Ὑακίνθη (Hyacinthe) – Ὑψιπύλη (Hypsipyle)

Ὑακίνθη, Hyakinthe,  Hyacinthe: Dark blue, hyacinth. From ὑάκινθος (hyakinthos), hyacinth.

Ὑάκινθος, Hyakinthos, Hyacinth: Dark blue, hyacinth. From ὑάκινθος (hyakinthos), hyacinth.

Ὕαλος, Hyalos: Transparent, crystal-like. From ὕαλος (hyalos), a clear, transparent stone.

Ὑιὰς, Hyias: Possibly implies distance. From υἷς (hyis), as far as.

Ὑγιαίνων, Hygiainon: Healthy. From ὑγιαίνω (hygiaino), to be sound, healthy,

Ὕλας, Hylas: Of a forest. From ὕλη (hyle), wood, forest.

Ὕλλος, Hyllos: Of a fish. From ὕλλος (hyllos), the Egyptian ichneumon.

Ὑμέναιος, Hymenaios: Of a wedding song. From ὑμὴν (hymen), hymen.

Ὑπατία, Hypatia: Of supreme character. From ὕπατος (hypatos), highest, supremest, most high.

Ὑπατόδωρος, Hypatodoros: Of a supreme gift. From ὕπατος (hypatos), highest, supremest, most high, and δῶρον (doron), gift.

Ὑπερείδης, Hypereides: Supporting. From ὑπερείδω (hypereido), put under as a support, set up.

Ὑπώρεια, Hyporeia: Of a mountain. From ὑπώρεια (hyporeia), foot of a mountain, skirts of a mountain range.

Ὑπερίων, Hyperion: A supreme being. From ὑπέρ (hyper), super, and ἰών (ion) <

εἶμι (eimi), to be.

Ὑψίκλεια, Hypsikleia: Of highest glory. From ὕψος (hypsos), height, and κλέος (kleos), glory.

Ὑψικλῆς, Hypsikles: Of highest glory. From ὕψος (hypsos), height, and κλέος (kleos), glory.

Ὑψικράτης, Hypsikrates: Of highest authority. From ὕψος (hypsos), height, and κρατῶ (krato), to rule.

Ὑψιπύλη, Hypsipyle: Of a high gate. From ὕψος (hypsos), height, and πύλη (pyle), gate.

© Paul Pan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s