Μάγια (Maya) – Μῶμος (Momus)

Μάγια, Magiam, Maya: Enchantress. From μάγος (magos), sorcerer.

Μάγνης, Magnes: Attractive. From μαγνήτης (magnetes), magnet.

Μάγων, Magon: Charming. From μάγος (magos), enchanter, magician.

Μαῖα, Maia: Good mother or midwife.  From μαῖα (maia), good mother or midwife, derived from μαίομαι (maiomai), to seek to deliver.

Μάϊος, Maios: Obstetrician. From μαίομαι (maiomai), to seek to deliver.

Μαίων, Maion: The seeker. From μαίομαι (maiomai), to seek.

Μάκαρ, Makar: Blessed, fortunate. From μάκαρ (maker), blessed.

Μακαρεύς, Makareus: Blessed, fortunate. From μάκαρ (maker), blessed.

Μακαρία, Makaria: Blessed, fortunate. From μάκαρ (maker), blessed.

Μακαριανός, Makarianos: Blessed, fortunate. From μάκαρ (maker), blessed.

Μακάριος, Makarios: Blessed, fortunate. From μάκαρ (maker), blessed.

Μάκαρος, Makaros: Blessed, fortunate. From μάκαρ (maker), blessed.

Μαλθάκη, Malthake, Malthace: Soft. From μαλθακὸς (malthakos), soft, feeble.

Μανδροκλῆς, Mandrokles: A glorious craftsman. From μάνδρα (mandra), shed, stable, and κλέος (kleos), glory.

Μαντώ, Manto: Prophetess. From μάντις (mantis), seer.

Μαργαρίτα, Margarita, Margaret: Pearl-like. From μαργαρίτης (margarites), pearl.

Μαργαρίτης, Margarites: Pearl-like. From μαργαρίτης (margarites), pearl.

Μαρτύριος, Martyrios: Martyr. From μάρτυρ (martyr), martyr.

Μάρων, Maron: Of a strong wine. Alternatively: a throw of the dice. From μάρων (maron), a Thracian word with these meanings.

Μαύρα, Maura: Dark-skinned or, possibly, blind. From μαυρόω (mauroo), to darken, to blind, to render dim.

Μαυρίκιος, Maurikios, Mauritius: Dark-skinned or, possibly, blind. From μαυρόω (mauroö), to darken, to blind, to render dim.

Μαύσωλος, Mausolos: Name of a king who gave his name to everyone’s favorite tomb, the mausoleum. The name is related to μαῦλις (maulis), pimp. So think twice before naming your child thus.

Μαχάων, Machaon: Fighter. From μάχη (mache), battle.

Μέγαιρα, Megaira, Megaera: Evil woman. From μεγαίρω (megairo), το grudge someone as being too great or to bewitch someone.

Μεγακλῆς, Megakles, Megacles: Very glorious. From μέγα (mega), large, and κλέος (kleos), glory.

Μεγαλοπολῖτις, Megalopolitis: Citizen of a large city. From μέγα (mega), large and πόλις (polis), city.

Μεγασθένης, Megasthenes: Very powerful. From μέγα (mega), large, and (σθένος) sthenos, power.

Μεγίστη, Megiste: Large. From μέγα (mega), large.

Μέδουσα, Medusa: Scheming. From μέδομαι (medomai), to plan, to scheme.

Μέδων, Medon: A leader, a planner. From μέδω (medo), to rule, to plan.

Μέθη, Methe: Tipsy, bacchic. From μέθη (methe), inebriation.

Μεθοδιος, Methodios, Methodius: A methodical person. From μέθοδος (methodos), method, which is derived from μεθ‘ (meth’), with, and ὁδὸς (odos), path.

Μειδίας, Meidias: Smiling, happy. From μειδιῶ (meidio), to smile.

Μειδογένης, Meidogenes: Of a smiling race. From μειδιῶ (meidio), to smile, and γένος (genos), race, origin, kin.

Μειδοκράτης, Meidokrates, Meidocrates: He who draws strength for his smile. Alternatively, a smiling leader. From μειδιῶ (meidio), to smile, and κράτος (kratos), power, authority.

Μείδων, Meidon: Smiling, happy. From μειδιῶ (meidio), to smile.

Μειδωνίδης,Meidonides: Smiling, happy. From μειδιῶ (meidio), to smile.

Μειλίχιος, Meilichios: Sweet-tempered. From μέλι (meli), honey.

Μέλαινα, Melaina:  Dark-skinned, brunette. From μέλας (black).

Μελαινίς, Melainis: Dark-skinned, brunette. From μέλας (black).

Μελάμπους, Melampous: Blackfoot. From μέλας (black), and ποὺς (pous), foot.

Μελάνη, Melane, Melanie, Melany: Dark-skinned, brunette. From μέλας (black).

Μελανία, Melania: Dark-skinned, brunette. From μέλας (black).

Μελάνθιος, Melanthios:  Of a black flower, nocturnal. From μέλας (black), and ἀνθὸς (anthos), flower.

Μελανίππη, Melanippe: Of a black horse. From μέλας (black), and ἵππος (hippos), horse.

Μελάνιππος, Melanippos: Of a black horse. From μέλας (black), and ἵππος (hippos), horse.

Μελανίων, Melanion: Deep purple. From μέλας (melas), black,  and ἴον (ion), violet. Alternatively, a dark Ionian, from Ἴων (Ιon), Ionian.

Μέλας, Melas: Dark-skinned, dark-haired. From μέλας (black).

Μελέαγρος, Meleagros: A friend of hunting, or a dark hunter. From either from μέλει (melei), to be interested in, or μέλας (melas), dark, and ἄγρα (agra), hunting.

Μελέτη, Melete: Sudious. From μελέτη (melete), study.

Μελέτιος, Meletios: Studious. From μελέτη (melete), study.

Μελέτων, Meleton: Studious. From μελέτη (melete), study.

Μελησιμένης, Melesimenes:  Strong and caring. From μέλημα (melema), care, diligence, and μένος (menos), strength.

Μελήσιππος, Melissipos: Caring of horses. From μέλημα (melema), care, diligence, and ἵππος (hippos), horse.

Μέλητος, Meletos: Caring. From μέλημα (melema), care, diligence.

Μελία, Melia: Of an ash tree. From μελίη (melie), manna ash.

Μελίδωρος, Melidoros: Provider of sweet gifts, or a sweet gift himself. From μέλι (meli), honey, and δῶρον (doron), gift.

Μελίνα, Melina: Sweet, of honey. From μέλι (meli), honey.

Μέλιννα, Melinna: Sweet, of honey. From μέλι (meli), honey.

Μέλισσα, Melissa: Of a bee. From μέλισσα (melissa), honey-bee.

Μελισσεὺς, Melisseus: Of a bee. From μέλισσα (melissa), honey-bee.

Μελιτίνη, Melitine: Sweet, of honey. From μέλι (meli), honey.

Μέλιττα, Melitta: Sweet, of honey. From μέλι (meli), honey.

Μελίτων, Meliton: Sweet-tempered. From μέλι (meli), honey.

Μελπομένη, Melpomene: Singer and dancer. From μέλπω (melpo), to celebrate with song and dance.

Μέμνων, Memnon: Steady. From μέμνω (memno), to remain stable.

Μεναῖος, Menaios, Menaeus: Forceful. From μένος (menos), strength.

Μέναιχμος, Menaichmos: A staunch soldier. From μένος (menos), strength, and αἰχμὴ (aichme), spear.

Μενάνδρα, Menandra: A forceful and brave woman. From μένος (menos), strength, forcefulness, and ἀνδρεὶα (andreia), braveness.

Μένανδρος, Menandros, Menander: A forceful man. From μένος (menos), strength, forcefulness, and ἀνὴρ (aner), man.

Μενέδημος, Menedemos: Staunch defender of the people. From μένος (menos), strength, forcefulness, and δῆμος (demos), the people.

Μένεια, Meneia: A strong woman. From μένος (menos), strength.

Μενεκλῆς, Menekles: Strong and glorious. From μένος (menos), strength, and κλέος (kleos), glory.

Μενεκράτης, Menekrates: A strong leader. From μένος (menos), strength, and κράτος (kratos), power.

Μενελαος, Menelaos, Menelaus: The force of the people. From μένος (menos), strength, forcefulness, and λαὸς (laos), the people.

Μενέμαχος, Menemachos: A strong fighter. From μένος (menos), strength, forcefulness, and μάχη (mache), battle.

Μενεσθεύς, Menestheus: Forceful and strong. From μένος (menos), strength, forcefulness, and σθένος (stenos), strength.

Μενεχάρης, Menechares: Staunch and graceful. From μένος (menos), strength, forcefulness, and χάρις (charis), grace.

Μένης, Menes: Strong. From μένος (menos), strength.

Μενίππη, Menippe: A forceful equestrian. From μένος (menos), strength, forcefulness, and ἵππος (hippos), horse.

Μένιππος, Menippos: A forceful equestrian. From μένος (menos), strength, forcefulness, and ἵππος (hippos), horse.

Μενοικεὺς, Manoikeus: He who protects his home or homeland. From μένος (menos), strength, forcefulness, and οἶκος (oikos), home.

Μενοίτης, Menoites: Strong. From μένος (menos), strength.

Μενοίτιος, Menoitios: He who faces misfortune bravely: From μένος (menos), strength, forcefulness, and οἶτος (oitos), misfortune.

Μενοκλῆς, Menokles:  Staunch and glorious. From μένος (menos), strength, and κλέος (kleos), glory.

Μένος, Menos: Strong. From μένος (menos), strength.

Μέντωρ, Mentor: Forceful. From μένος (menos), strength, forcefulness. One of the sons of Ἡρακλῆς (Hercules).

Μένυλλος, Menyllos: Strong. From μένος (menos), strength.

Μένων, Menon: Forceful. From μένος (menos), strength, forcefulness.

Μερόπη, Merope: Articulate. From μείρομαι (meiromai), to share, to participate, and ὄψ (ops), voice, expression.

Μέροψ, Merops: Articulate. From μείρομαι (meiromai), to share, to participate, and ὄψ (ops), voice, expression.

Μεταξία, Metaxia: Of silk. From μέταξα (metaxa), raw silk.

Μήδεια, Medeia, Medea: Scheming, cunning. From μήδομαι (medomai), to plan, to contrive.

Μήδειος, Medeios: Scheming, cunning. From μήδομαι (medomai), to plan, to contrive.

Μηνᾶς, Menas: Of the moon. From μήνη (mene), the moon.

Μῆνις, Menis: Wrathful. From μῆνις (menis), wrath, revenge.

Μηνοδώρα, Menodora: A gift of (or to) the moon. From μήνη (mene), the moon, and δίδω (dido), to offer.

Μηνόδωρος, Menodotos: A gift of (or to) the moon. From μήνη (mene), the moon, and δίδω (dido), to offer.

Μηνόφαντος, Menophantos: Shining like the moon. From μήνη (mene), the moon, and φαίνομαι (phainomai), to appear.

Μηνόφιλος, Menopholis: A friend of the moon. From μήνη (mene), the moon, and φίλος (philos), friend.

Μηνοφῶν, Menophon: Moon- or crescent-shaped. From μήνη (mene), the moon, and φαίνομαι (phainomai), to appear.

Μηριόνης, Meriones:  Swift-footed. From μηρὸς (meros), thigh, and ὀνίναμαι (oninamai), to benefit.

Μητίοχος, Metiochos: Of sound judgment. From μῆτις (metis), sound judgment, and ἔχω (echo), to have.

Μητροδώρα, Metrodora: The gift of motherhood, an offer to (or from) your mother. From μήτηρ (meter), mother, and δῶρον (doron), gift.

Μητροδώρα, Metrodora: A gift of (or to) motherhood. From μήτηρ (meter), mother, and δῶρον (doron), gift.

Μητρόδωρος, Metrodoros: A gift of (or to) motherhood. From μήτηρ (meter), mother, and δῶρον (doron), gift.

Μητροφάνης, Metrophanes: Of maternal appearance. From μήτηρ (meter), mother, and φαίνομαι (phainomai), to appear.

Μίκα, Mika: Small. From μικὸς (mikos), small.

Μικίνης, Mikines: Small. From μικὸς (mikos), small.

Μικίων, Mikion: Small. From μικὸς (mikos), small.

Μίκκιον, Mikkion: Small. From μικκὸς (mikkos), small.

Μικκίων, Mikkion: Small. From μικκὸς (mikkos), small.

Μιλτιάδης, Miltiades:  Crimson, or red earth. From μίλτος (miltos), red earth, ruddle.

Μίλτος, Miltos: Crimson, or red earth. From μίλτος (miltos), red earth, ruddle.

Μίμνερμος, Mimermos: He who remains by or awaits Ἑρμὴς (Hermes). From μίμνω (mimno), to remain, to await, and Ἑρμὴς (Hermes).

Μινύας, Minyas: He who reduces presumably bad things. From μινύθω (minytho), to reduce, to become smaller.

Μίνων, Minon: Possibly, a royal title. Possibly a cognate of the Mycenaean μενFας (menas), king.

Μίνως, Minos: Possibly, a royal title. Possibly a cognate of the Mycenaean μενFας (menas), king.

Μνασίας, Mnasias: Remindful. From μνήμη (mneme), memory.

Μνάσων, Mnason: Remindful. From μνήμη (mneme), memory.

Μνήμη, Mneme: Memory. From μνήμη (mneme), memory.

Μνημοσύνη, Mnemosyne: Rememberance.  From μνήμη (mneme), memory.

Μνήμων, Mnemon: Of good memory. From μνήμη (mneme), memory.

Μνησαγόρας, Mnesagoras: Remindful orator. From μνήμη (mneme), memory, and ἀγορὰ (agora), assembly, place to orate.

Μνησαρέτη, Mnesarete: Remindful of virtue. From μνήμη (mneme), memory, and ἀρετὴ (arete), virtue.

Μνησαρχίδης, Mnesarchides: Remindful of the authorities. From μνήμη (mneme), memory, and ἀρχὴ (arche), authority.

Μνήσαρχος, Mnesarchos: Possibly, one who remembers the beginning. From μνήμη (mneme), memory, and ἀρχὴ (arche), the beginning.

Μνησείδης, Mneseides: Remindful of things. From μνήμη (mneme), memory and εἶδος (eidos), things.

Μνησίας, Mnesias: Remindful. From μνήμη (mneme), memory.

Μνησίβουλος, Mnesiboulos: Remindful of one’s will. From μνήμη (mneme), memory, and βουλὴ (voule), will.

Μνησιγένης, Mnesigenes: Remindful of your origin and heritage. From μνήμη (mneme), memory, and γένος (genos), kin, race, origin.

Μνησίδημος, Mnesidemos: Remindful of the people. From μνήμη (mneme), memory, and δῆμος (demos), the people.

Μνησίδης, Mnesides: Remindful. From μνήμη (mneme), memory.

Μνησιθείδης, Mnesitheides: One who never forgets the gods. From μνήμη (mneme), memory, θεὸς (theos), god.

Μνησίθεος, Mnesitheos: One who never forgets the gods. From μνήμη (mneme), memory, θεὸς (theos), god.

Μνησικλείδης, Mnesikleides: One who brings memories of glory. From μνήμη (mneme), memory, and κλέος (kleos), glory.

Μνησικλῆς, Mnesikles: One who brings memories of glory. From μνήμη (mneme), memory, and κλέος (kleos), glory.

Μνησίμαχος, Mnesimachos: Remindful of battles. From μνήμη (mneme), memory, and μάχη (mache), battle.

Μνησιμήδη, Mnesimede: Remindful of planning. From μνήμη (mneme), memory, and μῆδος (medos), planning.

Μνήσιππος, Mnesippos: Remindful of horses. From μνήμη (mneme), memory, and ἵππος (hippos), horse.

Μνησιστράτη, Mnesistrate: Remembering the army. From μνήμη (mneme), memory, and στρατὸς (stratos), army.

Μνησίστρατος, Mnesistratos: Remembering the army. From μνήμη (mneme), memory, and στρατὸς (stratos), army.

Μνησίφιλος, Mnesiphilos: Remembering friends. From μνήμη (mneme), memory, and φίλος (philos), friend.

Μνησώ, Mneso: Of memory. From μνήμη (mneme), memory.

Μνήσων, Mneson: Of memory. From μνήμη (mneme), memory.

Μνησωνίδης, Mnesonidis: Of memory. From μνήμη (mneme), memory.

Μοῖρα, Moira: Of destiny. From μοῖρα (moira), fate.

Μοιραγένης, Moiragenes: Child of destiny. From μοῖρα (moira), fate, and γένος (genos), kin, race, origin.

Μοίριππος, Moirippos: Destined to be an equestrian. From μοῖρα (moira), fate, and ἵππος (hippos), horse.

Μορυξίας, Moryxias: Of defiling. From μορύσσω (morysso), to soil, defile.

Μορφέας, Morpheas, Morpheus: Of shapes. From μορφὴ (morphe), shape, because of the forms Μορφέας (Mopheus), the son of Sleep, called up before the sleeper.

Μοσχάνθη, Moschanthe: Of a fragrant flower: From μόσχος (morchos), musk, and ἀνθὸς (anthos), flower.

Μοσχίων, Moschion: Possibly, or one who is fragrant. From μόσχος (morchos), which has the meanings of young calf as well as musk.

Μόσχος, Moschos, Moschus: Possibly, or one who is fragrant. From μόσχος (morchos), which has the meanings of young calf as well as musk.

Μόσχω, Moscho: Possibly, or one who is fragrant. From μόσχος (morchos), which has the meanings of young calf as well as musk.

Μοῦσα, Mousa: Musical. From μοῦσα (mousa), music, muse.

Μουσαῖος, Mousaios, Musaeus: Of the muses. From μοῦσα (mousa), muse.

Μουσική, Mousike, Musice: Musician, or artistic in general. From μουσικὴ (mousiki), music or any art over which the muses presided.

Μουσικός, Mousikos, Musicus: Musician, or artistic in general. From μουσικὴ (mousiki), music or any art over which the muses presided.

Μουσώνιος, Mousonios: Either arch-cook, or related to the muses. Either from μοῦσα (mousa), muse, or μούσων (mouson), master chef.

Μύδιος, Mydios: Closed, shut. From μύδος (mydos), shut.

Μυριάνθη, Myrianthe: Of thousands of flowers. From μυριὰς (myrias), ten thousand, and ἀνθὸς (anthos), flower.

Μύρμηξ, Myrmex: Of an ant. From μύρμηξ (myrmex), ant.

Μυρρίνη, Myrrine: Of myrrh. From μῦρον (myron), myrrh.

Μυρσίνη, Myrsine: Of a myrtle: From μυρσίνη (myrsine), myrtle.

Μυρσῖνος, Myrsinos: Of a myrtle: From μυρσίνη (myrsine), myrtle.

Μυρτάλη, Myrtale: Of a myrtle: From μυρσίνη (myrsine), myrtle.

Μυρτίλος, Myrtilos: Of a myrtle: From μύρτον (myrton), myrtle.

Μύρτις, Myrtis: Of a myrtle: From μύρτον (myrton), myrtle.

Μυρτὼ, Myrto: Of a myrtle: From μύρτον (myrton), myrtle.

Μυρώ, Myro: Fragrant, of myrrh. From μύρον (myron), myrrh.

Μυρώδης, Myrodes: Fragrant, of myrrh. From μύρον (myron), myrrh.

Μύρων, Myron: Fragrant, of myrrh. From μύρον (myron), myrrh.

Μύστα, Mysta: An initiate of the mysteries. From μυστικὸς (mystikos), connected with the mysteries.

Μύστης, Mystes: An initiate of the mysteries. From μυστικὸς (mystikos), connected with the mysteries.

Μυστικὸς, Mystikos, Mysticus: Mystic. From μυστικὸς (mystikos), connected with the mysteries.

Μύσων,  Myson: Hateful. From μυσώδης (mysodes), abominable.

Μῶμος, Momos, Momus: Blameful. From μῶμος (momos), blame, disgrace.

© Paul Pan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s