros), bright.

Λαμπιδὼ, Lampido: Shining. From λαμπρὸς (lampros), bright.

Λαμπρίας, Lamprias: Shining. From λαμπρὸς (lampros), bright.

Λαμπρινὴ, Lamprini, Lamprine: Shining. From λαμπρὸς (lampros), bright.

Λαμπροκλῆς, Lamprokles, Lamprocles: Shiningly glorious. From λαμπρὸς (lampros), bright, and κλέος (kleos), glory.

Λάμπρος, Lampros: Shining. From λαμπρὸς (lampros), bright.

Λάμπων, Lampon: Shining. From λαμπρὸς (lampros), bright.

Λανίκη, Lanike, Lanice: She who brings victory to the people. From λαὸς (laos), the people, and νίκη (nike), victory.

Λαοδάμεια, Laodameia: She who wins the people with her charm or, on a more sinister note, she who provides the people with bondage and discipline. From λαὸς (laos), the people, and δαμάζω (damazo), to tame.

Λαοδίκη, Laodike, Laodice: She who supports the rights of the people. From λαὸς (laos), the people, and δίκη (dike), justice.

Λαοκόων, Laokoön, Laocoön: An advisor to the people. From λαὸς (laos), the people, and ἀκούω (akouo), to listen.

Λαομέδων, Laomedon: A ruler of the people. From λαὸς (laos), the people, and μέδω (medo), to rule.

Λαυδίκη, Laudike: She who is vehement about justice. From λαῦρος (lauros), vehement, and δίκη (dike), justice.

Λαυρεντία, Lavrentia, Laurencia: Vehement. From λαῦρος (lauros), vehement, zestful, thunderous, fiery.

Λαυρέντιος, Lavrentios, Laurence: Vehement. From λαῦρος (lauros), vehement, zestful, thunderous, fiery.

Λάχεσις, Lachesis: She who brings luck. Ironically, one of the Moirae. From λαγχάνω (laghano), to win a lottery.

Λάχης, Laches: Lucky. From λαγχάνω (laghano), to win a lottery.

Λέανδρος, Lendros, Leander: Brave as a lion, from λέων (leon), lion, and ἀνδρεία (andreia), braveness. Alternatively, a man of the people. From λαὸς (laos), the people, and ἀνὴρ (aner), man.

Λέαρχος, Learchos: A leader of the people. From λεὼς (leos), the people, and ἄρχων (archon), leader.

Λεόδικος, Leodikos: One who brings justice to the people. From λεὼς (leos), the people, and δίκη (dike), justice.

Λεοντία, Leontia: Lioness-like. From λέων (leon), lion.

Λεόντιος, Leontios: Lion-like. From λέων (leon), lion.

Λεοντίς, Leontis: Lion-like. From λέων (leon), lion.

Λεοντίσκος, Leontiskos: A small lion. From λέων (leon), lion.

Λεοντομένης, Leontomenes: With lion-like strength. From λέων (leon), lion, and μένος (menos), strength.

Λεόφρων, Leophron: Lion-minded. From λέων (leon), lion, and φρὴν (phren), faculties.

Λευκαῖος, Leukaios, Lucaeus: White, bright. From λευκὸς (leukos), white, which in turn stems  from λύκη (lyke), light.

Λευκή, Leuke: White, bright. From λευκὸς (leukos), white, which in turn stems  from λύκη (lyke), light.

Λεύκιος, Leukios, Leucius: White, bright. From λευκὸς (leukos), white, which in turn stems  from λύκη (lyke), light.

Λευκίππη, Leukippe: Like a white horse. From λευκὸς (leukos), white, ἵππος (hippos), horse.

Λεύκιππος, Leukippos: Like a white stallion. From λευκὸς (leukos), white, ἵππος (hippos), horse.

Λευκοθέα, Leukothea: Of shining or white appearance. From λευκὸς (leukos), white, which in turn stems from λύκη (lyke), light, and θέα (thea), sight.

Λεῦκος, Leukos: White, bright. From λευκὸς (leukos), white, which in turn stems  from λύκη (lyke), light.

Λεῦρος, Leuros: Benign. From λεῦρος (leuros), benign.

Λευτέρης, Lefteris, Lephteres: A nichname of Ἐλευθέριος (Eleutherios). From ἐλευθερία (eleutheria), freedom.

Λεωδάμας, Leodamas: Lion-tamer. From λέων (leon), lion, and δαμάζω (damazo), to tame. Alternatively: He who subdues the people, from λεὼς (leos), the people.

Λεώθεμις, Leothemis: She who brings justice to the people. From λεὼς (leos), the people, and θέμις (themis), justice.

Λέων, Leon: Brave as a lion. From λέων (leon), lion.

Λεωνίδας, Leonidas: Of a lion.  From λέων (leon), lion.

Λεωνίδης, Leonides: Of a lion. From λέων (leon), lion.

Λεώνικος, Leonikos, Leonicus: Of a conquering lion. From λέων (leon), lion, and νίκη (nike), victory.

Λεωντίς, Leontis: Of a lion. From λέων (leon), lion.

Λέως, Leos: Of the people. From λεὼς (leos), the people.

Λεωσθένης, Leosthenes: Having the strength of the people. From λεὼς (leos), the people, and σθένος (sthenos), valence. Alternatively: having the strength of a lion, from λέων (leon), lion.

Λεώστρατος, Leostratos: Defender of the people. From λεὼς (leos), the people, and στρατός (stratos), army.

Λεωτυχίδης, Leotychides: The provider of popular welfare. From λεὼς (leos), the people, and τύχη (tyche), fortune.

Λεωχάρης, Leochares: The provider of popular happiness. From λεὼς (leos), the people, and χαρά (chara), fortune.

Λήδα, Leda: Possibly, like a finely-woven textile. From λῆδος (ledos), a light summer dress. Alternatively: Of an opiate resin, from λήδανον (ledanon), ladanum.

Λήναιος, Lenaios: Bacchic, inebriated jolliness. From ληνοβατέω (lenovateo), to step on grapes.

Λῆσις, Lesis: Willful. From λῆσις (lesis), will.

Λητὼ, Leto: Possibly, hidden, mysterious. From λανθάνω (lanthano), to remain hidden.

Λιάνα, Liana: Sunny. Nickname of Ἡλιάνα (Heliana), from ἥλιος (helios), sun.

Λιβάνιος, Libanios: Of frankincense. From λίβανος (livanos), frankincense.

Λίγεια, Ligeia: With a shrill voice. From λίγα (liga), a shrill voice.

Λίνος, Linos, Linus: A singer. From λίνος (linos), song.

Λίχας , Lichs: Destroyer. From λείχω (leicho), to destroy.

Λουκᾶς, Loukas, Luke: Bright.  From λύκη (lyke), light.

Λουκία, Loukia, Lucia: Bright. From λύκη (lyke), light.

Λουκιανός, Loukianos, Lucian: Bright. From λύκη (lyke), light.

Λούκιος, Loukios, Lucius: Bright. From λύκη (lyke), light.

Λυγκεὺς, Lygkeus: Of a lynx. From λύγξ (lygx), lynx.

Λύδα, Lyda: From Λυδία (Lydia), a kingdom in Asia Minor.

Λύδη, Lyde: From Λυδία (Lydia), a kingdom in Asia Minor.

Λυδία, Lydia: Woman from Λυδία (Lydia), a kingdom in Asia Minor. Probably an ancient equivalent of “the girl from Ipanema”, given the expression λυδοπαθὴς (lydopathes), meaning sensual, voluptuous.

Λύκα, Lyka, Luka, Luca: Bright. From λύκη (lyke), light.

Λυκέας, Lykeas, Lyceas: Bright. From λύκη (lyke), light.

Λυκείας, Lykeias, Lyceias: Bright. From λύκη (lyke), light.

Λύκηος, Lykeos, Lyceus: Bright. From λύκη (lyke), light.

Λυκῖνος, Lykinos, Lucinus: Bright. From λύκη (lyke), light.

Λύκιος, Lykios, Lucius: Bright. From λύκη (lyke), light.

Λυκίσκος, Lykiskos: A little wolf or the hops plant. From λυκίσκος (lykiskos), hops plant, which is derived from λύκος (lykos), wolf. This mirrors the Latin name of the plant, Humulus Lupulus, little wolf.

Λυκομήδης, Lykomedes, Lycomedes: He who reasons brightly. From λύκη (lyke), light, and μήδομαι (medomai), to reason.

Λύκος, Lykos, Lycos: Wolf. From λῦκος (lykos), wolf. Alternatively: Shining, from λύκη (lyke), light.

Λυκοῦργος, Lycourgos, Lycurgus: Of shining deeds. From λύκη (lyke), light, and ἔργον (ergon), deed. Alternatively: deed of a wolf, from λῦκος (lykos), wolf.

Λυκόφρων, Lykophron: Of shining ideas. From λύκη (lyke), light, and φρὴν (phren), faculty, spirit. Alternatively: of wolfish thoughts, from λῦκος (lykos), wolf.

Λύκων, Lykon, Lycon: Shining. From λύκη (lyke), light.

Λυσάνδρα, Lysandra:   She who disbands men, presumably enemies. From λύω (lyo), to disband, and ἀνδρὸς (Andros), of a man.

Λύσανδρος, Lysandros, Lysander: He who disbands men, presumably enemies. From λύω (lyo), to disband, and ἀνδρὸς (Andros), of a man.

Λυσανίας, Lysanias: He who ends sorrow. From λύω(lyo), to resolve, and ἀνία (ania), sorrow.

Λυσίας, Lysias: He who provides solutions. From λύω(lyo), to resolve.

Λυσίβιος, Lysibios: Possibly, he frees lives.  From λύω(lyo), to resolve, and βίος (bios), life.

Λυσίδημος, Lysidemos: He who frees the people. From λύω(lyo), to resolve, to free, and δῆμος (demos), the people.

Λυσιδίκη, Lysidike, Lysidice: She who resolves matters in a just manner. From λύω(lyo), to resolve, and δίκη (dike), trial.

Λυσίθεος, Lysitheos: Possibly, he who confronts the gods and gets away with it. From λύω(lyo), to resolve, and θεὸς (theos), god.

Λυσικλείδης, Lysikleides: He who opens locks. From λύω(lyo), to resolve, and κλειδίον (kleidion), lock.

Λυσικλῆς, Lysikles, Lysicles: He who provides glorious solutions. From λύω(lyo), to resolve, and κλέος (kleos), glory.

Λυσικράτης, Lysikrates, Lysicates: He who provides powerful solutions. From λύω(lyo), to resolve, and κράτος (kratos), power.

Λυσιμαχίδης, Lysimachides: He who resolves strife. From λύω(lyo), to resolve, and μάχη (mache), battle.

Λυσιμάχη, Lysimache: She who resolves strife. From λύω(lyo), to resolve, and μάχη (mache), battle.

Λυσίμαχος, Lysimachos, Lysimachus: He who resolves battles, presumably in a victorious manner. From λύω(lyo), to resolve, and μάχη (mache), battle.

Λυσιμένης, Lysimenes: He who frees us from the (presumably unjust) strong.  From λύω(lyo), to resolve, and μένος (menos), strength.

Λυσιμήδης, Lysimedes: He who frees us from the (presumably uncalled for) thoughts.  From λύω(lyo), to resolve, and μῆδος (medos), thoughts.

Λυσινίκη, Lysinike: She who ends up victorious. From λύω(lyo), to resolve, and νίκη (nike), victory.

Λυσίπονος, Lysiponos: He who frees from pain and hardship. From λύω(lyo), to resolve, and πόνος (ponos), pain, hardship.

Λυσίππη, Lysippe: A victorious equestrian. From λύω(lyo), to resolve, and ἵππος (hippos), horse.

Λύσιππος, Lysippos: A victorious equestrian. From λύω(lyo), to resolve, and ἵππος (hippos), horse.

Λῦσις, Lysis: A provider of solutions. From λύω(lyo), to resolve.

Λυσιστράτη, Lysistrate, Lysistrata: She who disbands armies. From λύω(lyo), to disband, and στρατὸς (stratus), army.

Λυσίστρατος, Lysiatratos: He who disbands armies. From λύω(lyo), to disband, and στρατὸς (stratus), army.

Λύσων, Lyson: A provider of solutions. From λύω(lyo), to resolve.

© Paul Pan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s