Ὠαρίων (Oarion) – Ὠφελίων (Ophelion)

 Ὠαρίων, Oarion: The finest. From ἀρείων (areion), finest.

Ὠάτας, Oatas: Listener, or he who has prominent ears. From ὢατα (oata), ear.

Ὠγενείδης, Ogeneides: Ocean-like. From Ὠγηνὸς (ogenos), ocean, and εἲδος (eidos), appearance.

Ὠγενὶς, Ogenis: Of the ocean. From Ὠγηνὸς  (ogenos), ocean.

Ὠγῆνος, Ogenos: Of the ocean. From Ὠγηνὸς  (ogenos), ocean.

Ὠγύγης, Ogyges: Primeval. From ὠγύγιος (ogygios), primeval, giant.

Ὠγυγία, Ogygia: Primeval. From ὠγύγιος (ogygios), primeval, giant.

Ὢγυγος, Ogygos: Primeval. From ὠγύγιος (ogygios), primeval, giant.

Ὠδάκων, Odakon, Odacon: Stinging. From δάκνω (dakno), to sting, to bite.

Ὠερόη, Oerhoe: Flowing. From ῥοὴ (rhoe), flow.

Ὠκάλεια, Okaleia, Ocalea: Fast, swift like a wave. From ὠκύς (okys), fast.

Ὠκέα, Okea, Ocea: Fast, swift like a wave. From ὠκύς (okys), fast.

Ὠκεανίδης, Oceanides: Ocean or flowing like the ocean.  From ὠκύς (okys), fast, and νέω (neo), to flow.

Ὠκεανίνη, Okeanine, Oceanine: Ocean or flowing like the ocean.  From ὠκύς (okys), fast, and νέω (neo), to flow.

Ὠκεανίς, Okeanis, Oceanis: Ocean or flowing like the ocean.  From ὠκύς (okys), fast, and νέω (neo), to flow.

Ὠκεανός, Okeanos, Oceanus: Ocean or flowing like the ocean.  From ὠκύς (okys), fast, and νέω (neo), to flow.

Ὢκελλος, Ikellos, Ocellus: Fast, swift like a wave. From ὠκύς (okys), fast.

Ὢκιμον, Okimon, Ocimon: Basil. From ὢκιμον (okimon), basil.

Ὠκύαλος, Okyalos, Ocyalus: Swift like the sea. From ὠκύς (okys), fast, and ἀλάομαι (alaomai), to wonder about.

Ὠκυθόη, Okythoe, Ocythoe: She who runs swiftly. From ὠκύς ὠκύς (okys), fast, and θέω (theo), to run.

Ὠκύθοος, Okythoos, Ocythoos: She who runs swiftly. From ὠκύς (okys), fast, and θέω (theo), to run.

Ώκύθους, Okythous, Ocythous: She who runs swiftly. From ὠκύς (okys), fast, and θέω (theo), to run.

Ὠκύθυμος, Okythymos, Ocythymus: Of swift emotions. From ὠκύς (okys), fast, and θυμός (thymos), soul, spirit, passion.

Ὠκύλας, Okylas, Ocylas: Swift. From ὠκύς (okys), fast.

Ὢκυλλος, Okyllos, Ocyllus: Swift. From ὠκύς (okys), fast.

Ὠκύλοχος, Okylochos, Ocylochus: Of swift birth. From ὠκύς (okys), fast, and λοχεύω (locheuo), to give childbirth.

Ὠκυμάχη, Okymache, Ocymache: Quick to fight. From ὠκύς (okys),, fast, and μάχη (mache), battle.

Ὠκύμαχος, Okymachos, Ocymachus: Quick to fight. From ὠκύς (okys), fast, and μάχη (mache), battle.

Ὠκυνόη, Okynow, Ocynoe: Of quick mind birth. From ὠκύς (okys), fast, and νοῦς (nous), mind.

Ὠκύνοος, Okynoos, Ocynoos: Of quick mind birth. From ὠκύς (okys), fast, and νοῦς (nous), mind.

Ὠκυπέτη, Okypete, Ocypete: He whose mid flies fast. From ὠκύς (okys), fast, and πέτομαι (petomai), to fly.

Ὢκυπος, Okypos,Ocypus: Swift-footed. From ὠκύς (okys), fast, and ποῦς (pous), foot.

Ὠκυρρόη, Okyrhoe, Ocyrhoe: Swift-flowing. From ὠκύς (okys), fast, and ῥοή (rhoe), flow.

Ὠκύσκοπος, Okyskopos, Ocyscopus: Quick to aim. From ὠκύς (okys), fast, and σκοπέω (skopeo), to aim.

Ὠκύστρατος, Okystratos, Ocystratus: Quick to mobilize. From ὠκύς (okys), fast, and στρατός (stratos), army.

Ὠκύτοκος, Okytokos, Ocytocus: Of quick birth or delivery. From ὠκύς (okys), fast, and τόκος (tokos), birth.

Ὢκυτος,Okytos, Ocytus: Swift. From ὠκύς (okys), fast.

Ὠλενίας, Olenias: Of stout arms. From ὠλένη (olene), arm.

Ὠλένιος, Olenios: Of stout arms. From ὠλένη (olene), arm.

Ὢλενος, Olenos: Of stout arms. From ὠλένη (olene), arm.

Ὠλὴν, Olen: Of stout arms. From ὠλένη (olene), arm.

Ὢλιος, Olios, Olius: Of stout arms. From ὠλένη (olene),, arm.

Ὦλος, Olos, Olus: Of stout arms. From ὠλένη (olene), arm.

Ὠμαδεὺς, Omadeus: Raw, bloodthirsty. From ὠμός (omos), raw flesh.

Ὠμάδιος, Omadios, Omadius: Raw, bloodthirsty. From ὠμός (omos), raw flesh.

Ὠμέστης, Omestes: Raw, bloodthirsty. From ὠμός (omos), raw flesh.

Ὠμηστὴς, Omestes: Raw, bloodthirsty. From ὠμός (omos), raw flesh.

Ὢναρος, Onaros, Onarus: Merchant. From ὢνος (onos), price, value.

Ὠνασίμα, Onasima: Gracious, stately. From ὢναξ (onax), a variation of ἂναξ (anax), lord, king.

Ὠνάσιμος, Onasimos, Onasimus: Gracious, stately. From ὢναξ (onax), a variation of ἂναξ (anax), lord, king.

Ὠνασίων, Onasion: Gracious, stately. From ὢναξ (onax), a variation of ἂναξ (anax), lord, king.

Ὠνησίλεως, Onesileos: She who is a valuable gift. From ὠνή (one), buying, purchasing, and λέως (leos), entirely.

Ὠνησίμη, Onesime: She who is a valuable gift. From ὠνή (one), buying, purchasing.

Ὠνησιφόρος, Onesiphoros, Onesiphorus: He who bears valuable gifts. From ὠνή (one), buying, purchasing, and φέρω (phero), to carry.

Ὠνησώ, Oneso: She who is a valuable gift. From ὠνή (one), buying, purchasing.

Ὠορύφας, Oorhyphas: Of pure birth. From ὠόν (oon), egg, and ῥύφω (rhyfo), to purify.

Ὢπας, Opas: He who gazes. From ὠπάζομαι (opazomai), to gaze.

Ὠπεὺς, Opeus: He who gazes. From ὠπάζομαι (opazomai), to gaze.

Ὣρα, Hora, Ora: Time, season. From ὣρα (hora),  time.

Ὡραία, Horaia, Orea: Timely, beautiful. From ὡραῖος (horaios), produced in the right season.

Ὡραπόλλων, Horapollon, Orapollo: Timely destroyer. From ὣρα (hora),  time, and ἀπόλλυμι (apollymi), to destroy.

Ὠρείθυια, Oreithyia: She who sacrifices. From ὣρα (hora),  to tend to, and θύω (thyo), to sacrifice.

Ὠρείτροφος, Oreitrophos, Oreitrophus: Nurse. From ὣρα (hora), to tend to, and τροφός (trofos), nurse (both noun and verb).

Ὡρεσιδότης, Horesidotes, Oresidotes: One who gives the ripe fruits in their season. From ὣρα (hora),  season, and δίδωμι (didomi), to give.

Ὡριγένεια, Horigeneia, Origeneia: She who is born at the right time. From ὣρα (hora), time, and γένος (genos), origin, to become.

Ὡριγένης, Horigenes, Origenes: He who is born at the right time. From ὣρα (hora),  time, and γένος (genos), origin, to become.

Ὠριμέδα, Orimeda: She who rules. From ὣρα (hora),  to tend to, and μέδω (medo), to rule.

Ὠριμέδων, Orimedon: He who rules. From ὣρα (hora),  to tend to, and μέδω (medo), to rule.

Ὣριος, Horios, Orius: Timely, beautiful. From ὡραῖος (horaios), produced in the right season.

Ὡριφάνης, Horiphanes, Oriphanes: Of beautiful appearance. From ὡραῖος (horaios), produced in the right season, and φαίνω (faino), to appear.

Ὡρίων, Horion, Orion: Young, vigorous, timely. From ὣρα (hora), time.

Ὡρομέδων, Horomedon, Oromedon: The who uses time judiciously, from ὣρα (hora), time, and μέδομαι (medomai), to provide for, to foresee.

Ὧρος, Horos, Orus: Young, vigorous, timely. From ὣρα (hora), time.

Ὡρότυχος, Horotychos, Orotychus: He who time favors. From ὣρα (hora), time, and τύχη (tyche), luck.

Ὡροφάνης, Horophanes, Orophanes: He who sees ahead of time. From ὣρα (hora), time, and φαίνω (phaino), to appear.

Ὦτος, Otos, Otus: Owl-like. From ὢτος (otos), a horned owl.

Ὠφελᾶς, Ophelas: He who is helpful. From ὠφέλεια  (ophelos), helpfulness.

Ὠφέλας, Ophelas: He who is helpful. From ὠφέλεια  (ophelos), helpfulness.

Ὠφελεία, Opheleia: She who is helpful. From ὠφέλεια  (ophelos), helpfulness.

Ὠφελία, Ophelia: She who is helpful. From ὠφέλεια  (ophelos), helpfulness.

Ὠφελίας, Ophelias: He who is helpful. From ὠφέλεια  (ophelos), helpfulness.

Ὠφελιάδας, Opheliadas: He who is helpful. From ὠφέλεια  (ophelos), helpfulness.

Ὠφελίμα, Ophelima: She who is helpful. From ὠφέλεια  (ophelos), helpfulness.

Ὠφελίμη, Ophelime: She who is helpful. From ὠφέλεια  (ophelos), helpfulness.

Ὠφέλιμος, Ophelimos, Ophelimus: He who is helpful. From ὠφέλεια  (ophelos), helpfulness.

Ὠφελῖνος, Ophelinos, Ophelinus: He who is helpful. From ὠφέλεια  (ophelos), helpfulness.

Ὠφελίων, Ophelion: He who is helpful. From ὠφέλεια  (ophelos), helpfulness.

 

© Paul Pan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s