Ἥβη (Hebe) – Ἠὼς (Eos)

 Ἥβη, Hebe: Forever young. From ἥβη (hebe), youth.

Ἡγέλοχος, Hegelochos: Military leader. From ἡγεμὼν (hegemon), leader, and λόχος (lochos), company (military).

Ἡγέμαχος, Hegemachos: Military leader. From ἡγεμὼν (hegemon), leader, and μάχη (mache), battle.

Ἡγεμόνη, Hegemone: Leader. From ἡγεμὼν (hegemon), leader.

Ἡγεμὼν, Hegemon: Leader. From ἡγεμὼν (hegemon), leader.

Ἡγέστρατος, Hegestratos: Military leader. From ἡγεμὼν (hegemon), leader, and στρατὸς (stratos), army.

Ἡγήμων, Hegemon: Leader. From ἡγεμὼν (hegemon), leader.

Ἡγήσανδρος, Hegesandros: Leader of men. Military leader. From ἡγεμὼν (hegemon), leader, and ανὴρ (aner), man.

Ἡγησίας, Hegesias: Leader. From ἡγεμὼν (hegemon), leader.

Ἡγησικλῆς, Hegesecles: Glorious leader. From ἡγεμὼν (hegemon), leader, and κλέος (kleos), glory.

Ἡγησίλεως, Hegesileos: Leader of the people. From ἡγεμὼν (hegemon), leader, and λέως (leos), a form of λαὸς (laos), the people.

Ἡγησίππη, Hegesippe: A cavalry leader. From ἡγεμὼν (hegemon), leader, and ἵππος (hippos), horse.

Ἡγήσιππος, Hegesippos: A cavalry leader. From ἡγεμὼν (hegemon), leader, and ἵππος (hippos), horse.

Ἡγησίστρατος, Hegesistratos: Military leader. From ἡγεμὼν (hegemon), leader, and στρατὸς (stratos), army.

Ἡγησιτέλης, Hegesiteles: Able leader. From ἡγεμὼν (hegemon), leader, and τελήεις (teleeis), perfect, able.

Ἡγησὼ, Hegeso: Leader. From ἡγεμὼν (hegemon), leader.

Ἡγίας, Hegias: Leader. From ἡγεμὼν (hegemon), leader.

Ἡδεῖα, Hedeia: Sweet. From ἡδεία (hedeia), sweet. Same root as hedonism.

Ἡδίστη, Hediste: Sweetest. From ἡδεία (hedeia), sweet. Same root as hedonism.

Ἡδύλη, Hedyle: Sweet. From ἡδὺ (hedo), sweet. Same root as hedonism.

Ἠετίων, Etion: Swift as an eagle. From ἠετὸς (εετοσ), eagle, which is derived from the verb ἀϊσσω (aisso), to move swiftly.

Ἠλεῖος, Eleios: A person from Eleia. From Ἠλεία (Eleia), a region in the Peloponnese.

Ἠλεκτρύων, Electrion: Shining like the sun, or amber-colored. From ἠλέκτωρ (elektor), the shining sun, or the related word ἤλεκτρον (elektron), amber.

Ἠλέκτρα, Electra: Of shining beauty, or amber-colored. From ἠλέκτωρ (elektor), the shining sun, or the related word ἤλεκτρον (elektron), amber.

Ἠλεκτρυώνη, Electryone: Of shining beauty, or amber-colored. From ἠλέκτωρ (elektor), the shining sun, or the related word ἤλεκτρον (elektron), amber.

Ἡλιάνθη, Heleanthe: Sun flower. From ἡλιος (helios), sun, and ἄνθος (anthos), flower.

Ἡλιογέννητη, Heliogennete: Born from the god Helios (sun). From ἥλιος (helios), sun, and γεννάω (gennao), to give birth to.

Ἡλιόδωρος, Heliodoros: A gift from the god Helios (sun). From ἥλιος (helios), sun, and δῶρον (doron), gift.

Ἠμαθίων, Emathion: Macedonian. From Ἠμαθὶς (Emathis), an ancient name of Macedonia.

Ἡνίοχος, Heniochos: He who holds the reins, charioteer. From ἡνίοχος (heniochos), chartioteer, i.e., he who holds the ἡνία (henia), reins.

Ἥρα, Hera: The etymology of Hera is subject to debate. It has been attributed to ἥρως (heros), hero, hence heroic. Otherwise, it has been attributed to ὥρα (hora), time or year. Other speculations include Σείριος (Seirios), Sirius, as well as ἔρως (eros), love.

Ἡραῖος, Heraios: Related to Ἥρα (Hera).

Ἡραΐς, Herais: Related to Ἥρα (Hera).

Ἡρακλείδης, Heracleides: The glory of Hera. From Ἥρα (Hera), and κλέος (kleos), glory.

Ἡράκλειος, Heracleios: The glory of Hera. From Ἥρα (Hera), and κλέος (kleos), glory.

Ἡράκλειτος, Heraclitus: The glory of Hera. From Ἥρα (Hera), and κλέος (kleos), glory.

Ἡρακλέων, Heracleon: The glory of Hera. From Ἥρα (Hera), and κλέος (kleos), glory.

Ἡρακλῆς, Heracles, Hercules: Heroic, partaking of the glory of Ἥρα (Hera). From Ἥρα (Hera), and κλέος (kleos), glory.

Ἡράκων, Herakon: Related to Ἥρα (Hera).

Ἡρέας, Hereas: Related to Ἥρα (Hera).

Ἠριβόνη, Eribone: Pleasant like the daybreak. From ἦρι (eri), morning.

Ἤριννα, Erinna: Pleasant like the daybreak. From ἦρι (eri), morning.

Ἡρμὼ, Hermo: Related to Ἥρα (Hera).

Ἡρόγειτος, Herogeitos: Close to Hera. From Ἥρα (Hera) and γειτοσύνη (geitosyne), proximity.

Ἡρογείτων, Herogeiton: Precious Close to Hera. From Ἥρα (Hera) and γειτοσύνη (geitosyne), proximity.

Ἡρόδικος, Herodikos: He who is just as (or who punishes as) Hera. From Ἥρα (Hera) and δίκη (dike), justice, punishment.

Ἡροδότη, Herodote: Given by Hera. From Ἥρα (Hera) and δίδω (dido), to give.

Ἡρόδοτος, Herodotos: Given by Hera. From Ἥρα (Hera) and δίδω (dido), to give.

Ἡρόδωρος, Herodoros: A gift from Hera. From Ἥρα (Hera) and δῶρον (doron), gift.

Ἡρόξενος, Heroxenos: A guest of Hera. From Ἥρα (Hera) and ζένος (xenos), guest.

Ἡροφίλη, Herophile: A friend of Hera. From Ἥρα (Hera) and φίλος (philos), friend.

Ἡρόφιλος, Herophilos: Beloved by Hera. From Ἥρα (Hera) and φίλος (philos), friend.

Ἡροφῶν, Herophon: The light of Hera. From Ἥρα (Hera) and φῶς (phos), light.

Ἡρὼ, Hero: Related to Hera. From Ἥρα (Hera)

Ἡρώδης, Herodes, Herod: Heroic. From ἥρως (heros), hero.

Ἡρωΐδης, Heroides: Heroic. From ἥρως (heros), hero.

Ἥρων, Heron: Heroic, or, related to Hera. From ἥρως (heros), hero, or Ἥρα (Hera).

Ἡρώνδας, Herondas: Heroic. From ἥρως (heros), hero.

Ἡσίοδος, Hediodos, Hesiod: He who leads a fortunate path. From αἴσιος (aisios), fortunate, happy, and ὁδὸς (hodos), path.

Ἡσιόνη, Hesione: Happy, fulfilled. From ἥδομαι (hedomai), to experience pleasure of the senses. Related to hedonism.

Ἡσύχιος, Hesychios: Serene, quiet. From ἥσυχος (hesychos), quiet.

Ἡφαιστίων, Hephaistion: Fiery. From Ἥφαιστος (Hefaistos), pyre.

Ἡφαιστόδοτος, Hephestiodotos: Given by the god Hephaestus. From Ἥφαιστος (Hepaistos), pyre, and δίδω (dido), to give.

Ἡφαιστόδωρος, Hephestiodoros: A gift of the god Hephaestus. From Ἥφαιστος (Hepaistos), pyre, and δῶρον (doron), gift.

Ἥφαιστός, Hephestos, Hephaestus: Of pyre. Possibly from ἁφή (aphe), lighting, kindling.

Ἠχὼ, Echo: Echo. From ἠχὼ (echo), echo, which is derived from ἠχὴ (eche), sound.

Ἠὼ, Eo: Informal variant of Ἠὼς (Eos). The goddess Dawn. From ἕως (eos), dawn.

Ἠὼς, Eos: The goddess Dawn. From ἕως (eos), dawn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s