Ῥαδάμανθη (Rhadamanthe) – Ῥῶμος (Rhomos)

Ῥαδάμανθη, Rhadamanthe: Young and blossoming. From ῥάδαμον (rhadamon), sprout or branch, and ἀνθὸς (anthos), flower.

Ῥαδαμνία, Rhadamnia: Young. From ῥάδαμον (rhadamon), sprout or branch.

Ῥάδαμνος, Rhadamnos: Young. From ῥάδαμον (rhadamon), sprout or branch.

Ῥαδάμανθoς, Rhadamanthys: Young and blossoming. From ῥάδαμον (rhadamon), sprout or branch, and ἀνθὸς (anthos), flower.

Ῥαδάμανθυς, Rhadamanthys, Rhadamanthys: Young and blossoming. From ῥάδαμον (rhadamon), sprout or branch, and ἀνθὸς (anthos), flower.

Ῥαδινὴ, Rhadine: Pliant. From ῥᾴδιος (rhadios), easy.

Ῥαδινός, Rhadinos: Pliant From ῥᾴδιος (rhadios), easy.

Ῥάδιος, Rhadios: Pliant. From ῥᾴδιος (rhadios), easy.

Ῥάκιος, Rhakios: Ragged. From ῥάκιον (rhakion), rag.

Ράλλης, Rallis:

Ραλλία, Rallia: Coral; a diminutive of Κοραλλία (Corallia), from κοράλλιον (korallion).

Ραλλού, Rallou:  Coral; a diminutive of Κοραλλία (Corallia), from κοράλλιον (korallion).

Ῥαμφία, Rhamphia: Beaked. From ῥᾴμφος (rhamphos), beak, bill, neb.

Ῥαμφιάδης, Rhamphiades: Beaked. From ῥᾴμφος (rhamphos), beak, bill, neb.

Ῥαμφίας, Rhamphias: Beaked. From ῥᾴμφος (rhamphos), beak, bill, neb.

Ῥάμφιος, Rhamphios: Beaked. From ῥᾴμφος (rhamphos), beak, bill, neb.

Ῥαμφίων, Rhamphion: Beaked. From ῥᾴμφος (rhamphos), beak, bill, neb.

Ῥάντης, Rhantes: One who wets or sprays. From αντὴρ (rhanters), sprinkler.

Ῥάστος, Rhastos: Slender, pliant. From ῥᾴστος (rhastos), easy.

Ῥάστων, Rhaston: Slender, pliant. From ῥᾴστος (rhastos), easy.

Ῥέα, Rhea: Flowing. From ῥέω (rheo), to flow.

Ῥεία, Rheia: Flowing. From ῥέω (rheo), to flow.

Ῥείη, Rheie: Flowing. From ῥέω (rheo), to flow.

Ῥοδάνθη, Rhodanthe: Of a rose, from ῥόδον (rhodon), rose, and ἀνθὸς (anthos), flower.

Ῥoδίων, Rhodion: Of a rose. From ῥόδον (rhodon), rose.

Ῥόδη, Rhode, Rhoda: Of a rose. From ῥόδον (rhodon), rose.

Ῥοδοθέα, Rhodothea: Having the appearance of a rose. From ῥόδον (rhodon), rose, and θέα (thea), a seeing, looking at, view.

Ῥοδόκλεια, Rhodokleia: Having the appearance of a rose. From ῥόδον (rhodon), rose, and θέα (thea), a seeing, looking at, view.

Ῥοδόπη, Rhodope: Having the countenance of a rose. From ῥόδον (rhodon), rose, and ὤψ (ops), the eye, face, countenance.

Ῥόδων, Rhodon, Rhodes: Of a rose. From ῥόδον (rhodon), rose.

Ῥοδώπις, Rhodopis: Having the countenance of a rose. From ῥόδον (rhodon), rose, and ὤψ (ops), the eye, face, countenance.

Ῥόμβος, Rhombos: Rhombus, whirling motion, from ῥόμβος (rhombos). In a more Aristophanean spirit, the word also means penis.

Ῥύθμος, Rhythmos: Rhythmic, symmetrical. From ῥυθμὸς (rhythmos), rhythm.

Ῥωμαῖος, Romaios, Romeo: Brave and valiant. From ῥώμη (rome),  bodily strength, strength, might.

Ῥωμανός, Romanos: Brave and valiant. From ῥώμη (rome),  bodily strength, strength, might.

Ῥῶμος, Rhomos: Brave and valiant. From ῥώμη (rome),  bodily strength, strength, might.

© Paul Pan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s