Φαέθουσα (Phaethousa) – Φώτιος (Photios)

Φαέθουσα, Phaethousa: Shining. From φάος (phaos), light.

Φαέθων, Phaethon: Shining. From φάος (phaos), light.

Φαῖαξ, Phaiax: Shining. From φάος (phaos), light.

Φαιδιμίδης, Phaidimides: Shining. From φάος (phaos), light.

Φαίδιμος, Phaidimos: Shining. From φάος (phaos), light.

Φαίδρα, Phaidra, Phaedra: Bright and sunny. From φῶς (phos), light.

Φαιδρίας, Phaidria, Phaedrias: Bright and sunny. From φῶς (phos), light.

Φαῖδρος, Phaidros, Phaedrus: Bright and sunny. From φῶς (phos), light.

Φαίδων, Phaidon, Phaedon: Bright. From φῶς (phos), light.

Φαιναρέτη, Phainarete: Revealing virtue. From φαίνω (phaino), to reveal, and ἀρετὴ (arete), virtue.

Φαίνιππος, Phainippos: Appearing s a horse. From φαίνω (phaino), to appear, and ἵππος (hippos), horse.

Φαινώ, Phaino: Revealing. From φαίνω (phaino), to reveal.

Φαλακρίων, Phalakrion: Bald. From φαλακρὸς (phalakros), bald-headed.

Φάλακρος, Phalakros: Bald. From φαλακρὸς (phalakros), bald-headed.

Φάλλος, Phallos: Virile, penis-like. From φαλλὸς (phallos), phallus.

Φαναγόρα, Phanagora: Seen in the agora. Fromφαίνω (phaino), to appear, and ἀγορὰ (agora), agora.

Φανῆς, Phanes: Bright. From φανός (phanos), light, torch.

Φανιάδης, Phaniades: Bright. From φανός (phanos), light, torch.

Φανίας, Phanias: Bright. From φανός (phanos), light, torch.

Φανόδημος, Phanodemos: Bright among the people.. From φανός (phanos), light, torch, and δῆμος (demos), the people.

Φανόθεος, Phanotheos: Bright as a god. From φανός (phanos), light, torch, and θεὸς (theos), god.

Φανοκλῆς, Phanokles, Phanocles: Of bright glory. From φανός (phanos), light, torch, and κλέος (kleos), glory.

Φανοκράτης, Phanokrates, Phanocrates: Of enlightened authority. From φανός (phanos), light, torch, and κράτος (kratos), power.

Φανόκριτος, Phanokritos, Phanocritus: Chosen for being enlightened. From φανός (phanos), light, torch, and κριτὸς (kritos), chosen.

Φανόμαχος, Phanomachos: A bright fighter. From φανός (phanos), light, torch, and μάχη (mache), battle.

Φανόνικος, Phanonikos, Phanonicus: A bright victor. From φανός (phanos), light, torch, and νίκη (nike), victory.

Φᾶνος, Phanos: Bright. From φανός (phanos), light, torch.

Φανοστράτη, Phanostrate: A bright fighter. From φανός (phanos), light, torch, and στρατὸς (stratos), army.

Φανόστρατος, Phanostratos: A bright fighter. From φανός (phanos), light, torch, and στρατὸς (stratos), army.

Φανούρης, Phanoures: Bright. From φανός (phanos), light, torch.

Φανουρία, Phanouria: Bright. From φανός (phanos), light, torch.

Φανούριος, Phanourios: Bright. From φανός (phanos), light, torch.

Φαντόκριτος, Phantokritos, Phantocritus: Chosen for evident reasons. From φαντάζω (phantazo), vivible to the eye or mind, and κριτὸς (kritos), chosen.

Φανώ, Phano: Bright. From φανός (phanos), light, torch.

Φαυστίνη, Phaustine: Bright. From φαῦσις (phausis), lighting, illumination.

Φαῦστος, Phaustos, Faustus: Bright. From φαῦσις (phausis), lighting, illumination.

Φεγγόθεμις, Pheggothemis: Of bright justice. From φέγγος (pheggos), light, splendor, and θέμις (themis), justice.

Φειδίας, Pheidias: Frugal. From φείδομαι (pheidomai), to be frugal.

Φειδιππίδης, Pheidippides: He who is easy on his horses. From φείδομαι(pheidomai), to be sparing, and ἵππος (hippos), horse.

Φειδόλεως, Phidoleos: Sparing or frugal with the people. From φείδομαι(pheidomai), to be sparing, and λέως (leos), the people.

Φειδοστράτη, Pheidosrate: Sparing or frugal with the army. From φείδομαι(pheidomai), to be sparing, and στρατὸς (stratos), the army.

Φειδόστρατος, Pheidostratos: Sparing or frugal with the army. From φείδομαι(pheidomai), to be sparing, and στρατὸς (stratos), the army.

Φερεκλῆς, Phelekles, Pherecles: He who brings glory. From φέρω(phero), to bring, and κλέος (kleos), glory.

Φερεκράτης, Pherekrates: He who brings power. From φέρω(phero), to bring, and κράτος (kratos), power.

Φερεκύδης, Pherekydes, Pherecydes: He who brings glory. From φέρω(phero), to bring, and κύδος (kudos), glory.

Φερενίκη, Pherenike, Pherenice: She who brings victory. From φέρω(phero), to bring, and νίκη (nike), victory.

Φερένικος, Pherenikos, Pherenicus: He who brings victory. From φέρω(phero), to bring, and νίκη (nike), victory.

Φερίας, Pherias: Provider. From φέρω (phero), to bring.

Φέρουσα, Pherousa: Provider. From φέρω(phero), to bring.

Φερσεφάσσα, Phersephassa: A form of Περσεφόνη (Persephone). In this form it alludes to φάσσα (phassa), a wild dove, although Persephone has a much more somber etymology, from πέρθω (pertho), to sack, plunder, lay waste, and φόνος (murder). 

Φερσεφόνα, Phersephona: A form of Περσεφόνη (Persephone), from πέρθω (pertho), to sack, plunder, lay waste, and φόνος (murder). 

Φερσεφόνη, Phersephone: A form of Περσεφόνη (Persephone), from πέρθω (pertho), to sack, plunder, lay waste, and φόνος (murder). 

Φηΐνα, Pheina: Possibly, strong. From φή (phe), as, like, and ἴς (is), strength. The word ἴς was late used as “thread, fiber.” The name could alternatively mean “thread-like.”

Φήμη, Pheme: Famous. From φήμη (pheme), fame.

Φήμιος, Phemios: Famous. From φήμη(pheme), fame.

Φημονόη, Phemomoe: Famous for her intellect. From φήμη(pheme), fame, and νοῦς (nous), mind.

Φίλαγρος, Philagros: Fond of the countryside. From φίλος (philos), and ἀγρὸς (countryside).

Φιλαθήναιος, Phonaenaios: Fond of Athens. From φίλος (philos), and Ἀθήναι (Athinai), Athens.

Φολάμμων, Filammon: Fond of the god Ammon. From φίλος (philos), and Ἄμμων (Ammon).

Φιλάργυρος, Philargyros: Fond of the money. From φίλος (philos), and ἄργυρος (argyros), silver.

Φιλάρετος, Philaretos: Fond of the virtue. From φίλος (philos), and ἀρετὴ (arete), virtue.

Φιλέας, Phileas: Beloved. From φίλος (philos), friend.

Φιλέρως, Phileros: Fond of the eros. From φίλος (philos), and ἔρως (eros), eros.

Φιλέταιρος, Philetairos: Fond of others. From φίλος (philos), and ἕτερος (heteros), others.

Φιλετώ, Phileto: Beloved. From φίλος (philos), friend.

Φίλη, Phile:   Beloved. From φίλος (philos), friend.

Φιλήμων, Philemon: Beloved. From φίλημα (philema), kiss.

Φιλησία, Philesia: Beloved. From φίλημα (philema), kiss.

Φιλητᾶς, Philetas: Beloved. From φίλημα (philema), kiss.

Φιλία, Philia: Friendship. From φίλος (philos), friend.

Φίλιννα, Philinna: Beloved. From φίλος (philos), friend.

Φιλῖνος, Philinos: Beloved. From φίλος (philos), friend.

Φιλίππα, Philippa: Fond of horses. From φίλος (philos), friend, and ἵππος (hippos), horse.

Φιλιππίδης, Philippides: Fond of horses. From φίλος (philos), friend, and ἵππος (hippos), horse.

Φίλιππος, Philippos, Philip: Fond of horses. From φίλος (philos), friend, and ἵππος (hippos), horse.

Φιλίσκος, Philiskos, Philiscus: Beloved. From φίλος (philos), friend.

Φιλιστίδης, Philistides: Either Beloved (from φίλος (philos), friend), or fond of learning (from φιλίστωρ (philistor), fond of learning)).

Φίλιστος, Philistos: Most beloved. From φίλος (philos), friend.

Φιλιστίων, Philistion: Either Beloved (from φίλος (philos), friend), or fond of learning (from φιλίστωρ (philistor), fond of learning)).

Φιλίτιον, Philition: Beloved. From φίλος (philos), friend.

Φίλιτος, Philitos: Beloved. From φίλος (philos), friend.

Φιλίτσα, Philitsa: Beloved. From φίλος (philos), friend.

Φιλιῶ, Philio: Beloved. From φίλος (philos), friend.

Φιλίων, Philion: Beloved. From φίλος (philos), friend.

Φιλογένης, Philogenes: Fond of one’s heritage . From φίλος (philos), friend, and γένος (genos), race, origin, kin.

Φιλοδαμίδας, Philidamidas: Fond of taming. From φίλος (philos), friend, and δαμάζω (damazo), to tame.

Φιλοδη̣μίδης, Philodemides: Fond of the people. From φίλος (philos), friend, and δῆμος (demos), the people.

Φιλόδημος, Philodemos: Fond of the people. From φίλος (philos), friend, and δῆμος (demos), the people.

Φιλόδοξος, Philodoxos: Fond of the glory. From φίλος (philos), friend, and δόξα (doxa), glory.

Φιλοθέη, Philothee: Fond of god. From φίλος (philos), friend, and θεὸς (theos), god.

Φιλόθεος, Philotheos: Fond of god. From φίλος (philos), friend, and θεὸς (theos), god.

Φιλοκήδης, Philokedes: Fond of glory. From φίλος (philos), friend, and κῆδος (kedos), glory.

Φιλοκλῆς, Philokles: Fond of glory. From φίλος (philos), friend, and κλέος (kleos), glory.

Φιλοκράτης, Philokrates, Philocrates: Fond of authority. From φίλος (philos), friend, and κράτος (kratos), authority.

Φιλοκτήμων, Philoktemon, Philoctemon: Fond of property. From φίλος (philos), friend, and κτῆμα (ktema), property.

Φιλοκύδης, Philokydes, Philocydes: Fond of glory. From φίλος (philos), friend, and κῦδος (kudos), glory.

Φιλόκωμος, Philokomos, Philocomus: Fond of a town. From φίλος (philos), friend, and κώμη (komi), town, village.

Φιλόλαος, Philolaos, Philolaus: Fond of the people. From φίλος (philos), friend, and λαὸς (laos), the people.

Φιλόλογος, Philologos: Fond of discourse. From φίλος (philos), friend, and λόγος (logos), speech, discourse.

Φιλόμαχος, Philomachos, Philomachus: Fond of battles. From φίλος (philos), friend, and μάχη (mache), battle.

Φιλομήλα, Philomela:  Fond of music. From φίλος (philos), friend, and μέλος (melos), music, song.

Φιλόμηλος, Philomelos: Fond of music. From φίλος (philos), friend, and μέλος (melos), music, song.

Φιλόμουσος, Philomousos: Fond of music or any art associated with the muses. From φίλος (philos), friend, and μούσαι (mousai), muses.

Φιλοναύτης, Philonautes: Fond of the sea, or of the navy. From φίλος (philos), friend, and ναῦς (naus), ship.

Φιλόνεως, Philoneos: Fond of the temple. From φίλος (philos), friend, and νεὼς (neos), temple.

Φιλόνικος, Philonikos, Philonicus: Fond of victory. From φίλος (philos), friend, and νίκη (nike), victory.

Φιλοξενίδης, Philoxenides: Fond of guests, hospitable. From φίλος (philos), friend, and ξένος (xenos), foreigner, guest.

Φιλόξενος, Philoxenos: Fond of guests, hospitable. From φίλος (philos), friend, and ξένος (xenos), foreigner, guest.

Φιλοποίμην, Philopoimen, Philopoemen: Fond of shepherds. From φίλος (philos), friend, and ποιμὴν (poimen), shepherd.

Φιλόπολις, Philopolis: Fond of the state. From φίλος (philos), friend, and πόλις (polis), city state.

Φιλοσέραπις, Philoserapis: Fond of the god Serapis. From φίλος (philos), friend, and Σέραπις (Serapis), associated with Osiris but also a title of Zeus.

Φιλόστοργος, Philistorgos: Affectionate. From φίλος (philos), friend, and στογὴ (storge), affection.

Φιλοστράτη, Philostrate: Fond of the military. From φίλος (philos), friend, and στρατὸς (stratos), army.

Φιλόστρατος, Philostratos: Fond of the military. From φίλος (philos), friend, and στρατὸς (stratos), army.

Φιλότιμος, Philotimos: Fond of a honor. From φίλος (philos), friend, and τιμὴ (time), honor.

Φιλόχωρος, Philochoros: Fond of a place. From φίλος (philos), friend, and χῶρος (choros), place.

Φιλουμένη, Philoumene: Beloved. From φίλημα (philema), kiss.

Φιλόφρων, Philophron: Kindly disposed. From φίλος (philos), friend, φρονέω (phroneo), to think.

Φιλοχάρης, Philochares: Fond of grace. From φίλος (philos), friend, and χάρις (charis), grace.

Φίλτων, Philton: A friend. From φίλος (philos), friend.

Φιλύρα, Filyra: Lime-tree. From φιλύρα (philyra), lime-tree.

Φίλων, Philon: A friend. From φίλος (philos), friend.

Φιλωνίδης, Philonides: A friend. From φίλος (philos), friend.

Φιλώτας, Philotas: A friend. From φίλος (philos), friend.

Φιλωτέρα, Philotera: Possibly, of a chestnut tree. A friend. From φιλωτερὶς (philoteris), chestnut tree.

Φινεὺς, Phineas, Phineus: Of a very sharp mind. From ἶφι (iphi), stong, and νοῦς (nous), mind.

Φλεγύας, Phlrgyas: Fiery, ardent. From φλέγω (phlego), to inflame.

Φλέγων, Phlegon: Fiery, ardent. From φλέγω (phlego), to inflame.

Φόβος, Phobos, Phobus: Of fear. From φόβος (phobus), fear.

Φοίβη, Phoibe, Phoebe:   Bright, from φάος (phaos), light.

Φοῖβος, Phoibos, Phoebus: Bright, from φάος (phaos), light.

Φοῖνιξ, Phoinix, Phoenix: Several alternative meanings: Phoenician, of a palm tree, or related to a mythical bird that burned itself on a funeral pyre, only to eternally rise from its ashes. From φοῖνιξ (phoenix), meaning all of the above.

Φοξίας, Phoxias: Pointed. From φοξὸς (phoxos), pointed.

Φορμίσιος, Phormisios: Carrying. From φέρω (phero), to carry.

Φορμίων, Phormion: Lyre-player. From φόρμιγξ (phormigx), lyre.

Φόρμος, Phormos: Carrying. From φέρω (phero), to carry.

Φορυσκίδης, Phoryskides, Phoryscides: Stirred. From φορύσσω (phorysso), to stir, to mix up.

Φοσωνεὺς, Phoroneus: Fully armed or equipped. From φέρω (phero), to carry.

Φράδμων, Phradmon: Expressive, understanding but also shrewd. From φραδάζω (phradazo), of the same meanings.

Φρῖξος, Phrixos, Phrixus: He who causes people to shudder in emotion, or to freak-out in general. From φρίττω (phritto), to shudder, to tremble.

Φρόντων, Phronton: Care-taker. From φροντίζω (phrontizo), to take care of.

Φρυναῖος, Phrynaios: Of a toad. From φρῦνος (phrynos), toad.

Φρύνη, Phryne: Of a toad. From φρῦνος (phrynos), toad.

Φρύνιχος, Phrynichos: Of a toad. From φρῦνος (phrynos), toad.

Φύλακος, Phylakos, Phylacus: On watch, guard. From φύλαξ (phylax), guard.

Φυλλὶς , Phyllis: Of foliage. From φύλλον (phyllon), leaf.

Φυρκίας, Phyrkias: Defender, on who erects buttresses. From φύρκος (phyrkos), wall.

Φυρόμαχος, Phyromachos: Confrontational. From φύρομαι (phyromai), to interact, and μάχη (mache), battle.

Φυσκίων, Physkion, Physcion: Possibly, of a pot-belly, or of a throw of the dice. From φύσκων (phryskon), both of the same meaning.

Φύσκων, Physkon, Physcon: Possibly, of a pot-belly, or of a throw of the dice. From φύσκων (phryskon), both of the same meaning.

Φωκᾶς, Phokas, Phocas: Of a seal (φώκη, phoke), porpoise (φώκαινα, phokaina) or a kind of bird (φωκίων, phokion). The first explanation is the most widely-accepted.

Φωκιάδης, Phokiades, Phociades: Of a seal (φώκη, phoke), porpoise (φώκαινα, phokaina) or a kind of bird (φωκίων, phokion). The first explanation is the most widely-accepted.

Φωκίων, Phokion, Phocion: Of a seal (φώκη, phoke), porpoise (φώκαινα, phokaina) or a kind of bird (φωκίων, phokion). The first explanation is the most widely-accepted.

Φώτης, Photes, Fotis: Bright and sunny. From φῶς (phos), light.

Φωτεινή, Photeine: Bright and sunny. From φῶς (phos), light.

Φωτίνη, Photine: Bright and sunny. From φῶς (phos), light.

Φώτιος, Photios, Fotios: Bright and sunny. From φῶς (phos), light.

© Paul Pan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s