Παγκλῆς (Pagkles) – Πῶλ (Paul)

Παγκλῆς, Pagkles: All-glorious. From πᾶν (pan), all, and κλέος (kleos), glory.

Παγκράτιος, Pagkratios: All-powerful. From πᾶν (pan), all, and κρατῶ (krato), to rule.

Παιάνιος, Paianios: Poetic. From παιάν (paian), paean.

Παιωνίδης, Paionides: Poetic. From παιάν (paian), paean.

Παιώνιος, Paionios: Poetic. From παιάν (paian), paean.

Παλαίμων, Palaimon, Palaemon: Fighter. From πάλη (pale), wrestling.

Παλαμήδης, Palamedes: A wise elder. From πάλαι (palai), long ago, long, all along, and μῆδος (medos), plans, counsels.

Παλλαδία, Palladia: One to brandishes a spear,. From πάλλω (pallo), to brandish, swing, shake.

Παλλάδιος, Palladios: One to brandishes a spear,. From πάλλω (pallo), to brandish, swing, shake.

Πάλλας, Pallas: One to brandishes a spear, a name of Athena. From πάλλω (pallo), to brandish, swing, shake.

Πάμιλλος, Pamillos: A good sport. From πᾶς (pas), all, and ἅμιλλα (hamilla), competition, contest.

Παμμένης, Pammenes: Fastened. From ἀφάπτω (afapto), fasten from or upon.

Παμφίλη, Pamphile: Beloved. From πᾶς (pas), all, and φίλος (philos), friend.

Πάμφιλος, Pamphilos: Beloved. From πᾶς (pas), all, and φίλος (philos), friend.

Παναγιώτα, Panagiota, Panagiota: All-holy. From From πᾶς (pas), all, and ἅγιος (philos), sacred, holy.

Παναγιώτης, Panagiotes, Panagiotis: All-holy. From From πᾶς (pas), all, and ἅγιος (philos), sacred, holy.

Πάναινος, Panainos: Praiseworthy. From πᾶς (pas), all, and αἶνος (ainos), praise.

Παναίτιος, Panaitios: The cause of all. From πᾶς (pas), all, and αἰτία (aitia), cause.

Πανάκεια, Panakeia, Panacea: Curing all. From πᾶς (pas), all, and ἀκέομαι (akeomai), heal.

Πάνδιος, Pandios: All-divine. From πᾶς (pas), all, and δῖος (dios), divine.

Πανδίων, Pandion: All-divine. From πᾶς (pas), all, and δῖος (dios), divine.

Πάνδροσος, Pandrosos: Very moist and dewy. From πᾶς (pas), all, and δρόσος (dosos), dew, mist.

Πανδώρα, Pandora: Supreme gift. From πᾶς (pas), all, and δῶρον (doron), gift.

Πάνδωρος, Pandoros: Supreme gift. From πᾶς (pas), all, and δῶρον (doron), gift.

Πάνθεια, Pantheia: All-divine. From πᾶς (pas), all, and θεὸς (theos), god.

Πάνθους, Panthous: All-divine. From πᾶς (pas), all, and θεὸς (theos), god.

Πανοπεὺς, Panopeus: All-seeing. From πᾶς (pas), all, and ὤψ (theos), eyes.

Πανόπη, Panope: All-seeing. From πᾶς (pas), all, and ὤψ (theos), eyes.

Πάνταινος, Pantainos: Universally praised. From πᾶς (pas), all, and αἶνος (ainos), praise.

Παντακλῆς, Pantakles: Universally glorified. From πᾶς (pas), all, and κλέος (kleos), glory.

Πανταλέων, Pantaleon: Lion-like. From πᾶς (pas), all, and λέων (leon), lion.

Παντάρετος, Panaretos: All-virtuous. From πᾶς (pas), all, and ἀρετὴ (arete), virtue.

Παντελεήμων, Panteleemon: All-merciful. From πᾶς (pas), all, and ἔλεος (eleos), mercy.

Παντελῆς, Panteles, Pantelis: Informal form of Παντελεήμων (Panteleemon).

Πάολα, Paola: Small, from παῦρος (pavros), via the the Latin paulus

Παυλίνα, Pavlina, Paulina: Small, from παῦρος (pavros), via the the Latin paulus

Παῦλος, Pavlos, Paul: Small, from παῦρος (pavros), via the the Latin paulus.

Πανώρια, Panoria: All-beautiful. From πᾶς (pas), all, and ὡραία (oraia), young, beautiful.

Παπίας, Papias: Keeper of palace. From παπίας (papias), janitor or keeper of the Palace.

Παράμονος, Paramonos: True to one’s commitments. From παραμονή (paramone), obligation to continue in service.

Παρασκευᾶς, Paraskevas, Friday: One who prepares, eg. a feast. From παρασκευάζω (paraskevazo), to prepare.

Παρασκευὴ, Paraskevi: One who prepares, eg. a feast. From παρασκευάζω (paraskevazo), to prepare.

Παρδαλᾶς, Pardalas: Leopard-like. From παρδάλεος (pardaleos), of a leopard.

Παρθένα, Parthena: Virginal. From παρθενία (parthenia), virginity.

Παρθένιος, Parthenios, Parthenius: Virginal. From παρθενία (parthenia), virginity.

Παρθενοκλῆς, Parthenokles: Of virginal glory. From παρθενία (parthenia), virginity, and κλέος (kleos), glory.

Παρθενόπη, Parthenope: Of virginal appearance. From παρθενία (parthenia), virginity, and ὤψ (ops), eye, face, countenance.

Παριὰς, Parias: One who measures herself up to others. From παρισόομαι (parisoomai), to make oneself equal to, measure oneself with.

Πάρις, Paris: One who measures himself up to others. From παρισόομαι (parisoomai), to make oneself equal to, measure oneself with.

Παρμενᾶς, Parmenas: One who persists. From παρά (para), beside, by, and μένω (meno), to remain.

Παρμενίδης, Parmenides: One who persists. From παρά (para), beside, by, and μένω (meno), to remain.

Παρμενίων, Parmenion: One who persists. From παρά (para), beside, by, and μένω (meno), to remain.

Παρμένων, Parmenon: One who persists. From παρά (para), beside, by, and μένω (meno), to remain.

Πασιθέα, Pasithea: Considered a goddess by all. From πᾶς (pas), all, and θεὰ (thea), goddess.

Πασικλῆς, Pasikles, Pasicles: All-glorious. From πᾶς (pas), all, and κλέος (kleos), glory.

Πασίνικος, Pasinikos, Pasinicus: All-victorious. From πᾶς (pas), all, and νίκη (nike), victory.

Πασιφάη, Pasiphae: All-gleaming. From πᾶς (pas), all, and φῶς (phos), light.

Πασιφάνης, Pasiphanes: All-apparent. From πᾶς (pas), all, and φαίνω (phaino), to bring to light, make appear.

Πασιχαριανός, Pasicharianos: All-charming. From πᾶς (pas), all, and χάρις (charis), grace, charm.

Πάτερκλος, Pateroklos: Partaking of your fatherland’s glory. From πατρὶς (patris), fatherland, and κλεός (kleos), glory.

Πατροκλείδης, Patrikleides: Partaking of your fatherland’s glory. From πατρὶς (patris), fatherland, and κλεός (kleos), glory.

Πατροκλῆς, Patrokles: Partaking of your fatherland’s glory. From πατρὶς (patris), fatherland, and κλεός (kleos), glory.

Πάτροκλος, Patroklos: Partaking of your fatherland’s glory. From πατρὶς (patris), fatherland, and κλεός (kleos), glory.

Πατροφίλα, Patrophila: Loving one’s fatherland. From πατρὶς (patris), fatherland, and κλεός (kleos), glory.

Πάτρων, Patron: Patron. From πατὴρ (pater), father.

Παυσανίας, Pausanias: Allayer of sorrow. From παύσις (pausis), pause, and ἀνὶα (ania), distress.

Παυσίας, Pausias: One who ceases something, presumably, disagreeable. From παύσις (pausis), pause.

Παυσίκακος, Pausikakos, Paucicacus: One who ceases the evil. From παύσις (pausis), pause, and κακὸν (kakon), evil.

Παυσίμαχος, Pausimachos: Peacemaker. From παύσις (pausis), pause, and μάχη (mache), battle.

Παυσίστρατος, Pasistratos: Peacemaker. From παύσις (pausis), pause, and στρατὸς (stratos), battle.

Παχώμιος, Pachomios: Having a thick shoulder. From παχὺς (pachys), fat, and ὦμος (omos), shoulder.

Πειθαγόρας, Peithagoras: Convincing at public assemblies. From πείθω (peitho), to convince, and ἀγορὰ (agora), public assembly.

Πειθίας, Peithias: Convincing. From πείθω (peitho), to convince.

Πειθίδημος, Peithidemos: Convincing the citizens. From πείθω (peitho), to convince, persuade, and δῆμος (demos), a country-district, country, land.

Πειθῖνος, Peithinos: Convincing. From πείθω (peitho), to convince, persuade.

Πειθόλαος, Peitholaos: Convincing the people. From πείθω (peitho), to convince, persuade, and λαὸς (laos), the people.

Πειθὼ, Peitho: Pesuasion. From πείθω (peitho), to convince, persuade.

Πείνων, Peinon: To be hungry for things. From πεῖνα (peina), hunger, famine.

Πείσανδρος, Peisandros: Convincing men. From πείθω (peitho), to convince, persuade, and ἀνὴρ (aner), man.

Πεισίας, Peisias: Convincing. From πείθω (peitho), to convince.

Πεισίδημος, Peisidemos: Convincing the citizenry. From πείθω (peitho), to convince, and δῆμος (demos), a country-district, country, land.

Πεισίθεος, Peisitheos: Convincing the gods. From πείθω (peitho), to convince, and θεὸς (theos), god.

Πεισίστρατος, Peisistratos: Convincing armies. From πείθω (peitho), to convince, persuade, and στρατὸς (stratos), army.

Πελαγία, Pelagia: Of the sea. From πέλαγος (pelagos), the sea.

Πελάγιος, Pelagios: Of the sea. From πέλαγος (pelagos), the sea.

Πελίας, Pelias: Neighbor. From πέλας (pelas), near by.

Πελοπίδας, Pelopidas: Son of Πέλοψ (Pelops), q.v.

Πέλοψ, Pelops: Possibly, sea-like. From πέλαγος (pelagos), the sea, and ὤψ (ops), countenance.

Πενθεσίλεια, Penthesilia: Sad, mournful. From πένθος (penthos), mourning.

Πενθεὺς, Pentheus: Sad, mournful. From πένθος (penthos), mourning.

Πέρδιξ, Perdix: Partridge-like: From πέρδιξ (perdix), partridge.

Πέρδικα, Perdika: Partridge-like: From πέρδιξ (perdix), partridge.

Περδίκας, Perdikas: Partridge-like: From πέρδιξ (perdix), partridge.

Περίανδρος, Periandros: Surrounded by men. From περί (peri), about, around, and ἀνήρ (aner), man.

Περιγένης, Perigenes: Superior to one’s ancestors. From περί (peri), about, around, and γένος (genos), race, kin, heritage.

Περικλῆς, Perikles, Pericles: Glorious. From περί (peri), about, around, and κλέος (kleos), glory.

Περικτιόνη, Periktione, Perictone: A girl next-door. From περί (peri), about, around, and κτίζω (ktizo), to build, settle, found.

Περσαῖος, Persaios: Conqueror. From πέρθω (pertho), to sack, plunder, lay waste.

Περσεὺς, Perseus: Conqueror. From πέρθω (pertho), to sack, plunder, lay waste.

Περσεφόνη, Persephone: Possibly, a rather nasty conqueror. From πέρθω (pertho), to sack, plunder, lay waste, and φόνος (murder).  Persephone is also encountered as Φερσέφασσα (Phersephassa), which alludes to φάσσα (phassa), a wild dove; not what one would expect from killer!

Πέρση, Perse: Conqueror. From πέρθω (pertho), to sack, plunder, lay waste.

Πέρσιῆς, Pesies: Conqueror. From πέρθω (pertho), to sack, plunder, lay waste.

Πέταλος, Petalos: Broad, flat, leaf-shaped. From πέταλον (petalos), leaf.

Πέτρος, Petros, Peter: Of a rock. From πέτρα (petra), rock.

Πηγάσιος, Pegasios: Of Πήγασος (Pegasus), q.v.

Πήγασος, Pegasos, Pegasus: Possibly, stout. From πηγός (pegos), stout, thick, tough.

Πηγὴ, Pege: Source of water or life. From πηγή (pege), source.

Πηλεὺς, Peleus: Earthly, of clay. From πηλὸς (pelos), clay.

Πηνελόπη, Penelope: Of a duck. From πηνέλοψ (penelops), duck.

Πιθάνη, Pithane: Persuasive. From πιθανός (pithanos), calculated to persuade.

Πιθήκη, Pitheke, PIthece: Ape-like. From πίθηκος (pithekos), ape, monkey.

Πίναξ, Pinax: Possibly, scribe. From πίναξ (pinax), board, writing tablet.

Πίνδαρος, Pindaros, Pindar: Possibly tall, of the mountain Πίνδος (Pindus).

Πῖος, Pios, Pius: Pious. From πῖος (pios), unctuous.

Πιστόδημος, Pistodemos: Trusted by the people. From πίστη (piste), faith, trust, and δῆμος (demos), the people.

Πιστοκλῆς, Pistokles, Pistocles: Trusted and glorious. From πίστη (piste), faith, trust, and κλέος (kleos), glory.

Πιστὴ, Piste: Faithful, trusted, reverent. From πίστη (piste), faith, trust.

Πίστις, Pistis: Faithful, trusted,  reverent. From πίστη (piste), faith, trust.

Πίστος, Pistos: Faithful, trusted, reverent. From πίστη (piste), faith, trust.

Πιστοτέλης, Pistoteles: Of a trusted end. From πίστη (piste), faith, trust, and τέλος (telos), an end.

Πιτθεὺς, Pitheus: Convinced about the existence of gods. From πείθω (peitho), to convince, and θεὸς (theos), god.

Πιττακὸς, Pittakos: An inscriber. From πιττάκιον (pittakion), tablet for writing on, label, ticket.

Πλαθάνη, Plathane: One who moulds things. From πλάθανον (plathanon), a mould.

Πλάτων, Platon, Plato: Wide, from πλάτος (platos), width, broadness. Plato’s original name was Ἀριστοκλῆς (Aristocles), but he earned the nickname Plato for having a broad forehead.

Πλειὰς, Pleias, Pleiad: Rich and gifted. From πλειότης (pleiotes), plurality.

Πλίνιος, Plinios, Pliny: From πλίνθος (plinthos), brick. Possibly strong,  built like a brick house.

Πλουτιανός, Ploutianos: Wealthy. From πλοῦτος (ploutos), wealth, riches.

Πλούταρχος, Ploutarchos, Plutarch: Fountain of riches. From πλοῦτος (ploutos), wealth, riches, and ἀρχή (arche), beginning.

Πλουτίων, Ploution: Of riches. From πλοῦτος (ploutos), wealth, riches.

Πλωτῖνος, Plotinos, Plotin: Floating. From πλέω (pleo), to float.

Ποδαλείριος, Podaleirios: Having lily-white feet. From πούς (pous), foot, and λείριον (leirion), white lily.

Πόθος, Pothos: Desire. From ποθή (pothe), missing, yearning.

Ποθουμένη, Pothoumene, Désirée: Desired. From ποθή (pothe), missing, yearning.

Πολέμαρχος, Polemarchos: Warlord. From πόλεμος (polemos), war, and ἄρχων (archon), a ruler, commander.

Πολέμων, Polemon: Of war. From πόλεμος (polemos), war.

Πολίοχος, Poliochos: Protector of the city. From πόλις (polis), city, and ὄχος (ochos), shelter.

Πολίτης, Polites: Citizen. From πόλις (polis), city.

Πολύαινος, Polyainos: Much-praised. From πολύς (polys), much, and αἶνος (ainos), praise, eulogy.

Πολυάνθη, Polyanthe: Of many flowers. From πολύς (polys), much, and ἀνθὸς (anthos), flower.

Πολυάρατος, Polyaratos: Much accursed. From πολύς (polys), much, and and ἀρατός (aratos), accursed, unblest.

Πολύβιος, Polybios: Long-living. From πολύς (polys), much, and βίος (bios), life.

Πόλυβους, Polybous: An owner of cattle. From πολύς (polys), much, and βοῦς (bous), cow.

Πολύγνωτος, Polygnotos: Renowned. From πολύς (polys), much, and γνωτὸς (gnotos), known.

Πολυδάμας, Polydamas: A multi-conqueror. From πολύς (polys), much, and δαμάζω (damazo), to conquer, subdue.

Πολυδεύκης, Polydeukes: Very sweet. From πολύς (polys), much, and δεῦκος (deukos), sweet new wine.

Πολύδικος, Polydikos: Very just. From πολύς (polys), much, and δίκη (dike), usage, custom, legal proceeding.

Πολύδωρος, Polydoros, Polydor: Multi-gifted. From πολύς (polys), much, and δῶρον (doron), gift.

Πολύευκτος, Polyeuktos, Polyeuctus: Much wished for. From πολύς (polys), much, and εὔχομαι (euchomai), pray, vow.

Πολύζηλος, Polyzelos: Very zealous. From πολύς (polys), much, and ζῆλος (zelos), eager rivalry, zealous imitation, emulation.

Πολύκαρπος, Polykarpos, Polycarp: Creative, fruitful. From πολύς (polys), much, and καρπὸς (karpos), fruit.

Πολυκλείδης, Polykleides, Polycleides: One who holds many keys. From πολύς (polys), much, and κλειδίον (kleidion), key.

Πολύκλειτος, Polykleitos, Polycleitus: Very glorious. From πολύς (polys), much, and κλέος (kleos), glory.

Πολυκλῆς, Polykles, Polycles: Very glorious. From πολύς (polys), much, and κλέος (kleos), glory.

Πολυκράτης, Polykrates, Polycrates: All-powerful. From πολύς (polys), much, and κρατῶ (krato), to rule.

Πολυκτήμων, Polyktemon, Polyctemon: With many possessions. From πολύς (polys), much, and κτῆμα (ktema), possession, property.

Πολυμήδη, Polymede: Very wise. From πολύς (polys), much, and μῆδος (medos), plans, counsels.

Πολυμήδης, Polymedes: Very wise. From πολύς (polys), much, and μῆδος (medos), plans, counsels. On a more Aristophanean note, well-endowed (μῆδος also refers to one’s private parts).

Πολυμήστωρ, Polymestor: Very wise. From πολύς (polys), much, and μῆδος (medos), plans, counsels.

Πολύμνηστος, Polymnestos: Very mindful. From πολύς (polys), much, and μνήστωρ (mnestor), mindful of.

Πολυμνία, Polymnia: Mossy. From πολύμνιος (polymnios), full of moss.

Πόλυμνις, Polymnis: Mossy. From πολύμνιος (polymnios), full of moss.

Πολυνείκης, Polyneikes, Polyneices: Quarrelsome. From πολύς (polys), much, and νεικέω (neikeo), to quarrel.

Πολύνικος, Polynikos, Polynicus: Of many victories. From πολύς (polys), much, and νίκη (nike), victory.

Πολυξένη, Polyxene: Hospitable, entertaining many guests. From πολύς (polys), much, and ξένος (xenos), guest.

Πολύξενος, Polyxenos: Hospitable, entertaining many guests. From πολύς (polys), much, and ξένος (xenos), guest.

Πολυσπέρχων, Polysperchon: A very fast driver. From πολύς (polys), much, and σπέρχω (spercho), speed, drive fast.

Πολύστρατος, Polystratos: Of many armies. From πολύς (polys), much, and στρατὸς (stratos), army.

Πολυτίμη, Polytime: Highly revered. From πολύς (polys), much, and τιμὴ (time), honor, value.

Πολύτιμος, Polytimos: Highly revered. From πολύς (polys), much, and τιμὴ (time), honor, value.

Πολυφάης, Polyphaes: Eating in excess. Highly revered. From πολύς (polys), much, and φάγος(phagos), glutton.

Πολύφημος, Polyphemos: Very famous. From πολύς (polys), much, and φήμη (pheme), repute.

Πολύφιλος, Polyphilos: With many friends. From πολύς (polys), much, and φίλος (philos), friend.

Πολύφρων, Polyphron: Smart, willful and hearty. From πολύς (polys), much, and and φρήν (phren), heart, mind, will.

Πολυχάρης, Polychares: Very charming. From πολύς (polys), much, and χάρις (charis), quality of pleasing, grace, charm.

Πολύχαρμος, Polycharmos: From πολύς (polys), much, and χάρμα (charma), a thing of joy.

Πολυχρόνιος, Polychronios: Long-lived. From πολύς (polys), much, and χρόνος (chronos), time.

Πολύωρος, Polyoros: Many years old. From πολύς (polys), much, and ὥρα (hors), hour, time.

Πομπήϊος, Pompeios: One who leads a precession. From πομπεία (pompeia), a leading in procession.

Πομπίδης, Pompides: Dispatcher. From πέμπω (pempo), send, dismiss, send.

Πόμπος, Pompos: Dispatcher. From πέμπω (pempo), send, dismiss, send.

Πομπωνία, Pomponia: Dispatcher. From πέμπω (pempo), send, dismiss, send.

Πορίλαος, Porilaos: Of resourceful people. From πόριμος (porimos), able to provide, full of resources, inventive, contriving, and λαὸς (laos), people.

Πορῖνος, Porinos: Resourceful. From πόριμος (porimos), able to provide, full of resources, inventive, contriving.

Πορφύριος, Porphyrios: Purple-colored, hence, regal. From πορφύρα (porphyra), purple-fish.

Πορφυρίων, Porphyrion: Purple-colored, hence, regal. From πορφύρα (porphyra), purple-fish.

Ποσείδιππος, Poseidippos: One who waters horses. From πόσις (posis), drink, and ἵππος (hippos), horse.

Ποσειδῶν, Poseidon: Drenching the earth with water. From πόσις (posis), drink, and δᾶ (da), earth.

Ποσειδώνιος, Poseidonios: Of Ποσειδῶν (Poseidon), q.v.

Πραξαγόρα, Praxagora: One who takes action in public assemblies. From πράξις (paxis), action, and ἀγορὰ (agora), a public assembly.

Πραξαγόρας, Praxagoras: One who takes action in public assemblies. From πράξις (paxis), action, and ἀγορὰ (agora), a public assembly.

Πράξανδρος, Praxandros: A man of action. From πράξις (paxis), action, and ἀνὴρ (aner), man.

Πραξίας, Praxia: A man of action. From πράξις (paxis), action, and ἀνὴρ (aner), man.

Πραξίβουλος, Praxiboulos: A good manager. From πράξις (paxis), action, and βουλή (boule), counsel, plan, decree.

Πραξιδάμας, Praxidamas: One who actively conquers and subdues. From πράξις (paxis), action, and δάμασις (damasis), taming, subduing.

Πραξικλῆς, Praxikles: One who acts gloriously. From πράξις (paxis), action, and κλέος (kleos), glory.

Πραξικύδης, Praxikydes, Praxicydes: One who acts gloriously. From πράξις (paxis), action, and κῦδος (kudos), glory.

Πραξιτέλης, Praxiteles: One who consummates his actions. From πράξις (paxis), action, and τέλος (telos), end.

Πραξιφάνης, Praxiphanes: One who is always seen in action. From πράξις (paxis), action, and φαίνω (phanaino), bring to light, make to appear, show.

Πρατίνας, Pratinas: A man of action. From πράττω (pratto), to act.

Πρίαμος, Priamos, Priam: Possibly, old, first. From πρό (pro), before, forward, forth.

Πρῖμος, Primos: Possibly, old, first. From πρό (pro), before, forward, forth.

Πρόδρομος, Prodromos: Running forward, with headlong speed. From πρό (pro), before, forward, forth, and δρόμος (dromos), running, race, race-course.

Πρόκλα, Prokla, Procla: Glorious before others. From πρό (pro), before, forward, forth, and κλέος (kleos), glory.

Προκλείδης, Prokleide, Procleides: Glorious before others. From πρό (pro), before, forward, forth, and κλέος (kleos), glory.

Προκλῆς, Prokles, Procles: Glorious before others. From πρό (pro), before, forward, forth, and κλέος (kleos), glory.

Προκλιανός, Proklianos, Proclian: Glorious before others. From πρό (pro), before, forward, forth, and κλέος (kleos), glory.

Πρόκλος, Proklos, Proclus: Glorious before others. From πρό (pro), before, forward, forth, and κλέος (kleos), glory.

Προκόπιος, Prokopios, Procopius, Procope: One who succeeds. From προκόπτω     (prokopto), to cut away in front.

Πρόμαχος, Promachos: Champion, foremost fighter. From πρό (pro), before, forward, forth, and μάχη (mache), battle.

Προμένεια , Promeneia: Presage. From πρό (pro), before, forward, forth, and μένος(menos), impulse, will, spirit, might, courage.

Προμένης, Promenes: Presage:  From πρό (pro), before, forward, forth, and μένος(menos), impulse, will, spirit, might, courage.

Προμηθεὺς, Prometheus: With foresight. From προμήθεια (promethean), foresight, forethought.

Πρόνοος, Pronoös: Careful, prudent. From πρό (pro), before, forward, forth, and νόος (noos), mind.

Προξενίδης, Proxenides: One who enjoys friendly relations. From προξενία (proxenia), friendly relations.

Πρόξενος, Proxenos: One who enjoys friendly relations. From προξενία (proxenia), friendly relations.

Πρόσδεκτος, Prosdektos, Prosdectos: Acceptable. From πρό (pro), before, forward, forth, and δεκτός (dektos), acceptable.

Προσδόκιμος, Prosdokimos: Expected, looked for. From πρό (pro), before, forward, forth, and δόκιμος (dokimos), acceptable.

Προστάσιος, Prostasios: With dignified appearance. From πρόστασις (prostasis), outward dignity, pompous appearance.

Προφαντίδης, Prophanides: Preeminent. From πρό (pro), before, forward, forth, and φαντὸς (phantos), visible.

Πρόφαντος, Prophantos: Preeminent. From πρό (pro), before, forward, forth, and φαντὸς (phantos), visible.

Πρόχορος, Prochoros: To dance before in a chorus. From πρό (pro), before, forward, forth, and χορὸς (choros), chorus.

Πρωταγόρας, Protagoras: Excelling in an assembly. From πρῶτος (protos), and ἀγορά (agora), public assembly, gathering.

Πρώταρχος, Protarchos: A prime ruler. From πρῶτος (protos), first, and ἄρχων (archon), ruler.

Πρωτεσίλαος, Protesilaos: First among the people. From πρῶτος (protos), first, and λαὸς (laos), the people.

Πρωτεύς, Proteus: First. From πρῶτος (protos), first.

Πρωτίας, Protias: First. From πρῶτος (protos), first.

Πρωτογένης, Protogenes: First-born. From πρῶτος (protos), first, and γένεσις (genesis), genesis, birth.

Πρωτοκλῆς, Protokles, Protocles: Of prime glory. From πρῶτος (protos), first, and κλέος (kleos), glory.

Πτολεμαῖος, Ptolemaios, Ptolemy: Of war. From πτόλεμος (ptolemos), war.

Πυθαγόρας, Pythagoras: A prophetic orator. From Πυθία (Pythia), the priestess seer of Pythian Apollo, and ἀγορά (agora), public assembly, gathering.

Πυθάρατος, Pytharatos: Accursed by the oracle. From From Πυθία (Pythia), the priestess seer of Pythian Apollo, and ἀρατός (aratos), accursed, unblest.

Πύθαρχος, Pytharchos: Head of oracle. From From Πυθία (Pythia), the priestess seer of Pythian Apollo, and ἄρχων (archon), ruler.

Πυθέας, Pytheas: Prophetic. From Πυθία (Pythia), the priestess seer of Pythian Apollo, and ἀγορά (agora), public assembly, gathering.

Πυθία, Pythia: The priestess seer of Pythian Apollo. From πύθων (python), python.

Πυθιάς, Pythias: Of the priestess seer of Pythian Apollo. From πύθων (python), python.

Πυθίππη, Pythippe: Of a Pythian horse. Πυθία (Pythia), the priestess seer of Pythian Apollo, and ἵππος (hippos), horse.

Πύθιππος, Pythippos: Of a Pythian horse. Πυθία (Pythia), the priestess seer of Pythian Apollo, and ἵππος (hippos), horse.

Πυθίων, Pythion: Of the priestess seer of Pythian Apollo. From πύθων (python), python.

Πυθογένης, Pythogenes: A descendant of Πυθία (Pythia), the priestess seer of Pythian Apollo. From Πυθία (Pythia), and γένος (genos), race, kin, heritage.

Πυθόδηλος, Pythodelos: Foreseen by Πυθία (Pythia), the priestess seer of Pythian Apollo. From Πυθία (Pythia), and δῆλος (delos), visible, conspicuous.

Πυθόδωρος, Pythodoros: A gift to, or from, Πυθία (Pythia), the priestess seer of Pythian Apollo. From Πυθία (Pythia), and δῶρον (doron), gift.

Πυθοκλῆς, Pythokles: Of the glory of Πυθία (Pythia), the priestess seer of Pythian Apollo. From Πυθία (Pythia), and κλέος (kleos), glory.

Πυθόκριτος, Pythokritos: Chosen by Πυθία (Pythia), the priestess seer of Pythian Apollo. From Πυθία (Pythia), and κριτὸς (kritos), chosen.

Πυθομένης, Pythomenes: Having the spirit of Πυθία (Pythia), the priestess seer of Pythian Apollo. From Πυθία (Pythia), and μένος (menos), impulse, will, spirit, might, courage.

Πύθων, Python: The serpent python.

Πυθονίκη, Pythonike, Pythonice: Of victorious Πυθία (Pythia), the priestess seer of Pythian Apollo. From Πυθία (Pythia), and νίκη (nike), victory.

Πυθονίκης, Pythonikes, Pythonices: Of victorious Πυθία (Pythia), the priestess seer of Pythian Apollo. From Πυθία (Pythia), and νίκη (nike), victory.

Πυλάδης, Pylades: Of gates. From πύλη (pyle), gate, gates.

Πυρικλῆς, Pyrikles, Pylicles: Of fiery glory. From πῦρ (pyr), fire, and κλέος (kleos), glory.

Πύρρα, Pyrra, Pyrrha: Flame-colored, yellowish-red. From πῦρ (pyr), fire.

Πύρρανδρος, Pyrrandros: A fiery man. From πῦρ (pyr), fire, and ἀνὴρ (aner), man.

Πυρράνθης, Pyrranthes: Of a fire-flower. From πῦρ (pyr), fire, and ἀνθὸς (anthos), flower.

Πυρρίας, Pyrrias: Flame-colored, yellowish-red. From πῦρ (pyr), fire.

Πύρρος, Pyrros, Pyrrhus: Flame-colored, yellowish-red. From πῦρ (pyr), fire.

Πυρφόρος, Pyrphoros: A flame-carrier. From πῦρ (pyr), fire, and φέρω (phero), to carry.

Πῶλ, Paul: Small, from παῦρος (pavros), via the the Latin paulus.

© Paul Pan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s