Χάϊδω (Chaido) – Χωρόφιλος (Chorophilos)

Χάϊδω, Chaido: Gentle as a caress. From χάδι (chadi), caress < ἦχος + ἀείδω (echos +aiedo), the sound of a melodious singer.

Χαῖνυς, Chainys: Open-mouthed. From χαίνω (chaino), gape, yawn.

Χαιράδας, Chairadas: Happy. From χαίρω (chairo), be glad, be joyful, rejoice.

Χαιρᾶς, Chairas: Happy. From χαίρω (chairo), be glad, be joyful, rejoice.

Χαιρέας, Chaireas: Happy. From χαίρω (chairo), be glad, be joyful, rejoice.

Χαιρέατος, Chaireatos: Happy. From χαίρω (chairo), be glad, be joyful, rejoice.

Χαιρέβιος, Chairebios: Of a happy life. From χαίρω (chairo), be glad, be joyful, rejoice, and βίος (bios), life.

Χαιρέβουλος, Chaireboulos: Of a happy will. From χαίρω (chairo), be glad, be joyful, rejoice, and βουλὴ (boule), will.

Χαιρέδαμος, Chairedamos: Of a happy people. From χαίρω (chairo), be glad, be joyful, rejoice, and δᾶμος (damos), people, folk.

Χαιρέδημος, Xairedemos: Of a happy people. From χαίρω (chairo), be glad, be joyful, rejoice, and δμος (demos), people, folk.

Χαιρείας, Chaireias: Happy. From χαίρω (chairo), be glad, be joyful.

Χαίρειος, Chaireios: Happy. From χαίρω (chairo), be glad, be joyful.

Χαιρεκράτης, Chairekrates: A happy ruler. From χαίρω (chairo), be glad, be joyful, and κρατῶ (krato), to rule.

Χαιρέλαος, Chairelaos: Bringing happiness to the people. From χαίρω (chairo), be glad, be joyful, and λαὸς (laos), the people.

Χαιρέλας, Chairelas: Bringing happiness to the people. From χαίρω (chairo), be glad, be joyful, and λαὸς (laos), the people.

Χαιρέμαχος, Chairemachos: Fighting for happiness. From χαίρω (chairo), be glad, be joyful, and μάχη (mache), the battle.

Χαιρέπολις, Cherepolis: Bringing happiness to the city. From χαίρω (chairo), be glad, be joyful, and πόλις (polis), city.

Χαιρεσίας, Chairesias: Happy. From χαίρω (chairo), be glad, be joyful.

Χαιρεσίλαος, Chairesilaos: Bringing happiness to the people. From χαίρω (chairo), be glad, be joyful, and λαὸς (laos), the people.

Χαιρεσίλας, Chairesilas: Bringing happiness to the people. From χαίρω (chairo), be glad, be joyful, and λαὸς (laos), the people.

Χαιρεσιλέως, Cheresileos: Utterly happy. From χαίρω (chairo), be glad, be joyful, and λέως (leos), entirely, wholly.

Χαιρεσὶς, Chairesis: Happy. From χαίρω (chairo), be glad, be joyful.

Χαιρεστράτα, Chairestrata: Bringing happiness to the army. From χαίρω (chairo), be glad, be joyful, and στρατὸς (stratos), the people.

Χαιρεστράταη, Chairestratae: Bringing happiness to the army. From χαίρω (chairo), be glad, be joyful, and στρατὸς (stratos), the people.

Χαιρέστρατος, Chairestratos: Bringing happiness to the army. From χαίρω (chairo), be glad, be joyful, and στρατὸς (stratos), the people.

Χαιρετίων, Chairetion: Happy. From χαίρω (chairo), be glad, be joyful.

Χαιρετύχη, Chairetyche: Of happy fortune. From χαίρω (chairo), be glad, be joyful, and τύχη (tyche), fortune.

Χαιρεφάνης, Chairephanes: Apparently happy. From χαίρω (chairo), be glad, be joyful, and φαίνω (phaino), to bring to light, make to appear, show.

Χαιρέφιλος, Chairephilos: A friend of happiness. From χαίρω (chairo), be glad, be joyful, and φίλος (philos), to bring to light, make to appear, show.

Χαιρεφῶν, Chairephon: Beaming with joy. Happy. From χαίρω (chairo), be glad, be joyful, rejoice, and φῶς (phos), light.

Χαιρῆς, Chaires: Happy. From χαίρω (chairo), be glad, be joyful.

Χαιρησιλέως, Chresileos: Utterly happy. From χαίρω (chairo), be glad, be joyful, and λέως (leos), entirely, wholly.

Χαιρήτιος, Chairetios: Happy, jovial. From χαιρητικός (chairetikos), jovial, hilarious.

Χαιρίας, Chairias: Happy. From χαίρω (chairo), be glad, be joyful.

Χαιριγένης, Chairigenes: Of a happy origin. From χαίρω (chairo), be glad, be joyful, and γένος (genos), family, race, extraction.

Χαιρίδημος, Chairidemos: Bringing happiness to the people. From χαίρω (chairo), be glad, be joyful, and δῆμος (demos), a country-district, country, land.

Χαιρίθεος, Chairitheos: Bringing happiness to (the) god(s). From χαίρω (chairo), be glad, be joyful, and θεὸς (theos), god.

Χαιρικλῆς, Chairikles: Happily glorious. From χαίρω (chairo), be glad, be joyful, and κλέος (kleos), glory.

Χαιριμένης, Chairimenes: Of a happy disposition. From χαίρω (chairo), be glad, be joyful, and μένος (menos), impulse, will, spirit, might, courage.

Χαιρίππα, Chairippa: A happy equestrian, or, of a happy horse. From χαίρω (chairo), be glad, be joyful, and ἵππος (hippos), horse.

Χαιρίππη, Chairippe: A happy equestrian, or, of a happy horse. From χαίρω (chairo), be glad, be joyful, and ἵππος (hippos), horse.

Χαιριππίδας, Chairoppidas: A happy equestrian, or, of a happy horse. From χαίρω (chairo), be glad, be joyful, and ἵππος (hippos), horse.

Χαίριππος, Chairippos: A happy equestrian, or, of a happy horse. From χαίρω (chairo), be glad, be joyful, and ἵππος (hippos), horse.

Χαῖρις, Chairis: Happy. From χαίρω (chairo), be glad, be joyful.

Χαιριτέλης, Cheriteles: With a happy purpose. From χαίρω (chairo), be glad, be joyful and τέλος (telos), end.

Χαιρίων, Chairion: Happy. From χαίρω (chairo), be glad, be joyful.

Χαιροκλῆς, Chairokles: Happily glorious. From χαίρω (chairo), be glad, be joyful, and κλέος (kleos), glory.

Χαιρόλας, Chairolas: All-happy. From χαίρω (chairo), be glad, be joyful, and ὅλος (holos), whole.

Χαιρομένης, Chairomenes: Of a happy disposition. From χαίρω (chairo), be glad, be joyful, and μένος (menos), impulse, will, spirit, might, courage.

Χαιρόξενος, Chairoxenos: Possibly, one who makes guests happy. From χαίρω (chairo), be glad, be joyful, and ξένος (xenos), guest, foreigner.

Χαιροπόλεια, Chairopoleia: She who brings happiness to the city. From χαίρω (chairo), be glad, be joyful, and πόλις (polis), city.

Χαιροτίμα, Chairotima: Having joy and valor. From χαίρω (chairo), be glad, be joyful, and τιμὴ (time), valor.

Χαιροφάνης, Chairophanes: Apparently happy. From χαίρω (chairo), be glad, be joyful, and φαίνω (phaino), to bring to light, make to appear, show.

Χαιρόφιλος, Chairophilos: A friend of happiness. From χαίρω (chairo), be glad, be joyful, and φίλος (philos), to bring to light, make to appear, show.

Χαιροφῶν, Chairophon: Beaming with joy. Happy. From χαίρω (chairo), be glad, be joyful, rejoice, and φῶς (phos), light.

Χαιρυλὶς, Chairylis: Happy. From χαίρω (chairo), be glad, be joyful.

Χαιρύλος, Chairylos: Happy. From χαίρω (chairo), be glad, be joyful.

Χαίρων, Chairon: Happy. From χαίρω (chairo), be glad, be joyful.

Χαιρώνδας, Chairondas: Happy. From χαίρω (chairo), be glad, be joyful.

Χαιρωνίδας, Chaironidas: Happy. From χαίρω (chairo), be glad, be joyful.

Χαίτανδρος, Chaitandros: A man with long hair. From χαίτη (chaite), hair, and ἀνήρ (aner), man.

Χαίτη, Chaite: With long and flowing hair. From χαίτη (chaite).

Χαῖτις, Chaitis: With long and flowing hair. From χαίτη (chaite).

Χαῖτος, Chaitos: With long and flowing hair. From χαίτη (chaite).

Χαίτων, Chaiton: With long and flowing hair. From χαίτη (chaite).

Χαιτίδης, Chaitides: With long and flowing hair. From χαίτη (chaite).

Χάλαζος, Chalazos: Of hail. From χάλαζα (chalaza), hail.

Χαλέας, Chaleas: Rugged. From χαλεπός (chalepos), hard, rugged, dangerous.

Χάλεπος, Chalepos: Rugged. From χαλεπός (chalepos), hard, rugged, dangerous.

Χάλης, Chales: One who bridles horses. From χαλινόω (chalinoo), to bridle.

Χαλῖνος, Chalinos: One who bridles horses. From χαλινόω (chalinoo), to bridle.

Χαλκίδας, Chalkidas: Of copper, possibly parsimonious. From χαλκιδίζω (chalkidizo), parsimonious, penny-pinching > χαλκὸς (chalkos), copper.

Χαλκιδεὺς, Chalkideus: Of copper, possibly parsimonious. From χαλκιδίζω (chalkidizo), parsimonious, penny-pinching > χαλκὸς (chalkos), copper.

Χαλκιόπη, Chalkiope, Chalciope: Having eyes that shine like copper. From χαλκὸς (chalkos), copper and ὤψ (ops), eye.

Χαλκὶς, Chalkis: Of copper. From χαλκὸς (chalkos), copper.

Χάλκων, Chalkon: Of copper. From χαλκὸς (chalkos), copper.

Χάνος, Chanos: Of a mouth, or of a goose. From χάνος (chanos), mouth, or χάν (chan), goose.

Χάννα, Channa: Gape-mouthed line a sea-perch. From χάννος (channos), sea-perch > χάνος (chanos), mouth.

Χάννος, Channos: Gape-mouthed line a sea-perch. From χάννος (channos), sea-perch > χάνος (chanos), mouth.

Χάνουσα, Chanousa: Goose-like. From χὰν (chan), goose.

Χανύλαος, Chanylaos: Perhaps, of a talkative people. From χανύω (chanyo), to speak with mouth wide open, and λαὸς (laos), people.

Χάων, Chaon: Of chaos. From χάος (chaos), space, abyss, darkness.

Χαρακὶς, Charakis: A fencer. From χαρακισμός             (charakismos), palisading, fencing.

Χαρὰ, Chara: Joy, happiness. From Χαρὰ (Chara), happiness, joy.

Χαραδρῖνος, Charadrinos: Living in a gorge. From χαράδρα (charadra), gorge.

Χαράκων, Charakon: Of a vineyard. From χαρακών (charakon), a vineyard containing staked vines.

Χαραλαμπία, Charalampia: She who shines from happiness, from χαρὰ (chara), happiness, and λάμπω (lampo), to shine.

Χαράλαμπος, Charalampos: He who shines from happiness, from χαρὰ (chara), happiness, and λάμπω (lampo), to shine.

Χάραξ, Charax: Acute. From χάραξ (charax), a pointed stake.

Χάραξος, Charaxos: Acute. From χάραξ (charax), a pointed stake.

Χαράξηνος, Charaxenos: Acute. From χάραξ (charax), a pointed stake.

Χάραξστος, Charaxtos: Acute. From χάραξ (charax), a pointed stake.

Χαράσπης, Charaspis: One who penetrates shields, from χάραξ (charax), a pointed stake, and ἀσπίς (aspis), shield.

Χάραττα, Charatta: Penetrating, sharp. From χαράσσω (charasso), to scratch, to engrave.

Χαρέας, Chareas: Happy. From χαίρω (chairo), be glad, be joyful, rejoice.

Χαρείδας, Chareidas: Of a happy appearance. From χαίρω (chairo), be glad, be joyful, rejoice, and εἶδος (eidos), appearance.

Χαρεστάδης, Charestades: Happy and upright. From χαίρω (chairo), be glad, be joyful, rejoice, and ἵστημι (histemi), to stand.

Χαρενίκα, Charenika: Rejoicing victory. From χαίρω (chairo), be glad, be joyful, rejoice, and νίκη (nike), victory.

Χάρης, Chares: Happy. From χαίρω (chairo), be glad, be joyful, rejoice.

Χαρησίδαμος, Charisidamos: Brining joy to the people. From χαρήσομαι (charissomai), be glad, be joyful, rejoice, and δᾶμος (damos), the people.

Χαρήσιος, Charesios: Happy. From χαρήσομαι (charissomai), be glad, be joyful, rejoice.

Χαρίας, Charias: Happy. From χαίρω (chairo), be glad, be joyful, rejoice.

Χαρίανθης, Charianthes: Happy and blossoming. From χαίρω (chairo), be glad, be joyful, rejoice, and ἄνθος (anthos), blossom, flower.

Χαρίανθος, Charianthos: Happy and blossoming. From χαίρω (chairo), be glad, be joyful, rejoice, and ἄνθος (anthos), blossom, flower.

Χαρίβολος, Charibolos: Projecting happiness. From χαίρω (chairo), be glad, be joyful, rejoice, and and βολή (bole), throw, throwing, pelting.

Χαρίβιος, Charibios: Of a happy life. From χαρὰ (chara), joy, and βίος (bios), life.

Χαριγένης, Chareigenes: Of a happy origin. From χαρὰ (chara), joy, and γένος (genos), family, race, extraction.

Χαριγνὼ, Charigno: Of a happy knowledge. From χαρὰ (chara), joy, and γιγνώσκω (gisnosko), come to know.

Χαρίγνητος, Charignetos: Of a happy knowledge. From χαρὰ (chara), joy, and γιγνώσκω (gisnosko), come to know.

Χαρίγονος, Charigonos: Of a happy origin. From χαρὰ (chara), joy, and γόνος (gonos), birth, origin.

Χαριδαιτὶς, Charidaitis: Possibly, happily bearing a torch. From χαρὰ (chara), joy, and δέτις (detis), torch.

Χαριδάμα, Charidama: Brining joy to the people. From χαίρω (chairo), be glad, be joyful, rejoice, and δᾶμος (damos), the people.

Χαρίδαμος, Charidamos: Brining joy to the people. From χαίρω (chairo), be glad, be joyful,rejoice, and δᾶμος (damos), the people.

Χαρίδας, Charidas: Happy. From χαίρω (chairo), be glad, be joyful, rejoice.

Χαριδημία, Charidemia: She who charms the people. From χάρις (charis), quality of pleasing, grace, charm, and δῆμος (demos), a country-district, country, land.

Χαρίδημος, Charidemos: He who charms the people. From χάρις (charis), quality of pleasing, grace, charm, and δῆμος (demos), a country-district, country, land.

Χαριδήμων, Charidemon: He who charms the people. From χάρις (charis), quality of pleasing, grace, charm, and δῆμος (demos), a country-district, country, land.

Χαρίδοτος, Chariditos: Charming person. From χάρις (charis), quality of pleasing, grace, charm, and δίδω (dido), to give.

Χαριδίων, Charidion: Charming. From χάρις (charis), quality of pleasing, grace, charm.

Χαριείδης, Charieides: Of a pleasing appearance. From χάρις (charis), quality of pleasing, grace, charm and εἶδος (eidos), appearance, looks.

Χαρίεσσα, Chariessa: Charming. From χαρίεις (charies), full of grace, graceful, charming.

Χαριήδας, Chariedas: Charming. From χαρίεις (charies), full of grace, graceful, charming.

Χαρικλέα, Chariklea: Charming and glorious. From χάρις (charis), quality of pleasing, grace, charm, and κλέος (kleos), glory.

Χαρίκλεια, Charikleia: Charming and glorious. From χάρις (charis), quality of pleasing, grace, charm, and κλέος (kleos), glory.

Χαρικλείδας, Charikleidas: Charming and glorious. From χάρις (charis), quality of pleasing, grace, charm, and κλέος (kleos), glory.

Χαρικλείδης, Charikleides: Charming and glorious. From χάρις (charis), quality of pleasing, grace, charm, and κλέος (kleos), glory.

Χαρίκλειτος, Charikleitos: Famous for one’s charm. From χάρις (charis), quality of pleasing, grace, charm, and κλειτός (kleitos), celebrated, famous.

Χαρικλῆς, Charikles: Charming and glorious. From χάρις (charis), quality of pleasing, grace, charm, and κλέος (kleos), glory.

Χαρίκλια, Chariklia, Chariclia: Charming and glorious. From χάρις (charis), quality of pleasing, grace, charm, and κλέος (kleos), glory.

Χαρικλίης, Chariklies: Charming and glorious. From χάρις (charis), quality of pleasing, grace, charm, and κλέος (kleos), glory.

Χαρικλώ, Chariklo: Charming and glorious. From χάρις (charis), quality of pleasing, grace, charm, and κλέος (kleos), glory.

Χαρικράτης, Charikrates: Ruling by charm. From From χάρις (charis), quality of pleasing, grace, charm, and κρατῶ (krato), to govern.

Χαρικὼ, Chariko, Charico: Charming. From χάρις (charis), quality of pleasing, grace, charm.

Χαριλάα, Charilaa: She who bring joy to the people. From χαρὰ (chara), joy, and λαός (laos), the people.

Χαρίλαος, Charilaos: He who bring joy to the people. From χαρὰ (chara), joy, and λαός (laos), the people.

Χαρίλας, Charilas: He who bring joy to the people. From χαρὰ (chara), joy, and λαός (laos), the people.

Χάριλλα, Charilla: She who bring joy to the people. From χαρὰ (chara), joy, and λαός (laos), the people.

Χαρίλεια, Charileia: Gracefully glorious. From χάρις (charis), quality of pleasing, grace, charm, and χαίρω (chairo), be glad, be joyful, and κλέος (kleos), glory.

Χαριλείδης, Charikleides, Charicleides: Gracefully glorious. From χάρις (charis), quality of pleasing, grace, charm, and χαίρω (chairo), be glad, be joyful, and κλέος (kleos), glory.

Χαρίλεως, Charileos: He who bring joy to the people. From χαρὰ (chara), joy, and λέως (leos), the people.

Χαρίλης, Chariles: He who bring joy to the people. From χαρὰ (chara), joy, and λαός (laos), the people.

Χαριλέων, Charileon: Gracefully lionesque. From χάρις (charis), quality of pleasing, grace, charm, and λέων (leon), lion.

Χαριλέως, Charileos: A total charmer. From χάρις (charis), quality of pleasing, grace, charm, and λέως (leos),        entirely, wholly.

Χάριλλος, Charillos: Graceful. From χάρις (charis), quality of pleasing, grace, charm.

Χαρίλος, Charilos: Graceful. From χάρις (charis), quality of pleasing, grace, charm.

Χαρίμαχος, Charimachos: One who fights using charm as his weapon. From χάρις (charis), quality of pleasing, grace, charm, and μάχη (mache), battle.

Χαριμένης, Charimenes: Charming and bold. From χάρις (charis), quality of pleasing, grace, charm, and μένος (menos), impulse, will, spirit, might, courage.

Χαρίμβροτος, Charmbrotos: A charming mortal. From χάρις (charis), quality of pleasing, grace, charm, and βροτός (brotos), mortal.

Χαριμήδης, Charimedes: A graceful mentor. From χάρις (charis), quality of pleasing, grace, charm, and μῆδος (medos), plans, counsels.

Χαρίμολπος, Charimolpos: A charming singer. From χάρις (charis), quality of pleasing, grace, charm, and μολπά (molpa), song.

Χαρίμορτος, Charimortos: A charming mortal. From χάρις (charis), quality of pleasing, grace, charm, and μορτὸς (mortos), mortal.

Χαρίμυρτος, Charimyrtos: Charming and myrtle-like. From χάρις (charis), quality of pleasing, grace, charm, and μύρτον (myrton), myrtle-berry.

Χαρίμων, Charimon: Charming. From χάρις (charis), quality of pleasing, grace, charm.

Χαριναύτης, Charinautes: A charming seaman. From χάρις (charis), quality of pleasing, grace, charm, and ναύτης (nautes), seaman, sailor.

Χαρῖνος, Charinos: Thoughtful and charming. From χάρις (charis), quality of pleasing, grace, charm, and νόος (noos), mind, understanding, thought.

Χαρίνοστος, Charinostos: Gracefully nostalgic. From χάρις (charis), quality of pleasing, grace, charm, and νόστος (nostos), return, return home.

Χάριξα, Charixa: Charming. From χάρις (charis), quality of pleasing, grace, charm.

Χαριξένα, Charixena: Graceful towards guests. From χάρις (charis), quality of pleasing, grace, charm and ξένος (xenos), foreigner, stranger, one from abroad.

Χαρίξενος, Charixenos: Graceful towards guests. From χάρις (charis), quality of pleasing, grace, charm and ξένος (xenos), foreigner, stranger, one from abroad.

Χάριον, Charion: Charming. From χάρις (charis), quality of pleasing, grace, charm. Female names of neutral gender with a -ιον (-ion) suffix were generally associated with hetaerae.

Χαριπίων, Charipion: Graceful equestrian. From χάρις (charis), quality of pleasing, grace, charm and ἱππεύω (hippeuo), to drive horses.

Χαριππὶς, Charippis: Graceful equestrian. From χάρις (charis), quality of pleasing, grace, charm and ἱππεύω (hippeuo), to drive horses.

Χάριππος, Charippos: Graceful equestrian. From χάρις (charis), quality of pleasing, grace, charm and ἱππεύω (hippeuo), to drive horses.

Χάρις, Charis: Grace. From χάρις (charis), quality of pleasing, grace, charm.

Χαρίσανδρος, Charisandros: Of graceful manhood. From χάρις (charis), quality of pleasing, grace, charm, and ἀνδρεία (andreia), manliness, manhood, brave spirit.

Χαρισία, Charisia: Grace. From χάρις (charis), quality of pleasing, grace, charm.

Χαρισιάδης, Charisiades: Graceful. From χάρις (charis), quality of pleasing, grace, charm.

Χαρίσιον, Charision: Grace. From χάρις (charis), quality of pleasing, grace, charm.

Χαρίσιος, Charisios: Graceful. From χάρις (charis), quality of pleasing, grace, charm.

Χαρίσων, Charision: Graceful. From χάρις (charis), quality of pleasing, grace, charm.

Χαρίτα, Charita: Grace. From χάρις (charis), quality of pleasing, grace, charm.

Χαριτέλης, Chariteles: With a graceful purpose. From χάρις (charis), quality of pleasing, grace, charm, and τέλος (telos), end, purpose.

Χαρίτη, Charite: Grace. From χάρις (charis), quality of pleasing, grace, charm.

Χαριτιανή, Charitiane: Graceful. From χάρις (charis), quality of pleasing, grace, charm.

Χαριτιανὸς, Charitianos, Charitianus: Grace. From χάρις (charis), quality of pleasing, grace, charm.

Χαρίτιμος, Charitimos, Charitinus: Graceful and honorable. From χάρις (charis), quality of pleasing, grace, charm, and τιμὴ (honor).

Χαριτίνη, Charitine: Graceful. From χάρις (charis), quality of pleasing, grace, charm.

Χαριτῖνος, Charitinos: Graceful. From χάρις (charis), quality of pleasing, grace, charm.

Χαρίτιον, Charition: Graceful. From χάρις (charis), grace. Female names of neutral gender with a -ιον (-ion) suffix were generally associated with hetaerae.

Χαρίτιος, Charitios, Charitius: Graceful. From χάρις (charis), grace.

Χαρῖτος, Charitos, Charitus: Graceful. From χάρις (charis), grace.

Χαριτὼ, Charito: Graceful. From χάρις (charis), grace.

Χαρίτων, Chariton: Graceful. From χάρις (charis), quality of pleasing, grace, charm.

Χαρίτωνας, Charitonas: Graceful. From χάρις (charis), quality of pleasing, grace, charm.

Χαριτῶσα, Charitosa: Graceful. From χάρις (charis), quality of pleasing, grace, charm.

Χαριφῶν, Chariphon: With a graceful voice. From χάρις (charis), quality of pleasing, grace, charm, and φωνή (phone), voice.

Χαρμάδας, Charmadas: A joyful, charming fellow. From χάρμα             (charma), a thing of joy.

Χαρμανδρίδας, Charmandridas: A charming and happy man. From χάρμα (charma), a thing of joy, and ἀνδρεία (andreia), manliness, manhood, brave spirit.

Χάρμανδρος, Charmandros: A charming and happy man. From χάρμα (charma), a thing of joy, and ἀνδρεία (andreia), manliness, manhood, brave spirit.

Χαρμαντίδας, Charmantidas: A charming and opponent. From χάρμα (charma), a thing of joy, and ἀντιδιαστολή (antidastole), opposition.

Χαρμαντίδης, Charmantides: A charming and opponent. From χάρμα (charma), a thing of joy, and ἀντιδιαστολή (antidastole), opposition.

Χαρμᾶς, Charmas: A joyful, charming fellow. From χάρμα (charma), a thing of joy.

Χαρμενίων, Charmenion: A charming and joyful spirit, from χάρμα (charma), a thing of joy, and μένος (menos), impulse, will, spirit, might, courage.

Χαρμῆς, Charmes: A joyful, charming fellow. From χάρμα (charma), a thing of joy.

Χαρμιάδας, Charmiadas: A joyful, charming fellow. From χάρμα (charma), a thing of joy.

Χαρμίας, Charmias: A joyful, charming fellow. From χάρμα (charma), a thing of joy.

Χαρμίδας, Charmidas: A joyful, charming fellow. From χάρμα (charma), a thing of joy.

Χαρμίδης, Charmides: Joyful. From χάρμα (charma), a thing of joy.

Χαρμῖνος, Charminos: A joyful, charming fellow. From χάρμα (charma), a thing of joy.

Χάρμιος, Charmios: A joyful, charming fellow. From χάρμα (charma), a thing of joy.

Χάρμιππος, Charmippos: A joyful, charming horseman. From χάρμα (charma), a thing of joy, and ἵππος (hippos), horse.

Χάρμις, Charmis: A joyful, charming woman. From χάρμα (charma), a thing of joy.

Χάρμιχος, Charmichos: A joyful, charming woman. From χάρμα (charma), a thing of joy. Probably unrelated to μιχέω (micheo), to pee.

Χαρμίων, Charmios: A joyful, charming fellow. From χάρμα (charma), a thing of joy.

Χαρμοκράτης, Charmokrates, Charmocrates: A joyful, charming ruler. From χάρμα (charma), a thing of joy, and κράτος (kratos), strength, might, power.

Χαρμόλαος, Charmolaos: Of a joyful, people, or, one who brings joy to the people. From χάρμα (charma), a thing of joy, and λαὸς (laos), strength, might, power.

Χαρμονικὶς, Charmonikis: Of a joyful victory. From χάρμα (charma), a thing of joy, and νίκη (nike), victory.

Χάρμος, Charmos: A joyful, charming fellow. From χάρμα (charma), a thing of joy.

Χαρμοσύνη Charmosyne: Joyful, glad. From χάρμα (charma), a thing of joy.

Χαρμόσυνος, Charmosynos: Joyful, glad. From χάρμα (charma), a thing of joy.

Χαρμοῦχος, Charmouchos: Joyful, glad. From χάρμα (charma), a thing of joy, and ἔχω (echo), to have, hold.

Χάρμων, Charmon: A joyful, charming fellow. From χάρμα (charma), a thing of joy.

Χαροπίας, Charopias: With a happy demeanor. From χαρά (chara), joy, delight, and ὄψ (ops), eye, face.

Χαροπίδης, Charopides: With a happy demeanor. From χαρά (chara), joy, delight, and ὄψ (ops), eye, face.

Χαροπίνα, Charopina: With a happy demeanor. From χαρά (chara), joy, delight, and ὄψ (ops), eye, face.

Χαροπῖνος, Charopinos: With a happy demeanor. From χαρά (chara), joy, delight, and ὄψ (ops), eye, face.

Χαρόπιος, Charopios: With a happy demeanor. From χαρά (chara), joy, delight, and ὄψ (ops), eye, face.

Χαροπὶς, Charopis: With a happy demeanor. From χαρά (chara), joy, delight, and ὄψ (ops), eye, face.

Χαροπίων, Charopion: With a happy demeanor. From χαρά (chara), joy, delight, and ὄψ (ops), eye, face.

Χάροπος, Charopos: With a happy demeanor. From χαρά (chara), joy, delight, and ὄψ (ops), eye, face.

Χαρούλα, Charoula: Graceful. From χάρις (charis), grace.

Χάροψ, Charops: With a happy demeanor. From χαρά (chara), joy, delight, and ὄψ (ops), eye, face.

Χάρρης, Charres: Joyful. From χαρά (chara), joy, delight.

Χαρσενάκης, Charsenakes: Joyful fellow. From χαρά (chara), joy, delight, and ἀρσενικός (arsenikos), male.

Χαρτάδας, Chartadas: Possibly, a scribe. From χάρτη (charte), a sheet of paper or papyrus. Alternatively, from χαρτός (chartos), a causing delight.

Χάρτας, Chartas: Possibly, a scribe. From χάρτη (charte), a sheet of paper or papyrus. Alternatively, from χαρτός (chartos), a causing delight.

Χαρύλαος, Charylaos: He who bring joy to the people. From χαρὰ (chara), joy, and λαός (laos), the people.

Χαρύλλος, Charyllos: He who bring joy to the people. From χαρὰ (chara), joy, and λαός (laos), the people.

Χάρων, Charon: Joyful, not what one would expect from the ferryman of Styx. From χαρά (chara), joy, delight.

Χαρώνδας, Charondas: Joyful. From χαρά (chara), joy, delight.

Χαρωνίδας, Charonidas: Joyful. From χαρά (chara), joy, delight.

Χείλων, Cheilon: Possibly, one who feeds the cattle. From χιλός (chilos), fodder for cattle.

Χείμαρος, Cheimaros: Torrentially flowing. From χειμάρρους (cheimarrous), winter-flowing, swollen by rain and melted snow.

Χειμάς, Cheimas: Of the winter. From χειμών (cheimon), storm, tempest, rain, rainy weather.

Χειμάσιος, Cheimasios: Of the winter. From χειμών (cheimon), storm, tempest, rain, rainy weather.

Χειραίνετος, Cheirainetos: A virtuous handler of things. From χείρ (cheir), hand, and αἰνετός (ainetos), praiseworthy.

Χειρίας, Cheirias: A handler, an administrator. From χείρ (cheir), hand.

Χειρικράτης, Cheirikrates, Cheiricrates: A powerful handler. From χείρ (cheir), hand, and κρατέω (krateo), to rule, to be superior.

Χειρίσοφος, Cheirisophos: Skilled with the hands. From χείρ (cheir), hand, and σοφός (sophos), wise, skilled.

Χελιδὼν, Chelidon: Of a swallow. From χελιδών (chelidon), swallow.

Χελώνα, Chelona: Possibly turtle-like, from χελώνη (chelone), tortoise. Alternatively, lyre-like, from χελωνίς (chelonis), lyre.

Χερσίας, Chersias: A cultivator, possibly of barren land. From χέρσος (chersos), land, shore.

Χερσιδάμας, Chesidamas: Possibly, a farmer. From χέρσος (chersos), land, shore, and δᾶμος (damos), people, folk.

Χερσίδαμος, Chesidamos: A terrestrial, non-seafaring person. From χέρσος (chersos), land, shore, and δᾶμος (damos), people, folk.

Χερσικράτης, Xersikrates: Skilled farmer. From χερσίτης (chersites), cultivator of waste land, and κρατέω (krateo), to be superior.

Χερσίφρων, Chersiphron: A skilled cultivator of land. From χερσίτης (chersites),               cultivator of waste land, and φρὴν (phren), mind, intellect, will.

Χέρσων, Cherson: A cultivator, possibly of barren land. From χέρσος (chersos), land, shore.

Χῆμα, Chema: Possibly, glossy. From χῆμαι (chemai), gloss.

Χημάτα, Chemata: Possibly, glossy. From χῆμαι (chemai), gloss.

Χηματῖνος, Chematinos: Possibly, glossy. From χῆμαι (chemai), gloss.

Χηρέας, Chereas: A person deprived of material things. From χηρεύω (chereuo), be deprived of, without.

Χηρίας, Cherias: A person deprived of material things. From χηρεύω (chereuo), be deprived of, without.

Χηρίππα, Cherippa: Wanting horses. From χηρεύω (chereuo), be deprived of, without, and ἵππος (hippos), horse.

Χηριππίδας, Cherippidas: Wanting horses. From χηρεύω (chereuo), be deprived of, without, and ἵππος (hippos), horse.

Χήριππος, Cherippos: Wanting horses. From χηρεύω (chereuo), be deprived of, without, and ἵππος (hippos), horse.

Χῆρις, Cheris: Wanting. From χηρεύω (chereuo), be deprived of, without.

Χηρίφιλος, Cheriphilos: Wanting friends. From χηρεύω (chereuo), be deprived of, without, and φίλος (philos), friend, beloved.

Χηρίων, Cherion: Wanting. From χηρεύω (chereuo), be deprived of, without.

Χηρύλος, Cherylos: Wanting woodland. From χηρεύω (chereuo), be deprived of, without, and ὕλη (hyle), wood, forest.

Χήρων, Cheron: Bereaved, wanting. From χηρεύω (chereuo), be deprived of, without.

Χητίππα, Chetippa: Wanting horses. From χητεία (cheteia), want, need, and ἵππος (hippos), horse.

Χήτιππος, Chetippos: Wanting horses. From χητεία (cheteia), want, need, and ἵππος (hippos), horse.

Χῖα, Chia: Snow-white. From χιών (chion), snow.

Χιλιανὸς, Chilianos: Of a thousand. From χιλιάς (chilias), the number one thousand.

Χιλίαρχος, Chiliarchos: Millicent, commander. From χιλιάρχης (chiliarches), commander, ultimately from χιλιάς (chilias), the number one thousand, and ἄρχων (archon), a ruler.

Χίλων, Chilon: Possibly, one who feeds the cattle. From χιλός (chilos), fodder for cattle.

Χιόνα, Chiona: Of snow. From χιών (chion), snow.

Χιονάτη, Chionate: Snow-white. Of snow. From χιών (chion), snow.

Χιόνη, Chione: Of snow. From χιών (chion), snow.

Χιόνης, Chionis: Of snow. From χιών (chion), snow.

Χιονίδης, Chionides: Of snow. From χιών (chion), snow.

Χιονὶς, Chionis: Of snow. From χιών (chion), snow.

Χιόννης, Chionnes: Of snow. From χιών (chion), snow.

Χιοννίδας, Chionnidas: Of snow. From χιών (chion), snow.

Χίων, Chion: Of snow. From χιών (chion), snow.

Χιωνίδας, Chionidas: Of snow. From χιών (chion), snow.

Χιωνίδης, Chionides: Of snow. From χιών (chion), snow.

Χλίδων, Chlidon: Luxurious. From χλιδή (chlide), delicacy, daintiness, luxury, effeminacy.

Χλόη, Chloe: Of moss, grass. From χλόη (chloe), young verdure of trees, foliage.

Χλωρὶς, Chloris: Grassy, green. From χλωρὸς (chloros), green, unseasoned.

Χοιρίλη, Choirile: Related to a pig. From χοῖρος (choiros), pig.

Χοιρίλος, Choirilos: Related to a pig. From χοῖρος (choiros), pig.

Χοιρίνα, Choirina: Related to a pig. From χοῖρος (choiros), pig.

Χοιρίων, Choirion: Related to a pig. From χοῖρος (choiros), pig.

Χοῖρος, Choiros: Related to a pig. From χοῖρος (choiros), pig.

Χοραγίων, Choragion: Choragus, sponsor. From χορός (choros), chorus, and ἡγέομαι (hegeomai), to lead, i.e., he who leads or finances the chorus.

Χόραγος, Choragos: Choragus, sponsor. From χορός (choros), chorus, and ἡγέομαι (hegeomai), to lead, i.e., he who leads or finances the chorus.

Χόραρχος, Choarchos: Chorus leader. From χορός (choros), chorus, and ἄρχω (archo), to lead.

Χορειὸς, Choreios: Of or belonging to a chorus or dance. From χορός (choros), chorus.

Χορηγίων, Choregion: A chorus or dance instructor. From χορηγεῖον (choregeion), the place in which a chorus was trained, their dancing-school.

Χόρηγος, Choregos: Choragus, sponsor. From χορός (choros), chorus, and ἡγέομαι (hegeomai), to lead, i.e., he who leads or finances the chorus.

Χόρης, Chores: Of or belonging to a chorus or dance. From χορός (choros), chorus.

Χορόνικος, Choronikos: Victorious with h echorus. From χορός (choros), chorus, and νίκη (nike), victory.

Χρεμαῖος, Chremaios: Thunderous. From χρεμετισμός (chremetismos) of any loud noise, thunder.

Χρέμης, Chremes: Thunderous. From χρεμετισμός (chremetismos) of any loud noise, thunder.

Χρέμων, Chremon: Thunderous. From χρεμετισμός (chremetismos) of any loud noise, thunder.

Χρησίμα, Chresima: Of good service. From χρησιμότης (chresimotes), usefulness.

Χρήσιμος, Chresimos: Of good service. From χρησιμότης (chresimotes), usefulness.

Χρήστη, Chreste: Of good service. From χρηστός (chrestos), useful, good of its kind, serviceable.

Χρηστίνη, Chrestine: Of good service. From χρηστός (chrestos), useful, good of its kind, serviceable.

Χρηστῖνος, Chrestinos: Of good service. From χρηστός (chrestos), useful, good of its kind, serviceable.

Χρηστίων, Chrestion: Of good service. From χρηστός (chrestos), useful, good of its kind, serviceable.

Χρῆστος, Chrestos: Of good service. From χρηστός (chrestos), useful, good of its kind, serviceable.

Χρίσιμος, Chrisimos: Of anointing. From χριστός (christos), anointed, to be rubbed on.

Χριστιανὸς, Christianos: Christian. From χριστός (christos), anointed, to be rubbed on.

Χριστιάνα, Christiana: Christian. From χριστός(christos), anointed, to be rubbed on.

Χριστῖνα, Christina: Of Christ. From χριστός (christos), anointed, to be rubbed on.

Χριστοδούλη, Christodoule: Slave of Christ. From Χριστὸς (Christos), Christ, and δοῦλος (doulos), slave.

Χριστόδουλος, Christodoulos: Slave of Christ. From Χριστὸς (Christos), Christ, and δοῦλος (doulos), slave.

Χριστόδωρος, Christodoros: A gift of Christ. From Χριστὸς (Christos), Christ, and δῶρον (doron), gift.

Χρῖστος, Christos: Chosen, anointed. From χρίω (xrio), to anoint.

Χριστοφίλη, Christophile: A friend of Christ. From Χριστὸς (Christos), Christ, and φίλος (philos), friend.

Χριστόφιλος, Christophilos: A friend of Christ. From Χριστὸς (Christos), Christ, and φίλος (philos), friend.

Χριστόφορος, Christophoros, Christopher: A bearer of Christ. From Χριστὸς (Christos), Christ, and φέρω (phero), to bear, to carry.

Χρόμας, Chromas: Possibly, colorful. From χρῶμα (chroma), color, complexion.

Χρόμιος, Chromios: Possibly, colorful. From χρῶμα (chroma), color, complexion.

Χρόνης, Chrones: Related to time. From χρόνος (chronos), time.

Χρόνιος, Chronios: Chronic, related to time. From χρόνος (chronos), time.

Χρύσα, Chrysa: Of gold. From χρυσός (chrysos), gold.

Χρυσαλίσκος, Chrysaliskos: Taken by gold. From χρυσός (chrysos), gold, and ἁλίσκομαι (haliskomai), to be taken, captured.

Χρυσαλλὶς, Chrysallis: Chrysalis. From χρυσός (chrysos), gold, and θρυαλλίς (thryallis), wick.

Χρυσάμη, Chrysame: Of golden sand. From χρυσός (chrysos), gold, and ἄμμος (ammos), sand.

Χρυσαμπελὶς, Chrysampellis: Of golden vine. From χρυσός (chrysos), gold, and and ἄμπελος (ampelos), grape – vine, vine.

Χρυσάμπελος,Chrysampelos: Of golden vine. From χρυσός (chrysos), gold, and and ἄμπελος (ampelos), grape – vine, vine.

Χρυσάνθη, Chrysanthe: A golden flower. From χρυσός (chrysos), gold, and ἀνθὸς (anthos), flower.

Χρυσανθίδας, Chrysanthidas: Of a golden flower. From χρυσός (chrysos), gold, and ἀνθὸς (anthos), flower.

Χρύσανθος, Chrysanthos: Of a golden flower. From χρυσός (chrysos), gold, and ἀνθὸς (anthos), flower.

Χρυσάριν, Chrysarin: Of gold. From χρυσός (chrysos), gold.

Χρυσάριον, Chrysarion: Of gold. From χρυσός (chrysos), gold. Female names ending with –ιον (-ion) are generally associated with hetaerae.

Χρυσαρὶς, Chrysaris: Of gold. From χρυσός (chrysos), gold.

Χρύσας, Chrysas: Of gold. From χρυσός (chrysos), gold.

Χρυσαυγὴ, Chysauge: Of a golden dawn. From χρυσός (chrysos), gold, and αὐγή (auge), beam, gleam, dawn.

Χρυσάφιος, Chrysaphios: Of gold. From χρυσός (chrysos), gold.

Χρυσαφοῦλα, Chrysaphoula: Of gold. From χρυσός (chrysos), gold.

Χρυσάων, Chrysaon: Of gold. From χρυσός (chrysos), gold.

Χρυσέα, Chrysea: Of gold. From χρυσός (chrysos), gold.

Χρύσερμος, Chrysermos: Wearing golden ornaments. From χρυσός (chrysos), gold, and ἕρμα (herma), pendants, earrings.

Χρυσέρως, Chryseros: Of golden love. From χρυσός (chrysos), gold, and ἔρος (eros), love, desire.

Χραφένια Chrysaphenia: Of gold. From χρυσός (chrysos), gold.

Χρυσάφω, Chrysapho: Of gold. From χρυσός (chrysos), gold.

Χρυσῆ, Chryse: Of gold. From χρυσός (chrysos), gold.

Χρύση, Chryse: Of gold. From χρυσός (chrysos), gold.

Χρυσηΐς, Chryseis: Of gold. From χρυσός (chrysos), gold.

Χρύσης, Chryses: Of gold. From χρυσός (chrysos), gold.

Χρυσιανὴ, Chrysiane: Of gold. From χρυσός (chrysos), gold.

Χρυσιανὸς, Chrysianos: Of gold. From χρυσός (chrysos), gold.

Χρυσιαρία, Chrysiaria: Very golden. From χρυσός (chrysos), gold, and ἀρι (ari) and very.

Χρυσίλαος, Chrysilaos: Of a golden people. From χρυσός (chrysos), gold, and λαός (laos), people.

Χρύσιλλα, Chrysilla: Of gold. From χρυσός (chrysos), gold.

Χρύσιν, Chrysin: Of gold. From χρυσός (chrysos), gold.

Χρύσιον, Chrysion: Of gold. From χρυσός (chrysos), gold. Female names ending with –ιον (-ion) are generally associated with hetaerae.

Χρυσίππη, Chysippe: Of a gold horse From χρυσός (chrysos), gold, and ἵππος (hippos), horse.

Χρύσιππος, Chrysippos: Of a gold horse From χρυσός (chrysos), gold, and ἵππος (hippos), horse.

Χρυσὶς, Chrysis: Of gold. From χρυσός (chrysos), gold.

Χρυσίων, Chrysion: Of a golden provenance. From χρυσός (chrysos), gold.

Χρυσοβαλάντη, Chrysobalante: Golden and frugal. From χρυσός (chrysos), and βαλλάντιον (vallantion), pouch, purse. Alternatively, a golden javelin thrower, from βάλλω (vallo), to throw.

Χρυσοβαλάντης, Chrysobalantes: Golden and frugal. From χρυσός (chrysos), gold and (vallo), to throw.Alternatively, a golden javelin thrower, from βάλλω (vallo), to throw.

Χρυσογόνη, Chrysigone: Of a golden provenance. From χρυσός (chrysos), gold, and γόνος (gonos), birth, origin.

Χρυσόγονος, Chrysogonos: Of a golden provenance. From χρυσός (chrysos), gold, and γόνος (gonos), birth, origin.

Χρυσόδωρος, Chrysodoros: Of a golden gift. From χρυσός (chrysos), gold, and δῶρον (doron), gift, present.

Χρυσόθεμις, Chrysothemis: Of golden justice. From χρυσός (chrysos), gold, and θέμις (themis), law, right.

Χρυσόλαος, Chrysolaos: Of a golden people. From χρυσός (chrysos), gold, and λαός (laos), people.

Χρυσόπολις, Chrysopolis: Of a golden city. From χρυσός (chrysos), gold, and πόλις (polis), city state.

Χρυσορρόη, Chrysorrhoe: Of golden flow. From χρυσός (chrysos), gold, and ῥέω (rheo), flow, stream.

Χρῦσος, Chrysos: Of gold. From χρυσός (chrysos), gold.

Χρυσόστομος, Chrysostomos, Chrysostom: Of golden-mouth. From χρυσός (chrysos), gold, and στόμα (stoma), mouth.

Χρυσόχοος, Chrysochoos: Goldsmith. From χρυσός (chrysos), gold.

Χρυσώτης, Chrysotes: Bearing gold. From χρυσός (chrysos), gold.

Χρωμάδας, Chromadas: Colorful. From χρῶμα (chroma), color, complexion.

Χρωμάδης, Chromadas: Colorful. From χρῶμα (chroma), color, complexion.

Χρωμίππα, Chromippa: Of a horse-like color or complexion. From χρῶμα (chroma), color or complexion, particularly of the skin, and ἵππος (hippos), horse.

Χρῶμις, Chromis: Possibly, of beautiful complexion. From χρῶμα (chroma), color or complexion, particularly of the skin.

Χρωτάριν, Chrotarin: Colorful, adding colors. From χρωτίζω (chrotizo), to color.

Χρωτάριον, Chrotarion: Colorful, adding colors. From χρωτίζω (chrotizo), to color.

Χρωταρὶς, Chrotaris: Colorful, adding colors. From χρωτίζω (chrotizo), to color.

Χύραξ, Chyrax: Skittish and unruly. From χυρβιάζω (chyrviazo), to spring, leap.

Χύρις, Chyris: Skittish and unruly. From χυρβιάζω (chyrviazo), to spring, leap.

Χῶλος, Cholos: Imperfect. From χωλός (cholos), lame, imperfect.

Χωρότιμος, Chorotimos: One who honors a place. From χῶρος (choros), place, and τιμάω (timao), to honor, to deem worthy.

Χωρόφιλος, Chorophilos: One who cling to a place or spot and haunts it. From χωροφιλέω(chorophileo) > χῶρος (choros), place, and φίλος (philos), friend.

 

© Paul Pan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s