Ἐγέρτιος (Egertios) – Ἐχέφυλος (Echephylos)

 Ἐγέρτιος, Egertios: Awake, erect. From ἔγερσις (egersis), raising, awaking.

Εἰλείθυα, Eileithya: She who comes in need. From ἑλεῦ (eleu), take with a hand, seize.

Εἰρανίων, Eiranion: Orator. From εἴρω (eiro), to speak.

Εἰδοθέη, Eidothee: Having the looks of a goddess. From εἶδος (eidos), appearance, and θεὰ (thea), goddess.

Εἰρήνα, Eirena, Irena: Peaceful. From εἰρήνη (eirene), peace.

Εἰρηναῖος, Eirenaios: Peaceful. From εἰρήνη (eirene), peace.

Εἰρήνη, Eirene, Irene: Peaceful. From εἰρήνη (eirene), peace.

Εἰρηνίων, Eirenion: Peaceful. From εἰρήνη (eirene), peace.

Ἑκαταῖος, Ekataios: Of the goddess Έκάτη (Hecate).

Ἑκάβη, Hekave, Hecuba: One who has gone (or been cast) far away. From ἑκὰς (hekas), far, remote, and βαίνω (baino), to walk, step, go.

Ἑκάλη, Ekale: Possibly, hospitable. From καλέω (kaleo), to call, to invite.

Ἑκάτη, Hekate, Hecate: Distant, unsurpassed. From ἑκὰς (ekas), far away.

Ἓκτωρ, Hektor, Hector: Strong, he who possesses. From ἔχω (echo), to posess.

Ἐκφαντίδης, Ekphantides: Shown forth, revealed, from φαίνομαι (phenomai), to appear.

Ἔκφαντος, Ekphantos: Shown forth, revealed, from φαίνομαι (phenomai), to appear.

Ἑλένη, Helene, Helen: Bright, shining. From σέλας (selas), light, brightness, flame. Possibly also related to σελήνη (selene), the moon.

Ἕλενος, Helenos: Bright, shining. From σέλας (selas), light, brightness, flame. Possibly also related to σελήνη (selene), the moon.

Ἐλευθερία, Eleutheria: Of freedom. From ἐλεύθερος (eleutheros), free.

Ἐλευθέριος, Eleutherios: Of freedom. From ἐλευθερία (eleutheria), liberty.

Ἑλικώνιος, Elikonios: Versatile. From ἑλίσσω (elisso), to rutn around, to revolve.

Ἑλλάνικος, Hellanikos: Hellene, Greek. Possibly a cognate of ἥλιος (helios), sun, and λαὸς (λαος), people.

Ἔλατος, Elatos: Of a fir tree. From ἐλάτη (elate), fir.

Ἑλλάς, Hellas: Hellene, Greek. Possibly a cognate of ἥλιος (helios), sun, and λαὸς (λαος), people.

Ἕλλη, Helle: Bright, shining. From σέλας (selas), light, brightness, flame. Possibly also related to σελήνη (selene), the moon.

Ἕλλην, Hellen: Hellene, Greek. Possibly a cognate of ἥλιος (helios), sun, and λαὸς (λαος), people.

Ἑλλισαιος, Ellisaios: Versatile. From ἑλίσσω (helisso), to turn around.

Ἐλπίας, Elpias: Hopeful. From ἐλπὶς (elpis), hope.

Ἐλπιδηφόρος, Elpidophoros: Hopeful. From ἐλπὶς (elpis), hope, and φέρω (phero), to bring.

Ἐλπίδα, Elpida: Hope. From ἐλπὶς (elpis), hope.

Ἐλπιδία, Elpidia: Of hope. From ἐλπὶς (elpis), hope.

Ἐλπίδιος, Elpidios: Of hope. From ἐλπὶς (elpis), hope.

Ἐλπίνης, Elpines: Of hope. From ἐλπὶς (elpis), hope.

Ἐλπινίκη, Elpinike: Hopeful for victory. From ἐλπὶς (elpis), hope, and νίκη (nike), victory.

Ἐλπίνικος, Elpinikos: Hopeful for victory. From ἐλπὶς (elpis), hope, and νίκη (nike), victory.

Ἐλπίς, Elpis: Hope. From ἐλπὶς (elpis), hope.

Ἐμμενίδης, Emmenides: Abiding to one’s beliefs. From ἐμμένω (emmeno), to abide in.

Ἐμπεδοκλῆς, Empedokles: Stalwartly glorious. From ἔμπεδος (empedos), stable, and κλέος (kleos), glory.

Ἐμπορικός, Emporikos: Commercial, mercantile. From ἐμπόριο (emporio), commerce.

Ἐναρέτη, Enarete: Virtuous. From ἐν (en), in, and ἀρετὴ (arete), virtue.

Ἔνδιος, Endios: Of the noon. From ἔνδιος (endios), noon, daylight.

Ἔνδοιος, Endoios: Possibly, of the home. From ἔνδοθι (endothi), within, at home.

Ἐνδυμίων, Endymion: Well dressed. From ἔνδυμα (endyma), clothing.

Ἐπαγάθη, Epagathe: Valliant, true. From ἐπί (epi), upon, and ἀγαθός (agathos) good, brave, valliant.

Ἐπάγαθος, Epagathos: Valliant, true. From ἐπί (epi), upon, and ἀγαθός (agathos) good, brave, valliant.

Ἐπαίνετος, Epainetos: Praiseworthy. From ἔπαινος (epainos), praise.

Ἐπαινετὸς, Epainetos: Praiseworthy. From ἔπαινος (epainos), praise.

Ἐπαμεινώνδας, Epameinontas: Progressive, stiving for improvement. From ἐπί– (epi), upon, and ἀμείνων (ameinon), to fare better.

Ἔπανδρος, Epandros: Very brave. From ἐπί– (epi), upon, and ἀνδρεία (andreia), braveness.

Ἐπαφρόδιτος, Epaphroditos: Lovely, charming. From ἐπί– (epi), upon, and Ἀφροδίτη (Aphrodite).

Ἐπιγένης, Epigenes: Epigenous:  growing on the surface. From ἐπί– (epi), upon, and γίνομαι (ginomai), to become.

Ἐπιγόνη, Epigone: Offspring, posterity. From ἐπί– (epi), upon, and γόνος (gonos), that which is begotten, child.

Ἐπίγονος, Epigonos: Offspring, posterity. From ἐπί– (epi), upon, and γόνος (gonos), that which is begotten, child.

Ἐπίζηλος, Epizelos: Enviable: From ἐπί– (epi), upon, and ζῆλος (zelos), rivalry, zeal.

Ἐπικαρπία, Epikarpia: Fruitful. From ἐπί– (epi), upon, and καρπός (karpos), fruit.

Ἐπικλείδης, Epikleides: Praiseworthy. From ἐπικλείω (epikleio), to applaud, to praise.

Ἐπικλῆς, Epikles: Glorious. From ἐπί– (epi), upon, and κλέος kleos), glory.

Ἐπίκουρος, Epikouros, Epicure: Helper, aide. From ἐπί– (epi), upon, and κουρὰ (koura), to groom, to shear.

Ἐπικράτης, Epikrates: He who rules upon. From ἐπί– (epi), upon, and κρατῶ (krato), to rule.

Ἐπίκτησις, Epiktesis: Newly gained, acquired. From ἐπί– (epi), upon, and κτῶμαι (ktomai), to gain.

Ἐπίκτητος, Epiktetus, Epictetus: Newly gained, acquired. From ἐπί– (epi), upon, and κτῶμαι (ktomai), to gain.

Ἐπικύδης, Epikydes: Glorious. From From ἐπί– (epi), upon, and κῦδος (kudos), glory.

Ἐπίλυκος, Epilykos: Bright. From ἐπί– (epi), upon, and λύκη (lyke), light.

Ἐπιμενίδης, Epimenides: Persistent, enduring. From ἐπιμένω (epimeno), to remain, to persist.

Ἐπίνικος, Epinikios: Celebrating victory. From ἐπί– (epi), upon, and νίκη (nike), victory.

Ἐπιστήμη, Episteme: Knowledgeable. From ἐπίσταμαι (epistamai), to be knowledgeable of.

Ἐπίστρατος, Epistratos: Militaristic. From ἐπί– (epi), upon, and στρατὸς (stratos), army.

Ἐπιτέλης, Epiteles: A doer. From ἐπί (epi), upon, and τέλος (telos), aim, end.

Ἐπιτυγχάνων, Epityhchanon: On who hits the mark. From ἐπί– (epi), upon, and τυγχάνω (tygchano), to hit.

Ἐπιφάνεια, Epiphaneia: Epiphany, coming into light. From ἐπί– (epi), upon, and φαίνω (phaino), to reveal, to shine.

Ἐπιφάνειος, Epiphaneios: Epiphany, coming into light. From ἐπί– (epi), upon, and φαίνω (phaino), to reveal, to shine.

Ἐπιφάνης, Epiphanes: Epiphany, coming into light. From ἐπί– (epi), upon, and φαίνω (phaino), to reveal, to shine.

Ἐπιφάνιος, Epiphanios: Epiphany, coming into light. From ἐπί– (epi), upon, and φαίνω (phaino), to reveal, to shine.

Ἐπιφαντίδης, Epiphntides: Epiphany, coming into light. From ἐπί– (epi), upon, and φαίνω (phaino), to reveal, to shine.

Ἐπιχάρης, Epichares: Charming. From ἐπί– (epi), upon, and χάρις (charis), grace, charm.

Ἐπίχαρις, Epicharis: Charming. From ἐπί– (epi), upon, and χάρις (charis), grace, charm.

Ἐπιχαρίδης, Epicharides: Charming. From ἐπί– (epi), upon, and χάρις (charis), grace, charm.

Ἐπιχαρῖνος, Epicharinos: Charming. From ἐπί– (epi), upon, and χάρις (charis), grace, charm.

Ἐπίχαρμος, Epicharmos: Charming. From ἐπί– (epi), upon, and χάρμα (charma), joy, pleasure.

Ἐπώνυμος, Eponymos: Eponymous. From ἐπί (epi), upon, and ὄνομα (onoma), name.

Ἐρασίστρατος, Erasistratos: Passionately militaristic. From ἔρῳ (ero), to love, to desire, and στρατὸς (stratos), army.

Ἐρασμία, Erasmia: Beloved. From ἔρῳ (ero), to love, to desire.

Ἔρασμος, Erasmos, Erasmus: Beloved. From ἔρῳ (ero), to love, to desire.

Ἔραστος, Erastos: Beloved. From ἔρῳ (ero), to love, to desire

Ἐρατοσθένης, Eratosthenes: Beloved for his moral and/or physical strength. From ἔρῳ (ero), to love, to desire, and σθένος (sthenos), power.

Ἐρατὼ, Erato: Beloved. From ἔρῳ (ero), to love, to desire

Ἐράτων, Eraton: Beloved. From ἔρῳ (ero), to love, to desire

Ἐργῖνος, Erginos: A man of action. From ἔργον (ergon), work, deed.

Ἐρεχθεὺς, Erechtheus: Upheaving. From ἐρέχθω (erechtho), to shake, rattle and roll.

Ἐριφύλη, Eriphyle: True to one’s origins. From ἐρι (eri), very, and φῦλον (phylon), race, people.

Ἑρμαγόρας, Hermagoras: A messenger of news. From Ἑρμῆς (Hermes), the messanger god, and ἀγορὰ (agora), to address.

Ἑρμαῖος, Hermaios: Related to Ἑρμῆς (Hermes). Possibly, one who explains and supports an argument. From ἕρμα (herma), support, foundation, a cognate of ἑρμηνεία (hermeneia), to interpret, explain, translate.

Ἑρμαΐσκος, Hermaiskos: A diminutive of Ἑρμῆς (Hermes). Possibly, one who explains and supports an argument. From ἕρμα (herma), support, foundation, a cognate of ἑρμηνεία (hermeneia), to interpret, explain, translate.

Ἑρμείας, Hermeias: Related to Ἑρμῆς (Hermes). Possibly, one who explains and supports an argument. From ἕρμα (herma), support, foundation, a cognate of ἑρμηνεία (hermeneia), to interpret, explain, translate.

Ἑρμέρως, Hermeros: One who loves Ἑρμῆς (Hermes). From ἕρμα (herma), support, foundation, a cognate of ἑρμηνεία (hermeneia), to interpret, explain, translate and ἔρω (ero), to love.

Ἑρμῆς, Hermes: Possibly, one who explains and supports an argument. From ἕρμα (herma), support, foundation, a cognate of ἑρμηνεία (hermeneia), to interpret, explain, translate.

Ἑρμιόνη, Herminone: Related to Ἑρμῆς (Hermes). Possibly, one who explains and supports an argument. From ἕρμα (herma), support, foundation, a cognate of ἑρμηνεία (hermeneia), to interpret, explain, translate.

Ἕρμιππος, Hermippos: Related to Ἑρμῆς (Hermes) and horses. From ἕρμα (herma), support, foundation, a cognate of ἑρμηνεία (hermeneia), to interpret, explain, translate, and ἵππος (hippos), horse.

Ἑρμογένης, Hermogenes: A descendant of Ἑρμῆς (Hermes). From Ἑρμῆς (Hermes) and γένος (genos), race, kin, origin.

Ἑρμόδωρος, Hermodoros: A gift from (or to) Ἑρμῆς (Hermes). From Ἑρμῆς (Hermes) and δῶρον (doron), gift.

Ἑρμόθεος, Hermotheos: Godlike like Ἑρμῆς (Hermes). From Ἑρμῆς (Hermes) and θεὸς (theos), god.

Ἑρμοκλῆς, Hermokles, Hermoles: Having the glory of Ἑρμῆς (Hermes). From Ἑρμῆς (Hermes) and κλέος (kleos), glory.

Ἑρμοκράτης, Hermokrates, Hermocrates: Having the strength of Ἑρμῆς (Hermes). From Ἑρμῆς (Hermes) and κράτος (kratos), power.

Ἑρμόλαος, Hermolaos: A Ἑρμῆς (Hermes) of the people.  From Ἑρμῆς (Hermes) and λαός (laos), power.

Ἑρμότιμος, Hermotimos: Having the valor of Ἑρμῆς (Hermes). From Ἑρμῆς (Hermes) and τιμὴ (time), honor.

Ἑρμόναξ, Hermonax: As regal as Ἑρμῆς (Hermes). From Ἑρμῆς (Hermes) and ἄναξ (anax), king.

Ἑρμόφιλος, Hermophilos: A friend of Ἑρμῆς (Hermes). From Ἑρμῆς (Hermes) and φίλος (filos), friend.

Ἕρμων, Hermon: Related to Ἑρμῆς (Hermes). From ἕρμα (herma), support, foundation, a cognate of ἑρμηνεία (hermeneia), to interpret, explain, translate.

Ἑρμῶναξ, Hermonax: As regal as Ἑρμῆς (Hermes). From Ἑρμῆς (Hermes) and ἄναξ (anax), king.

Ἑρπυλλίς, Herpyllis: Grasshopper. From ρπω (herpο), to crawl.

Ἔρση, Erse: Dewy. From ἔρσα (ersa), dew.

Ἐρύθεια, Etytheia: Blushing, From ἐρυθαίνω (erythaino), to redden, to blush.

Ἔρυξ, Eryx: One who wards off the enemy. From ἐρύκω (eryko), to hold back, to restrain.

Ἐρυξίμαχος, Eryximachos: One who fights to ward off the enemy. From ἐρύκω (eryko), to hold back, to restrain, and μάχη (mache), battle.

Εὐρώπη, Europe, Europa: Possibly broad-faced, or bright-eyed. From εὐρύς (eurys), broad, and ὤψ (ops), eye, face, countenance.

Ἔρως, Eros: The personification of love. From ἐρῶ (ero), to love, to desire.

Ἐρωτηὶς, Eroteis: Loving and lovable. From ἐρῶ (ero), to love, to desire.

Ἔρωτόκριτος, Erotokritos, Erotocritus: One chosen for his love. From ἐρῶ (ero), to love, to desire, and κριτός (kritos), picked-out, chosen.

Ἐρωφίλη, Erophile: One who loves to love, or whom one loves to love. From ἐρῶ (ero), to love, to desire, and φίλος (philos), friend.

Ἕσπερος, Hesperos, Vesper: Of the evening, of the west. From ἑσπέρα (hespera), evening, the west.

Ἑστία, Hestia, Vesta: Of the home. Possibly from ἐσχάρα (eschara), fireplace, or ἕζομαι (hezomai), to take a seat.

Ἐσχατίων, Eschation: In a far-away place, of the frontier. From ἔσχατος (eschatos), furthest, remotest, extremest.

Ἐτέανδρος, Eteandros: Truly manly. From ἐτεός (etros), true and ἀνὴρ (aner), man.

Ἐτεοκλῆς, Eteokles, Eteocles: Having true glory. From ἐτεός (etros), true and κλέος (kleos), glory.

Ἐτεόνικος, Eteonikos, Eteonicus: A veritable victor. From ἐτεός (etros), true and νίκη (kleos), nike, victory.

Ἐτεωνεύς, Ereoneus: True, honest. From ἐτεός (etros), true.

Εὐαγγελία, Euaggelia, Evangeline: A good messenger. From εὖ (eu), good, and ἄγγελος (aggelos), messenger.

Εὐάγγελος, Euaggelos, Evangelos: A good messenger. From εὖ (eu), good, and ἄγγελος (aggelos), messenger.

Εὐαγόρας, Euagoras: A good orator. From εὖ (eu), good, and ἀγορεύω (agoreuo), to speak.

Εὐάγριος, Euagrios: A good hunter. From εὖ (eu), good, and ἄγρα (agra), prey.

Εὐαίνετος, Euainetos: Worthy of good praise. From εὖ (eu), good, and αἰνετός (ainetos), praiseworthy.

Εὐαίων, Euaion: Happy in life. From εὖ (eu), good, and αἰών (aion), age, lifetime.

Εὐακίδης, Euakides: Sharp, pointy. From εὖ (eu), good, and ἀκίς (akis), point.

Εὐάλκης, Eualkes: A mighty fellow. From εὖ (eu), good, and ἀλκή (alke), strength, might.

Εὔανδρος, Euandros: A very brave man. From εὖ (eu), good, and ἀνδρεία (andreia), braveness.

Εὐανθία, Euanthia: Of a beautiful flower. From εὖ (eu), good, and ἄνθος (anthos), flower.

Εὐάνθιος, Euanthios: Of a beautiful flower. From εὖ (eu), good, and ἄνθος (anthos), flower.

Εὐάνωρ, Euanor: A noble person. From εὖ (eu), good, and ἀνὴρ (aner), man.

Εὐάρεστος, Euarestos: Very likeable. From εὖ (eu), good, and ἀρεστὸς (arestos), likeable.

Εὐαρχίδης, Euarchidis: Either one who makes a good beginning, or one who rules well. From εὖ (eu), good, and ἀρχὴ (arche), beginning, authority.

Εὐαρχίς, Euarchis: Either one who makes a good beginning, or one who rules well. From εὖ (eu), good, and ἀρχὴ (arche), beginning, authority.

Εὔβιος, Eubios: A bon-vivant. From εὖ (eu), good, and βίος (bios), life.

Εὐβουλίδης, Euboulides: Of good counsel. From εὖ (eu), good, and βουλὴ (boule), counsel, plan, decree.

Εὔβουλη, Euboule: Of good counsel. From εὖ (eu), good, and βουλὴ (boule), counsel, plan, decree.

Εὔβουλος, Euboulos: Of good counsel. From εὖ (eu), good, and βουλὴ (boule), counsel, plan, decree.

Εὔγειτων, Eugeiton: A good neighbor. From εὖ (eu), good, and γείτων (geiton), neighbor.

Εὐγενίδης, Eugenides: Of noble origin and manner. From εὖ (eu), good, and γένος (genos), origin, descent.

Εὐγενία, Eugenia: Of noble origin and manner. From εὖ (eu), good, and γένος (genos), origin, descent.

Εὐγένιος, Eugenios, Eugene: Of noble origin and manner. From εὖ (eu), good, and γένος (genos), origin, descent.

Εὐγήθης, Eugethes: Joyful, cheerful. From εὖ (eu), good, and γηθέω (getheo), to rejoice.

Εὔδημος, Eudemos: Good to the people. From εὖ (eu), good, and δῆμος (demos), the people.

Εὔδικος, Eudikos: Just. εὖ (eu), good, and δίκη (dike), judgment.

Εὐδοκία, Eudokia: Enjoying approval. From εὖ (eu), good, and δόκησις (dokesis), an opinion.

Εὐδόκιμος, Eudokimos: In good repute, honored, famous, glorious. From εὖ (eu), good, and δοκιμή (dokime), test of character.

Εὐδοξία, Eudoxia: Glorious. From εὖ (eu), good, and δόξα (doxa), glory.

Εὔδοξος, Eudoxos: Glorious. From εὖ (eu), good, and δόξα (doxa), glory.

Εὐέλπιστος, Euelpistos: Hopeful, confident. From εὖ (eu), good, and ἐλπὶς (eplis), hope.

Εὐεργέτης, Eurergetes: Benefactor. From From εὖ (eu), good, and ἔργον (ergon), deed.

Εὐήμερος, Euemeros: Successful, prosperous. From εὖ (eu), good, and ἡμέρα (hemera), day.

Εὐήνιος, Euenios: Possibly, bright and shining. From εὖ (eu), good, and ἦνοψ (enops), dazzling, gleaming.

Εὔηνος, Euenos: Possibly, bright and shining. From εὖ (eu), good, and ἦνοψ (enops), dazzling, gleaming.

Εὐὴνωρ, Euenor: A good man. From εὖ (eu), good, and ἀνὴρ (aner), man.

Εὐθαλία, Euthalia: Blooming. From εὖ (eu), good, and θάλλω (thallo), to blossom.

Εὐθίας, Euthias: Straight type of guy. From εὐθύς (euthys), straight.

Εὔθιππος, Euthippos: A superb horseman. From εὐθύς (euthys), straight, and ἵππος (hippos), horse.

Εὐθοινίδης, Euthoinides: A sumptuous eater and drinker. From εὐθύς (euthys), straight, and οἶνος (oinos), wine.

Eὔθοινος, Euthoinos: A sumptuous eater and drinker. From εὐθύς (euthys), straight, and οἶνος (oinos), wine.

Εὐθύδημος, Euthydemos: A righteous citizen. From εὐθής (euthes), righteous, and δῆμος (demos), country, district.

Εὐθυδίκη, Euthydike, Euthydice: Righteously just. From εὐθής (euthes), righteous, and δίκη (dike), judgment.

Εὐθύδικος, Euthydikios: Righteously just. From εὐθής (euthes), righteous, and δίκη (dike), judgment.

Εὐθυκλῆς, Euthykles, Euthycles: Gloriously righteous. From εὐθής (euthes), righteous, and κλέος (kleos), glory.

Εὐθυκράτης, Euthykrates, Euthycrates: A righteous ruler. From εὐθής (euthes), righteous, and κράτωρ (krator), ruler.

Εὐθύμαχος, Euthymachos: A righteous warrior. From εὐθής (euthes), righteous, and μάχη (mache), battle.

Εὐθυμία, Euthymia: Good-natured. From εὖ (eu), good, and θυμὸς (thymos), heart, soul, life.

Εὐθύμιος, Euthymios: Good-natured. From εὖ (eu), good, and θυμὸς (thymos), heart, soul, life.

Εὔθυμος, Euthymos: Good-natured. From εὖ (eu), good, and θυμὸς (thymos), heart, soul, life.

Εὐθύνικος, Euthynikos: A righteous winner. From εὐθής (euthes), righteous, and νίκη (nike), victory.

Εὐθύστρατος, Euthystratos: A righteous soldier. From εὐθής (euthes), righteous, and στρατὸς (stratos), army.

Εὐθύφρων, Euthyphron: Righteously-minded. From εὐθής (euthes), righteous, and φρὴν (phren), mind.

Εὔιππος, Euippos: A mighty good horseman. From εὖ (eu), good, and ἵππος (hippos), horse.

Εὔκαδμος, Eucadmon: A good Cadmean. From εὖ (eu), good, and Καδμεῖος (Cadmeios), ancient inhabitant of Thebes.

Εὐκαρπίδης, Eukarpides: Fruitful. From εὖ (eu), good, and καρπὸς (karpos), fruit.

Εὔκαρπος, Eukarpos: Fruitful. From εὖ (eu), good, and καρπὸς (karpos), fruit.

Εὐκαρπώ, Eukarpo: Fruitful. From εὖ (eu), good, and καρπὸς (karpos), fruit.

Εὔκλεια, Eukleia, Euclea: Of good glory. From εὖ (eu), good, and κλέος (kleos), glory.

Εὐκλείδης, Eukleides, Euclid: Of good glory. From εὖ (eu), good, and κλέος (kleos), glory.

Εὔκλεινος, Eukleinos: Of good glory. From εὖ (eu), good, and κλέος (kleos), glory.

Εὔκλειος, Eukleios: Of good glory. From εὖ (eu), good, and κλέος (kleos), glory.

Εὔκλειτος, Eukleitos: Of good fame. From εὖ (eu), good, and κλειτὸς (kleitos), celebrated, famous.

Εὐκλέων, Eukleon: Of good glory. From εὖ (eu), good, and κλέος (kleos), glory.

Εὐκλῆς, Eukles, Eucles: Of good glory. From εὖ (eu), good, and κλέος (kleos), glory.

Εὐκολίνη, Eukoline: Caring person. From εὖ (eu), good, and κόλος (-kolos), root meaning to tend to something or someone.

Εὐκρατίδης, Eukratides: A good ruler. From εὖ (eu), good, and κράτωρ (krator), ruler.

Εὐκρατῖνος, Eukratinos: A good ruler. From εὖ (eu), good, and κράτωρ (krator), ruler.

Εὐκτήμων, Euktemon: Wealthy. From εὖ (eu), good, and κτῆμα (ktema), property.

Εὐλάλιος, Eulalios: Having a beautiful voice. From εὖ (eu), good, and λαλώ (lalo), to speak.

Εὐλαμπία, Eulampia: Beautifully shining. From εὖ (eu), good, and λάμπων (lampon),shining.

Εὐλάμπιος, Eulampios: Beautifully shining. From εὖ (eu), good, and λάμπων (lampon),shining.

Εὐλόγιος, Eulogios: Reasonable, rational. From εὖ (eu), good, and λόγος (logos), reason.

Εὐμαχίων, Eumachion: A good fighter, From εὖ (eu), good, and μάχη (mache), battle.

Εὐμένης, Eumenes: Of good spirit and force. From εὖ (eu), good, and μένος (menos), impulse, will, spirit, might, courage.

Εὔμηλος, Eumelos: Abounding in sheep. From εὖ (eu), good, and μῆλον (melon), sheep.

Ευμόλπη, Eumolpe: Sweetly singing. From εὖ (eu), good, and μολπὴ (molpe), music.

Εὐμολπίδης, Eumolpides: Sweetly singing. From εὖ (eu), good, and μολπὴ (molpe), music.

Εὔμολπος, Eumolpos: Sweetly singing. From εὖ (eu), good, and μολπὴ (molpe), music.

Εὐμορφία, Eumorphia: Beautiful in form, shapely. From εὖ (eu), good, and μορφὴ (morphe), form, shape.

Εὐνίκη, Eunike, Eunice: Of good victory. From εὖ (eu), good, and νίκη (nike), victory.

Εὔνικος, Eunikos: Of good victory. From εὖ (eu), good, and νίκη (nike), victory.

Εὐνομία, Eunomia: Just. From εὖ (eu), good, and νόμος (nomos), the law.

Εὔνομος, Eunomos: Just. From εὖ (eu), good, and νόμος (nomos), the law.

Εὔνους, Eunous: Smart. From εὖ (eu), good, and νοῦς (nous), the mind.

Εὐπαλῖνος, Eupalinos: A good wrestler. From εὖ (eu), good, and πάλη (pale), wrestling.

Εὔπολις, Eupolis: A ruler abounding is cities. From εὖ (eu), good, and πόλις (polis), cily.

Εὐπορᾶς, Euporas: Well-provided with, rich. From εὖ (eu), good, and πόρος (poros), means of achieving, accomplishing.

Εὐπορία, Euporia: Well-provided with, rich. From εὖ (eu), good, and πόρος (poros), means of achieving, accomplishing.

Εὔπορος, Euporos: Well-provided with, rich. From εὖ (eu), good, and πόρος (poros), means of achieving, accomplishing.

Εὐπραξίδης, Eupraxides: A good accomplisher. From εὖ (eu), good, and πράξις (praxis), deed.

Εὔπωλος, Eupolos: Abounding in horses, with fine horses. From εὖ (eu), good, and πῶλος (polos), foal.

Εὐριπίδης, Euripides: Of good impulse. From εὖ (eu), good, and ριπὴ (ripe), impulse, flight, rush.

Εὐρυάλη, Euryale: Seafarer. From εὐρὺς (eurys), wide, and ἅλς (hals), sea, salt.

Εὐρύαλος, Euryalos: Seafarer. From εὐρὺς (eurys), wide, and ἅλς (hals), sea, salt.

Εὐρυάνασσα, Euryanassa: Powerful queen. From εὐρὺς (eurys), wide, and ἄνασσα (anassa), queen.

Εὐρυβιάδης, Eurybiades: Mighty. From εὐρὺς (eurys), wide, and βία (bia), power, might.

Εὐρυδίκη, Eurydike, Eurydice: Very just. From εὐρὺς (eurys), wide, and δίκη (dike), judgment.

Ευρύκλεια, Eurykleia: Glorious. From εὐρὺς (eurys), wide, and κλέος (kleos), glory.

Εὐρυκλείδης, Eurykleides: Glorious. From εὐρὺς (eurys), wide, and κλέος (kleos), glory.

Εὐρυκλῆς, Eurykles, Eurycles: Glorious. From εὐρὺς (eurys), wide, and κλέος (kleos), glory.

Εὐρυκράτης, Eurykratis, Eurycrates: He who rules well. From εὖ (eu), good, and κρατῶ (krato), to rule.

Εὐρύλοχος, Eurylochos: A patient and cunning strategist. From εὐρὺς (eurys), wide, and λοχάω (lochao), lie in ambush, lie in wait.

Εὐρυμέδων, Eurymedon: A capable leader. From εὐρὺς (eurys), wide, and μέδων (medon), ruler.

Εὐρυνόμη, Eurynome: Very just. From εὐρὺς (eurys), wide, and νόμος (nomos), law, custom.

Εὐρυπτόλεμος, Euryptolemos: A capable warrior. From εὐρὺς (eurys), wide, and πτόλεμος (ptolemos), war.

Εὐρύπυλος, Eurypylos: Wide – gated. From εὐρὺς (eurys), wide, and πύλη (pyle), gate.

Εὐρύτιμος, Euritimos, Euritimus: Very honorable. From εὐρὺς (eurys), wide, and τιμή (time), honor.

Εὐσεβία, Eusebia: Pious. From εὖ (eu), good, and σέβας (sebas), awe, reverence.

Εὐσέβιος, Eusebios: Pious. From εὖ (eu), good, and σέβας (sebas), awe, reverence.

Εὐσθένης, Eurysthenes: Widely powerful, with far-reaching might. From εὐρὺς (eurys), wide, and σθένος (sthenos), might.

Εὐσθεὺς, Eurystheus: Widely powerful, with far-reaching might. From εὐρὺς (eurys), wide, and σθένος (sthenos), might.

Εὔρυτος, Eurytos: Well-flowing. From εὐρὺς (eurys), wide, and ρῦσις (rysis), flow.

Εὐσέβιος, Eusebios, Eusebius: Dutiful, pious. From εὐρὺς (eurys), wide, and σέβας (sebas), awe, reverence.

Εὐσταθία, Eustathia: Steady. From εὐρὺς (eurys), wide, and σταθερὸς (statheros), steadfast.

Εὐστάθιος, Eustathios, Eustace: Steady. From εὐρὺς (eurys), wide, and σταθερὸς (statheros), steadfast.

Εὐστρατιος, Eustratios: A good soldier. From εὖ (eu), good, and στρατὸς (stratos), army.

Εὔστροφος, Eustrophos: Versatile, both mentally and physically. From εὖ (eu), good, and στροφὴ (strophe), turn.

Εὔτακτος, Eutaktos: Well-ordered, orderly. From εὖ (eu), good, and τάξις (taxis), order.

Εὐτέρπη, Euterpe: Delightful. From εὖ (eu), good, and τέρπω (terpo), to delight, cheer.

Εὐτόνιος, Eutonios: Well-strung, vigorous. From εὖ (eu), good, and τόνος (tonos), strain, tension, tone.

Εὔτονος, Eutonos: Well-strung, vigorous. From εὖ (eu), good, and τόνος (tonos), strain, tension, tone.

Εὐτρόπιος, Eutropios: Versatile. From εὖ (eu), good, and τρόπος (tropos), way.

Εὐτυχία, Eutychia: Successful, with good fortune. From εὖ (eu), good, and τύχη (tyche), fortune, luck.

Εὐτύχιος, Eutychios: Successful, with good fortune. From εὖ (eu), good, and τύχη (tyche), fortune, luck.

Εὐτύχη, Eutyche: Successful, with good fortune. From εὖ (eu), good, and τύχη (tyche), fortune, luck.

Εὐτύχης, Eutyches: Successful, with good fortune. From εὖ (eu), good, and τύχη (tyche), fortune, luck.

Εὐτυχιανός, Eutychianos, Eutychian: Successful, with good fortune. From εὖ (eu), good, and τύχη (tyche), fortune, luck.

Εὐτυχίδης, Eutychides: Successful, with good fortune. From εὖ (eu), good, and τύχη (tyche), fortune, luck.

Εὐτυχίς, Eutychis: Successful, with good fortune. From εὖ (eu), good, and τύχη (tyche), fortune, luck.

Εὐτυχίων, Eutychion: Successful, with good fortune. From εὖ (eu), good, and τύχη (tyche), fortune, luck.

Εὔτυχος, Eutychos: Successful, with good fortune. From εὖ (eu), good, and τύχη (tyche), fortune, luck.

Εὐφάμα, Eufama: Praiseworthy. From εὖ (eu), good, and φάμα (phama) < φήμη (pheme), fame.

Εὐφάνης, Euphanes: Good-looking. From εὖ (eu), good, and φαίνω (phaino), to make appear.

Εὔφαντος, Eufantos: Good-looking. From εὖ (eu), good, and φαίνω (phaino), to make appear.

Εὐφημία, Euphemia: Of good fame. From εὖ (eu), good, and φήμη (pheme), fame.

Εὐφήμιος, Euphemios: Of good fame. From εὖ (eu), good, and φήμη (pheme), fame.

Εὐφημικλῆς, Euphemikles: Of eminently glorious fame. From εὖ (eu), good, φήμη (pheme), fame, and κλέος (kleos), glory.

Εὔφημος, Euphemos: Of good fame. From εὖ (eu), good, and φήμη (pheme), fame.

Εὐφίλητος, Euphiletos: Well-beloved. From εὖ (eu), good, and φίλος (philos), friend.

Εὐφιλίδης, Euphilides: Well-beloved. From εὖ (eu), good, and φίλος (philos), friend.

Εὔφορβος, Euphorbos: Well-fed, or well-feeding one’s animals. From εὖ (eu), good, and φορβὴ (phorbe), forage, fodder.

Εὐφορίων, Euphorion: Bravely enduring things or, alternatively, very fertile. From εὖ (eu), good, and φέρω (phero), to bear.

Εὐφραδίων, Euphradion: Well-expressed. From εὖ (eu), good, and φραδάω (phero), to make known.

Εὐφράντα, Eufranta: Well-expressed. From εὖ (eu), good, and φραδάω (phero), to make known.

Εὐφράνωρ, Euphranor: Cheering, pleasant. From εὐφραίνω (euphraino), to cheer, to gladden.

Εὐφρασία, Euphrasia: In good cheer. From εὐφραίνω (euphraino), to cheer, to gladden.

Εὐφρόνιος, Euphronios: Mirthful, merry. From εὖ (eu), good, and φρὴν (phren), heart, mind, will.

Εὐφρονίσκος, Euphroniskos: Mirthful, merry. From εὖ (eu), good, and φρὴν (phren), heart, mind, will.

Εὐφροσύνη, Euphrosyne: Mirthful, merry. From εὖ (eu), good, and φρὴν (phren), heart, mind, will.

Εὐφρόσυνος, Euphrosunos: Mirthful, merry. From εὖ (eu), good, and φρὴν (phren), heart, mind, will.

Εὔφρων, Euphron: Mirthful, merry. From εὖ (eu), good, and φρὴν (phren), heart, mind, will.

Εὐφυλίδης, Eufylides: Of a noble origin. From εὖ (eu), good, and φυλὴ (phyle), race.

Εὐχάρης, Eucharis: Charming. From εὖ (eu), good, and χάρις (charis), grace.

Εὐχάριστος, Eucharistos: Charming. From εὖ (eu), good, and χάρις (charis), grace.

Ἐφέσιος, Efesios: To attempt upon. From ἔφεσις (efesis), aiming at a thing, appetite, desire.

Ἔφορος, Ephoros: Overseer, ruler. From ἐπί (epi), being upon, and ὀρῶ (oro), to see.

Ἐχέμβροτος, Echembrotos: Having mortals. From ἔχω (echo), to have, and βροτὸς (brotos), mortal.

Ἐχεσθένης, Echesthenes: Having strength. From ἔχω (echo), to have, and σθένος (sthenos), strength.

Ἐχέφυλος, Echephylos: Having people. From ἔχω (echo), to have, and φῦλον (phylon), race, people.

© Paul Pan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s