Πάικος (Paikos) – Πρίσκιλλα (Priscilla)

Πάικος, Paikos: Possibly spider, from the Bulgarian paiak.

Παΐσιος, Paisios, Paisius: Elevated, high, lofty, from the Coptic pishoy.

Πασχάλης, Paschalis, Pascal: Relating to Easter, from teh Hebrew פֶּסַח (pesach).

Πασχαλιά, Paschalia: Relating to Easter, from teh Hebrew פֶּסַח (pesach).

Πασχαλίνα, Paschalina: Relating to Easter, from teh Hebrew פֶּסַח (pesach).

Πατάπιος , Patapios: Pious, from the Latin pio.

Πατρίκιος, Patrikios, Patrick: Patrician, noble person, from the Latin patricius.

Παφνούτιος, Panphoutios, Paphnutius: Man of God, from the Egyptian pa-ph-nuti via the Coptic Paphnutius.

Παχούμιος, Pachoumios: Possibly hawk, from the Egyptian pakhom.

Παχώμιος, Pachomios: Possibly hawk, from the Egyptian pakhom.

Πετρόμπεης, Petrompeis, Petrobey: A strong leader, from πέτρα (petra), stone, and the Turkish bey, leader.

Πιέρρος, Pierros, Pierre: Strong as a stone; French-tinged version of Πέτρος (Peter).

Πλίνιος, Plinius, Pliny: From a Roman family name of, sorry folks, unknown origin.

Πομπήιος, Pompeius: Possibly from a Sabellic word meaning five.

Πομπιανός, Pompianos: Possibly from a Sabellic word meaning five.

Πουλχερία, Pulcheria: Beautiful, from the Latin pulcher.

Πρίσκιλλα, Priscilla: Ancient, a diminutive of the Roman name Priscus.

© Paul Pan