Σαπφὼ (Sappho) – Σώφρων (Sophron)

Σαπφὼ, Sappho: Of a sapphire, name of the original Lesbian lyrical poetess. From σάπφειρος  (sappheiros), sapphire.

Σάραντος, Sarantos: Of the forty martyrs, in reference to Christian theology.  From τεσσαράκοντα (tessarakonta), forty.

Σαραντούλα, Sarantoula: Female version of Σάραντος (Sarantos), q.v.

Σαρπηδὼν, Sarpedon: Of a fish. From σάρπη (sarpe), a kind of fish.

Σατύρα, Satyra: Dionysian. From σάτυρος (satyros), satyr.

Σατυρίων, Satyrion: Dionysian. From σάτυρος (satyros), satyr.

Σάτυρος, Satyros: Dionysian. From σάτυρος (satyros), satyr.

Σεβαστὴ, Sebaste: Reverent. From σέβας (sebas),   awe, reverence, dread.

Σεβαστιανὸς, Sebastianos, Sebastian: Reverent. From σέβας (sebas),  awe, reverence, dread.

Σειρὴν, Seiren, Siren: Siren, with a seductive voice. Possiby from σύριγξ (syrigx),  panpipe.

Σέλευκος, Seleukos, Seleucid: Possibly, bright. From σέλας (selas), brightness, light, gleam, radiance, and λευκός (leukos), light, bright, clear.

Σελήνη, Selene: Of the moon. From σέλας (selas), brightness, light, gleam, radiance.

Σεμέλη, Semele: Possibly, modest, demure. From σεμνότης (semnotes), solemnity, dignity.

Σθενέβοια, Stheneboia: Strong as a bull. From σθένος (sthenos), strength, and βοῦς (bous), bull.

Σθενέδημος, Sthenedemos: Of a powerful people. From σθένος (sthenos), strength, and δῆμος (demos), a people, country, land.

Σθενέλη, Sthenele: Powerful. From σθένος (sthenos), strength.

Σθένελος, Sthenelos: Powerful. From σθένος (sthenos), strength.

Σθέννις, Sthennis: Powerful. From σθένος (sthenos), strength.

Σίβυλλα, Sibylla, Sybil: A Sibyl, prophetess. From σιὸς (sios), of a god, and βουλὴ (boule), will.

Σίδη, Side: Fruitful. From σίδη (side), pomegranate.

Σιμωνίδης, Simonides: He who censures. From σιμόω (simoo), to blame, turn up the nose.

Σίσυφος, Sisyphos, Sisyphus: Possibly, wise. From σοφὸς (sophos), wise.

Σκόπας, Skopas: Careful, heedful. From σκοπός (skopos), watchman, look-out, scout.

Σκόπος, Skopos: Careful, heedful. From σκοπός (skopos), watchman, look-out, scout.

Σμαράγδα, Smaragda: Of emerald. From σμάραγδος (smaragdos), emerald.

Σμάραγος, Smaragdos: Of emerald. From σμάραγδος (smaragdos), emerald.

Σμύρνα, Smyrna: Myrrh-like.  From σμύρνα (smyrna), myrrh.

Σμύρνος, Smyrnos: Myrrh-like.  From σμύρνα (smyrna), myrrh.

Σόλων, Solon: Possibly, a throw at dice.

Σοφία, Sophia: Wisdom. From σοφός (sophos), wise, skilled.

Σοφιστικός, Sophistikos: Of a sophist. From σοφός (sophos), wise, skilled.

Σοφοκλῆς, Sophokles, Sophocles: Wise and glorious. From σοφία (sophia), wisdom, art, and κλέος (kleos), glory.

Σπευσικλῆς, Speusikles: One who seeks glory. From σπευστός (speustos), to be done or pursued eagerly, and κλέος (kleos), glory.

Σπίνθαρος, Spintharos: Sparklike. From σπινθήρ (spinther), spark.

Σπινθήρ, Spinther: Spark-like. From σπινθήρ (spinther), spark.

Σπόρος, Sporos: Seed, spore, sowing. From σπείρω (speiro), to sow.

Σπούδανδρος, Spoudandros:  A hard-working man. From σπουδή (spoude), effort, exertion, zeal, and ἀνήρ (aner), man.

Σπούδιππος, Spoudippos: An accomplished horseman. From σπουδή (spoude), effort, exertion, zeal, and ἵππος (hippos), horse.

Σπυριδούλα, Spyridoula: Female version of Σπυρίδων (Spyridon), q.v.

Σπυρίδων, Spyridon: Of a basket. From σπυρὶς (spyris), a type of basket or nose-bag.

Σπῦρος, Spyros, Spiros, Spiro: A nickname of Σπυρίδων (Spyridon).

Σταμάτα, Stamata: She who stops. From σταματῶ (stamato) < στάμα (stama), the emperor’s seat in the hippodrome < ἵσταμαι (histamai), to stand.

Σταματία, Stamatia: She who stops. From σταματῶ (stamato) < στάμα (stama), the emperor’s seat in the hippodrome < ἵσταμαι (histamai), to stand.

Σταματίνα, Stamatina: She who stops. From σταματῶ (stamato) < στάμα (stama), the emperor’s seat in the hippodrome < ἵσταμαι (histamai), to stand.

Σταμάτιος, Stamatios: He who stops. From σταματῶ (stamato) < στάμα (stama), the emperor’s seat in the hippodrome < ἵσταμαι (histamai), to stand.

Στάσιμος, Stasimos: Standing. From ἵσταμαι (histamai), to stand.

Στάσων, Stason: Standing. From ἵσταμαι (histamai), to stand.

Σταῦρος, Stavros: Of a cross. From σταυρὸς (stauros), cross, as the instrument of crucifixion.

Σταυρούλα, Stavroula: Female version of Σταῦρος (Stavros), q.v.

Σταφύλος, Stahylos: Of a grape. From σταφυλή (staphyle), bunch of grapes.

Στάχυς, Stachys: Possibly, fertile. From στάχυς (stachys), ear of grain, wheat, or corn.

Στέλιος, Stelios: Informal form of Στυλιανός (Stylianos), q.v.

Στελίχων, Stelichon: Stem-like. From στέλεχος (stelechos), trunk, stem.

Στέλιος, Stelios: An informal version of Στυλιανὸς (Stelianos), q.v.

Στέντωρ, Stentor: With a loud, stentorian voice. From στένω (steno), to sigh, groan.

Στέργιος, Stregios: Loving. From στέργω (stergo), to feel love, affection.

Στερόπη, Sterope: Lightning. From ἀστεροπή (asterope), lightning.

Στεφανᾶς, Stepanas: Crowned winner. From στεφάνη (stephane), crown, laurel, wreath.

Στεφανίδης, Stehanides: Crowned winner. From στεφάνη (stephane), crown, laurel, wreath.

Στεφανία, Stephania, Stephanie: Crowned winner. From στεφάνη (stephane), crown, laurel, wreath.

Στέφανος, Stephanos, Stephen: Crowned winner. From στεφάνη (stephane), crown, laurel, wreath.

Στησαγόρας, Stesagoras: An arousing orator. From ἵστημι (histemi), to stand, and ἀγορὰ (agora), public assembly.

Στησίας, Stesias: Standing. From ἵσταμαι (histamai), to stand.

Στησίμβροτος, Stesimbrotos: He who arouses mortals. From ἵστημι (histemi), to stand, and βροτὸς (brotos), mortal.

Στήσιππος, Stesippos: A horse trainer. From ἵσταμαι (histamai), to stand, and ἵππος (hippos), horse.

Στησίχωρος, Stesichoros: One who sets up choruses. From ἵστημι (histemi), to stand, and χορὸς (choros), chorus, dance.

Στίλβη, Slilbe: Sparkling, from στιλπνός (stilpnos), sparkling, shining.

Στίλπων, Stilpon: Either sparkling, from στιλπνός (stilpnos), sparkling, shining, or dwarf, from στίλπων (stilpon), a Sybarite word for little people.

Στοβαῖος, Stobaios: Strict, insolent. From στοβέω (stobeo), to scold.

Στράβαξ, Strabax: Squinting. From στραβός (strabos), squinting.

Στράβων, Strabon, Strabo: Squinting. From στραβός (strabos), squinting.

Στρατῖνος, Stratinos: Of an army. From στρατὸς (stratos), army.

Στρατοκλῆς, Stratokles, Stratocles: Of a glorious army. From στρατὸς (stratos), army, and κλέος (kleos), glory.

Στρατόλαος, Stratolaos: Of a military people. From στρατὸς (stratos), army, and λαὸς (laos), the people.

Στρατονίκη, Stratonike: Of a victorious army. From στρατὸς (stratos), army, and νίκη (nike), victory.

Στρατόνικος, Stratonikos: Of a victorious army. From στρατὸς (stratos), army, and νίκη (nike), victory.

Στράτος, Stratos: Of an army. From στρατὸς (stratos), army. Also, a nickname of Εὐστράτιος (Eustratios), q.v.

Στράτων, Straton: Of an army. From στρατὸς (stratos), army.

Στράφιος, Straphios: Agile. From στρὲφω (strepho), to turn.

Στροῖβος, Stoibos: Terrible. From στροιβός (stroibos), dreadful, terrible.

Στρόμβιχος, Stromichos: Whirling. From στρόβος (strobos), act of whirling.

Στυλιανὴ, Styliane: Standing. From στῦλος (stylos), a pillar.

Στυλιανὸς, Stylianos, Stelian: Standing. From στῦλος (stylos), a pillar.

Συνέσιος, Synesios: Knowledgeable, intelligent. From σύνεσις (synesis), conflux, faculty of quick comprehension.

Σχοινεὺς, Schoineus: Name of a kind of bird, from σχοῖνος (schoinos), reed.

Σωκράτης, Sokrates, Socrates: A protective ruler. From σῶς (sos), safe, sound, unharmed, and κράτος (kratos), strength, sovereign power.

Σωκρατίδης, Sokratides: Of Σωκράτης (Socrates), q.v.

Σώσανδρος, Sosandros: A protector of men. From σῶς (sos), safe, sound, unharmed, and ἀνὴρ (aner), man.

Σωσίβιος, Sosibios: A protector of lives. From σῶς (sos), safe, sound, unharmed, and βίος (bios), life.

Σωσιγένης, Sosigenes: A protector of one’s kin. From σῶς (sos), safe, sound, unharmed, and γένος (genos), family, race, extraction.

Σωσίδημος, Sosidemos: Protector of the land. From σῶς (sos), safe, sound, unharmed, and δῆμος (demos), a people, country, land.

Σωσίθεος, Sositheos: A godlike protector. From σῶς (sos), safe, sound, unharmed, and θεὸς (theos), god.

Σωσικλῆς, Sosokles: A glorious protector. From σῶς (sos), safe, sound, unharmed, and κλέος (kleos), glory.

Σωσίστρατος, Sosistratos: Of a protective army. From σῶς (sos), safe, sound, unharmed, and στρατὸς (stratos), army.

Σωσικράτεια, Sosikrateia: A protective ruler. From σῶς (sos), safe, sound, unharmed, and κράτος (kratos), strength, sovereign power.

Σωσικράτης, Sosicrates: A protective ruler. From σῶς (sos), safe, sound, unharmed, and κράτος (kratos), strength, sovereign power.

Σωσίπατρος, Sosipatros: A protector of the fatherland. From σῶς (sos), safe, sound, unharmed, and πατρὶς (patris), fatherland.

Σώσιππος, Sosippos: Of a protective cavalry. From From σῶς (sos), safe, sound, unharmed, and ἵππος (hippos), horse.

Σωσίστρατος, Sosistratos:  Of a protective army. From From σῶς (sos), safe, sound, unharmed, and στρατὸς (stratos), horse.

Σωσικλῆς, Sosikles: A glorious protector. From From σῶς (sos), safe, sound, unharmed, and κλέος (kleos), glory.

Σωσιτέλης, Sositeles: One whose goal is to protect. From σῶς (sos), safe, sound, unharmed, and τέλος (telos), an end.

Σωσιφάνης, Sosiphanes: An apparent protector. From σῶς (sos), safe, sound, unharmed, and φαίνω (phaino), bring to light, make to appear, show.

Σῶσος, Sosos: A protector. From σῶς (sos), safe, sound, unharmed,

Σώστρατος, Sostratos: A protector of the army. From σῶς (sos), safe, sound, unharmed, and στρατὸς (stratos), army.

Σωστράτη, Sostrate: A protector of the army. From σῶς (sos), safe, sound, unharmed, and στρατὸς (stratos), army.

Σωτήρης, Soteris, Sotiris: An informal version of Σωτήριος (Soterios), q.v.

Σωτηρία, Soteria: Savior. From σωτήρ (soter), savior.

Σωτηρίδης, Soterides: Savior. From σωτήρ (soter), savior.

Σωτήριος, Soterios: Savior. From σωτήρ (soter), savior.

Σωτηρίς, Soteris: Savior. From σωτήρ (soter), savior.

Σωτήριχος, Soterichos: Savior. From σωτήρ (soter), savior.

Σωτίων, Sotion: Of a savior. From σωτήρ (soter), savior.

Σωφάνης, Sophanes: An apparent protector. From σῶς (sos), safe, sound, unharmed, and φαίνω (phaino), bring to light, make to appear, show.

Σώφιλος, Sophilos: A good friend. From σῶς (sos), safe, sound, unharmed, and φίλος (philos), friend.

Σωφρονία, Sophronia: One of sound judgment. From σῶς (sos), safe, sound, unharmed, and φρὴν (phren), mind, as seat of the mental faculties, perception, thought.

Σωφρόνιος, Sophronios: One of sound judgment. From σῶς (sos), safe, sound, unharmed, and φρὴν (phren), mind, as seat of the mental faculties, perception, thought.

Σώφρων, Sophron: One of sound judgment. From σῶς (sos), safe, sound, unharmed, and φρὴν (phren), mind, as seat of the mental faculties, perception, thought.

© Paul Pan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s