Ἀβάσκαντος (Abaskantos) – Ἀχιλλεὺς (Achilles)

Ἀβάσκαντος, Abaskantos, Abascantus: He who cannot be maligned or be cast a spell upon. From ἄ- (α-), negative prefix, and βάσκανος (baskans), a sorcerer, an evil eye.

Ἁβροκόμας, Habrokomas: Having a wonderful coiffure. From ἁβρὸς (habros), refined, and κόμη (kome), hair.

Ἁβρυλλίς, Habryllis, Abryllis: A courteous woman. From ἁβρὸς (habros), refined.

Ἁβρὼ, Habro, Abro: A courteous woman. From ἁβρὸς (habros), refined.

Ἅβρων, Habron: A courteous man.From ἁβρὸς (habros), refined.

Ἁβρωνίδης, Habronides, Abronides: He who fasts. From ἄ- (α-), negative prefix, and βρῶσις (brosis), food.

Ἀγάθαρχος, Agatharchos, Agatharcus:  The good leader. From ἀγαθὸς (agathos), good, and ἄρχων (archon), leader.

Ἀγαθαῖος, Agathaios, Agathaeus: A man of good character. From ἀγαθὸς (agathos), good.

Ἀγαθάγγελος, Agathangelos: The bearer of good news. From ἀγαθὸς (agathos), good, and ἀγγέλλω (aggelo), to relay a message.

Ἀγάθανδρος, Agathandros: A man of good character. From ἀγαθὸς (agathos), good, and ἀνδρὸς (andro), of a man ἀνὴρ (aner), man

Ἀγαθάνωρ, Agathanor: He who commits good deeds. From ἀγαθὸς (agathos), good.

Ἀγαθᾶς, Agathas: A man of good character. From ἀγαθὸς (agathos), good.

Ἀγαθὴ, Ἀγάθη, Agathe, Agatha: A woman of good character. From ἀγαθὴ (agathe), good.

Ἀγαθίας, Agathias: A man of good character. From ἀγαθὸς (agathos), good.

Ἀγαθῖνος, Agathinos, Agathinus: A man of good character. From ἀγαθὸς (agathos), good.

Ἀγαθημερίς, Agathemeris: Good and even-tempered. From ἀγαθὴ (agathe), good, and ἤμερη (emere), good-tempered.

Ἀγαθήμερος, Agathemeros: Good and even-tempered. From ἀγαθὸς (agathos), good, and ἤμερος (emeros), good-tempered.

Ἀγαθίας, Agathias: A man of good character. From ἀγαθὸς  (agathos), good.

Ἀγαθόβουλος, Agathoboulos: A person with a positive will. From ἀγαθὸς (agathos), good, and βούλομαι (boulomai), to devise, to have the will.

Ἀγαθοδαίμων, Agathodaimon, Agathodaemon: A guardian angel and/or a person of good spirit. From ἀγαθὸς (agathos), good, and δαίμων (daimon), spirit.

Ἀγαθόδωρος, Agathodoros, Agathodorus: A gifted person. From ἀγαθὸς (agathos), good, and

Ἀγαθόκλεια, Agathokleia, Agathoclea: A glorious woman. From ἀγαθὴ (agathe), good, and κλέος (kleos), glory.

Ἀγαθοκλῆς, Agathocles: A glorious person. From ἀγαθὸς (agathos), good, and κλέος (kleos), glory.

Ἀγαθονίκη, Agathonike:  A virtuous victor. From ἀγαθὴ (agathe), good, and νίκη (nike), victory.

Ἀγαθόνικος, Agathonikos:  A virtuous victor. From ἀγαθὸς (agathos), good, and νίκη (nike), victory.

Ἀγαθόνυμος, Agathonymos, Agathonymus: A man of good reputation. From ἀγαθὸς (agathos), good, and ὄνομα (onoma), name, fame.

Ἀγαθόπους, Agathopous: Well-footed. From ἀγαθὸς (agathos), good, and ποὺς (pous), foot.

Ἄγαθὸς, Agathus: Good and even-tempered. From ἀγαθὸς (agathos), good, and ἤμερος (emeros), good-tempered.

Ἀγαθοφέρων, Agathopheron: Bearer of the good. From ἀγαθὸς (agathos), good, and φέρω (fero), to bear, to endure.

Ἀγάθυλλα, Agathylla: A woman of good character.From ἀγαθὴ (agathe), good.

Ἀγάθυμος, Agathymos, Agathymus: Of good disposition. From ἀγαθὸς (agathos), good, and θυμὸς (thymos), spirit, mood.

Ἀγάθων, Agathon: A man with a good character. From ἀγαθὸς (agathos), good.

Ἀγάθωνας, Agathonas: A man with a good character. Informal version of Ἀγάθων. From ἀγαθὸς (agathos), good.

Ἀγαθώνυμος, Agathonymos, Agathonymus: A man of good reputation. From ἀγαθὸς (agathos), good, and ὄνομα (onoma), name, fame.

Ἀγακλῆς, Agakles, Agacles: A glorious man. From ἄγαν (agan), very much, and κλέος (kleos), glory.

Ἀγαμέμνων, Agamemnon:  Adamant. From ἄγαν (agan), very much, and μένω (meno), to insist, to remain.

Ἀγαμέμνωνας, Agamemnonas: Adamant. From ἄγαν (agan), very much, and μένω (meno), to insist, to remain. Informal variation of Agamemnon.

Ἀγανίππη, Aganippe: A woman with remarkable equestrian skills. From ἄγαν (agan), very much, and ἵππος (hippos), horse.

Ἀγαπαῖος, Agapaios: Loving and beloved. From ἀγάπη (agape), love.

Ἀγάπη, Agape: Love. From ἀγάπη (agape), love.

Ἀγαπητὸς, Agapetos:  Beloved. From ἀγάπη (agape), love.

Ἀγάπιος, Agapios, Agapius: Loving and beloved. From ἀγάπη (agape), love.

Ἀγασίας, Agasias: An admirable person. From ἀγαστὸς (agastos), admirable.

Ἀγαρίστη, Agariste: An absolutely smashing woman. From ἄγαν (agan), very much, and ἀρίστη (ariste), best, perfect.

Ἀγασικλῆς, Agasikles, Agasicles: An admirably glorious fellow. From ἀγαστὸς (agastos), admirable and κλέος (kleos), glory.

Ἀγασικράτης, Agasikrates, Agasicrates: Admired and strong. From ἀγαστὸς (agastos), admirable, and κράτος (kratos), strength, might.

Ἀγαύη, Agaue, Agavi: A proud, stately woman. From ἀγαυὸς (agauos), illustrious, glorious.

Ἀγγέλα, Aggela, Angela: Angel-like woman, messenger. From ἀγγέλλω (aggelo), to relay a message.

Ἀγγελῆς, Aggelis: Angel, messenger. Informal variation of Ἄγγελος. From ἀγγέλλω (aggelo), to relay a message.

Ἀγγελική, Aggelike, Angelica: Angel-like woman, messenger. From ἀγγέλλω (aggelo), to relay a message.

Ἄγγελος, Aggelos, Angelo: From ἀγγέλλω (aggelo), to relay a message.

Ἀγγέλω, Aggelο, Angela: Angel-like woman, messenger. Informal variation of Aggelike. From ἀγγέλλω (aggelo), to relay a message.

Ἀγέμαχος, Agemachos, Agemachus: An effective warrior. From ἄγω (ago), to lead, and μάχη (mache), battle, combat.

Ἄγης, Ages, Agis: A leader. From ἄγω (ago), to lead.

Ἀγησίλαος, Agesilaos, Agesilaus:  A popular leader. From ἄγω (ago), to lead, and λαὸς (laos), a people.

Ἄγις, Agis: A leader. From ἄγω (ago), to lead.

Ἀγησιστράτη, Agesistrate: An army leader. From ἄγω (ago), to lead, and στρατὸς (stratos), army.

Ἀγιᾶτις, Agiatis: A leader. From ἄγω (ago), to lead.

Ἄγλαῒα, Aglaia: Shining, dignified. From ἀγλαὸς (aglaos), brilliant, dignified.

Ἀγλαονίκη, Aglaonike, Aglaoniki: Shining Victoria. From ἀγλαὸς (aglaos), brilliant, dignified, and νίκη  (nike), victory.

Ἀγλαόπη, Aglaope, Aglaopi: A woman with brilliant eyes. From ἀγλαὸς (aglaos), brilliant, dignified, and ὤψ (ops), eyes, face, countenance.

Ἀγλαόφημη, Aglaopheme, Aglaophimi:  A woman of shining repute. From ἀγλαὸς (aglaos), brilliant, dignified, and

Ἁγνὴ, Hagne, Agnes: Pure, undefiled. From ἁγνὴ (hagne), pure, chaste, holy.

Ἁγνίας, Hagnias, Agnias:  Pure, undefiled. From ἁγνὸς (hagnos), pure, chaste, holy.

Ἁγνόδημος, Hagnodemos, Agnodemus: Purity of the people. From ἁγνὸς (hagnos), pure, chaste, holy, and δῆμος (demos), people, district.

Ἁγνοθέα, Hagnothea, Agnothea: Of a pure deity. From ἁγνὸς (hagnos), pure, chaste, holy, and ἁγνὸς (hagnos), pure, and θεός, god, deity.

Ἁγνόθεος, Hagnotheos, Agnotheus: Of a pure deity. From ἁγνὸς (hagnos), pure, chaste, holy, and θεός, god, deity.

Ἁγνόδημος, Hagnodemos, Agnodemus: Purity of the people. From ἁγνὸς (hagnos), pure, chaste, holy, and δῆμος (demos), people, district.

Ἁγνοθέα, Hagnothea, Agnothea: Of pure appearance. From ἁγνὸς (hagnos), pure, chaste, holy, and θέα (thea), a sight.

Ἅγνὸς, Hagnos, Agnus: Pure, undefiled. From ἁγνὸς (hagnos), pure, chaste, holy.

Ἁγνόδημος, Hagnodemos, Agnodemus: Purity of the people. From ἁγνὸς (hagnos), pure, chaste, holy, and δῆμος (demos), people, district.

Ἁγνοθέα, Hagnothea, Agnothea: Of pure appearance. From ἁγνὸς (hagnos), pure, chaste, holy.

Ἁγνὼ, Agno: Pure, undefiled. An informal version of Ἁγνὴ (Agnes).  From ἁγνὸς (hagnos), pure, chaste, holy.

Ἅγνων, Hagnon, Agnon: Pure, undefiled. From ἁγνὸς (hagnos), pure, chaste, holy.

Ἁγνωνίδης, Hagnonides, Agnonides: Pure, undefiled. From ἁγνὸς (hagnos), pure, chaste, holy.

Ἄγράμπελη, Agrambele: Of a vineyards. From ἀγρὸς (agros), field, and ἄμπελος (ampelos), vineyard.

Ἄγραυλος, Agraulos: Garden cultivator. From ἀγρὸς (agros), field, and αὐλὴ (aule), garden.

Ἀγροίκιος, Agroikos, Agroicus: He who lives in the field, farmer. From ἀγρὸς (agros),  field, and οἶκος (ecos), house.

Ἄγριππος, Agrippos: Possibly, untamed horse. From ἂγριος (agrios), wild, and ἵππος (hippos), horse.

Ἀγριππίνα, Agrippina: Possibly, untamed horse. From ἂγριος (agrios), wild, and ἵππος (hippos), horse.

Ἀγριππίνη, Agrippine: Possibly, untamed horse. From ἂγριος (agrios), wild, and ἵππος (hippos), horse.

Ἀγχιμάχη, Aghimache: She who fights body-to-body. From ἄγχι (aghi), close, and μάχη (mache), battle, combat.

Ἀγχιρρόη, Aghirrhoe: She who flows nearby. From ἄγχι (aghi),close, and ρέω (rheo), to flow.

Ἀγώ, Ago: She who is guided. From ἄγω (ago), to lead.

Ἀδαμαντία, Adamantia, Diamanta: Hard like a diamond, adamant. From – (α-), negative prefix, and δαμάζω (damazo), to tame.

Ἀδαμαντιος, Adamatios, Diamond: Hard like a diamond, adamant. From – (α-), negative prefix, and δαμάζω (damazo), to tame.

Ἀδείμαντος, Adeimantos, Adeimantus: Fearless, adamant. From – (α-), negative prefix, and δεῖμα (deima), I fear.

Ἅδης, Hades: God of the underworld. From ἄ- (α-), negative prefix, and εἶδος (eidos), shape, idea.

Ἀδμητη, Admete: Hard like a diamond, unbeatable. From – (α-), negative prefix, and δαμάζω (damazo), to tame.

Ἀδμητος, Admetos, Admetus: Hard like a diamond, adamant. From – (α-), negative prefix, and δαμάζω (damazo), to tame.

Ἀδραστος, Adrastos, Adrastus: Firm. From – (α-), negative prefix, and δράω (drao), to act.

Ἀδράστεια, Adrasteia, Adrastea: Firm. From – (α-), negative prefix, and δράω (drao), to act.

Ἀδριανὴ, Adriane: From Adria, an Italian port close to Venice. Possibly implies calmness, like the Adriatic sea. From – (α), negative prefix, and δράω (drao), to act.

Ἀδριανός, Adrianos, Adrian: From Adria, a port close to Venice. According to a highly contested interpretation,  alludes to the calmness of the Adriatic sea. From – (α-), negative prefix, and δράω (drao), to act.

Ἂδωνης, Adonis: Informal spelling of Ἂδωνις. He who sings, name of a god. From ᾄδω (ado), to sing. Alternatively,  the ancient Hebrew אֲדֹנָי (adonai), lord.

Ἂδωνις, Adonis: He who sings, name of a god. He who sings, name of a god. From ᾄδω (ado), to sing. Alternatively,  the ancient Hebrew אֲדֹנָי (adonai), lord.

Ἀελλὼ, Aello: Stormy. From ἄημι (aemi), the blowing wind.

Ἀείστρατος, Aeistratos, Aestratus: Forever fighting. From ἀεί (aei), forever, and στρατὸς (stratos), army.

Ἀερόπη, Aerope, Aeropi: With atmospheric eyes. From ἀὴρ (aer), air, and ὤψ (ops), eyes, face, countenance.

Ἀηδόνα, Aedona:  Melodious as a nightingale. Informal variation of Aedon. From ἀηδὼν (aedon), nightingale < ᾄδω (ado), to sing.

Ἀηδὼν, Aedon:  Melodious as a nightingale. From ἀηδὼν (aedon), nightingale < ᾄδω (ado), to sing.

Ἀθανασία, Athanasia: Immortal. From From – (α-), negative prefix, and θάνατος (thanatos), death.

Ἀθανάσιος, Athanasios, Athanasius: Immortal. From From – (α-), negative prefix, and θάνατος (thanatos), death.

Ἀθηνᾶ, Athena: From Ἀθήναι (Athenai), Athens. Possibly derived from ἀθήρ (ather), sharp, and αἴνη (aine), fame.

Ἀθηναγόρας, Athenagoras: He who addresses the Athenians. From Ἀθήναι (Athenai) Athens (possibly derived from ἀθήρ (ather), sharp, and αἴνη (aine), fame) and ἀγορεύω (agoreuo), to address.

Ἀθήναιος, Athenaios, Athenaeus: Athenian. From Ἀθήναι (Athenai), Athens,  possibly derived from ἀθήρ (ather), sharp, and αἴνη (aine), fame.

Ἀθηναΐς, Athenais: Related to the goddess Athena. From Ἀθηνᾶ (Athena).  Possibly derived from ἀθήρ (ather), sharp, and αἴνη (aine), fame.

Ἀθηνέας, Atheneas: Devoted to the goddess Athena. From Ἀθηνᾶ (Athena), possibly derived from ἀθήρ (ather), sharp, and αἴνη (aine), fame.

Ἀθήνιον, Athenion: Devoted to the goddess Athena. From Ἀθηνᾶ (Athena),  possibly derived from ἀθήρ (ather), sharp, and αἴνη (aine), fame.

Ἀθηνίων, Athenion: Devoted to the goddess Athena. From Ἀθηνᾶ (Athena) possibly derived from ἀθήρ (ather), sharp, and αἴνη (aine), fame.

Ἀθηνόβιος, Athenobios, Athenobius: Living in Athens. From Ἀθήναι (Athenai), Athens, and βίος (bios), life. Possibly derived from ἀθήρ (ather), sharp, and αἴνη (aine), fame.

Ἀθηνογένης, Athenogenes: Descendant of the goddess Athena. From Ἀθηνᾶ (Athena), and γένος (genos), race, heritage. Possibly derived from ἀθήρ (ather), sharp, and αἴνη (aine), fame.

Ἀθηνόδωρος, Athenodoros: A gift of the goddess Athena. From Ἀθηνᾶ (Athena), and δῶρον (doron), gift. Possibly derived from ἀθήρ (ather), sharp, and αἴνη (aine), fame.

Ἀθηνοκλῆς, Athenokles, Athenocles: Bearing the glory of the goddess Athens. From Ἀθηνᾶ (Athena),  and κλέος (kleos), glory. Possibly derived from ἀθήρ (ather), sharp, and αἴνη (aine), fame.

Ἀθηνόπολις, Athenopolis: Belonging to Athens, the city of Athena. From Ἀθηνᾶ (Athena), and πόλις (polis), city. Possibly derived from ἀθήρ (ather), sharp, and αἴνη (aine), fame.

Ἀθηνώ, Atheno: Belonging to Athens, the city of Athena. From Ἀθηνᾶ (Athena). Possibly derived from ἀθήρ (ather), sharp, and αἴνη (aine), fame.

Αἰάκης, Aiakes, Aeaces: A fast runner. From ἄϊσσω (aisso), to run.

Αἰακὸς, Aiakos, Aeacus: A fast runner. From ἄϊσσω (aisso), to run.

Αἰαντίδης, Aiantides, Aeantides: A fast runner. From ἄϊσσω (aisso), to run.

Αἰαντόδωρος, Aiantodoros, Aeantodorus: The gift of speed. From ἄϊσσω (aisso), to run, and δῶρον (doron), gift.

Αἲας, Aias, Aeas: From ἄϊσσω (aisso), to run.

Αἰγέας, Aiges: Rising like a wave. Informal variation of Aigeus. From αἴξ (aix), a tall wave.

Αἰγεὺς, Aigeus, Aegeus: Rising like a wave. From αἴξ (aix), a tall wave.

Αἰγιμιὸς, Aigimios, Aegimius: Rising like a wave. From αἴξ (aix), a tall wave.

Αἲγισθος, Aigisthios, Aegisthus: Rising like a wave. Rising like a wave. From αἴξ (aix), a tall wave, and ἵσταμαι (histamai), to stand.

Αἴγλη, Aegle, Aegli, Aigli: Radiant. From αἴγλη (aegli), radiance.

Αἰδέσιος, Aidesios, Aedesius: Respectful. From αἰδὼς (aidos), feeling of shame.

Αἰήτης, Aietes: A fast runner. From ἄϊσσω (aisso), to run.

Αἰθάλης, Aithales: Burning, or dark colored. From αἴθω (aitho), to ingnite, to burn.

Αἰθερία, Aitheria, Aetheria: Spiritual, ethereal. From αἰθὴρ (aither), ether.

Αἰθέριος, Aitherios, Aetherius: Spiritual, ethereal. From αἰθὴρ (aither), ether.

Αἴθρα, Aithra: Burning, or dark colored. From αἴθω (aitho), to ignite, to burn.

Αἳμων, Haimon, Aemon: Crimson-red. From αἵμα (hema), blood.

Αἰκατερίνη, Aikaterine, Catherine: Counterpart, from ἑκάτερος (hecateros), the other. Paraetymologically, the name also implies cleanness, from καθαρός (katharos), clean.

Αἰνέας, Aineas, Aeneas: Praiseworthy. From αἶνος (ainos), praise.

Αἰνείας, Aineias, Aeneias: Praiseworthy. From αἶνος (ainos), praise.

Αἲνειος, Aineios, Aeneius: Praiseworthy. From αἶνος (ainos), praise.

Αἴνετος, Ainetos, Aenetus: Praiseworthy. From αἶνος (ainos), praise.

Αἴνεφος, Ainephos, Aenephus: Praiseworthy. From αἶνος (ainos), praise.

Αἰνησίδημος, Ainesidemos, Aenesidemus: Praiseworthy. From αἶνος (ainos), award, and δῆμος (demos), people, district.

Αἰνησίλαος, Ainesilaos, Aenesilaus: Praiseworthy. From αἶνος (ainos), praise, and λαὸς (laos), a people.

Αἰνιάδης, Ainiades, Aeniades: Praiseworthy. From αἶνος (ainos), praise.

Αἴολος, Aiolos, Aeolus: Swift like the wind. From αἰόλος (aeolus), swift.

Αἲσιος, Aisios, Aesius: Optimist. From αἴσιος (aisios), lucky, fortuitous.

Αἰσιόνη, Aisione, Aesione: Optimist. From αἴσιος (aisios), lucky, fortuitous.

Αἰσχέας, Aischeas, Aescheas: Humble or humbling. From αἶσχος (aischos), timidity, shame.

Αἰσχίας, Aischias, Aeschias: Humble or humbling. From αἶσχος (aischos), timidity, shame.

Αἰσχίνης, Aischines, Aeschines: Humble or humbling. From αἶσχος (aischos), timidity, shame.

Αἰσχρίων, Aischrion, Aeschrion: Humble or humbling. From αἶσχος (aischos), timidity, shame.

Αἶσχρον, Aischron, Aeschron: Humble or humbling. From αἶσχος (aischos), timidity, shame.

Αἴσχρων, Aischron, Aeschron: Humble or humbling. From αἶσχος (aischos), timidity, shame.

Αἰσχρωνίδης, Aischronides, Aeschronides: Humble or humbling. From αἶσχος (aischos), timidity, shame.

Αἰσχυλίδης, Aischylides, Aeschylides: Humble or humbling. From αἶσχος (aischos), timidity, shame.

Αἰσχύλος, Aischylos, Aeschylus: Humble or humbling. From αἶσχος (aischos), timidity, shame.

Αἰσχυτίδης, Aischytides, Aeschytides: Humble or humbling. From αἶσχος (aischos), timidity, shame.

Αἰσχύτης, Aischytes, Aeschytes: Humble or humbling. From αἶσχος (aischos), timidity, shame.

Αἴσωπος, Aisopos, Aesop: He who foresees well, or he who has beautiful eyes. From αἴσιος (aisios), favorable, and ὤψ (ops), eyes, face, countenance.

Αἰτωλίδης, Aitolides, Aetolides: He who demands something. From αἰτέω (aitaio), to demand.

Αἴων, Aion, Aeon: The everlasting. From αἰὼν (aeon), time.

Ἀκαδήμιος, Akademios, Academius: He who lives far from the city. From ἑκάς (ekas), far, and δῆμος (demos), people, district.

Ἀκάδημος, Akademos, Academus: He who lives far from the city. From ἑκάς (ekas), far, and δῆμος (demos), people, district.

Ἀκακία, Akakia, Acacia: Devoid of evil. From – (α-), negative prefix, and κακὸν (kakon), evil.

Ἀκάκιος, Akakios, Acacius: Devoid of evil. From – (α-), negative prefix, and κακὸν (kakon), evil.

Ἂκακος, Akaκos, Acacus: Devoid of evil. From – (α-), negative prefix, and κακὸν (kakon), evil.

Ἀκάμας, Akamas, Acamas: Unburnable. From – (α-), negative prefix, and καίω (kaio), to burn.

Ἂκαστη, Akaste, Acaste: Maple wood. From ἄκαστος (akastos), maple wood.

Ἂκαστος, Akastos, Acastus: Maple wood. From ἄκαστος (akastos), maple wood.

Ἀκεστορίδης, Akestorides, Acestorides: Healer. From ἀκέστωρ (akestor), healer.

Ἀκεσώ, Akeso, Aceso: Healer. From ἀκέστωρ (akestor), healer.

Ἄκετος, Aketos, Acetus: Healer. From ἀκέστωρ (akestor), healer.

Ἀκήρατος, Akeratos, Aceratus: Sincere, flawless. From – (α-), negative prefix, and κεράννυμι (kerannymi), “to mix, blend. It is amusing to note that that if ὰκήρατος were attributed to – (a-), without, and κηρός (keros), wax, this would mirror a much contested etymology of sincere from the Latin sine, without, and cera, wax.

Ἄκης, Akis: Diminutive nickname of several names, including Γεώργιος (George), Παναγιώτης (Panagiotis), etc.

Ἀκόντιος, Akontios, Acontius: Sharp. From ἀκόντιον (akontion), spear, which in turn is from  ἀκὶς (akis), point.

Ἀκουσίλαος, Akousilaos, Acousilaus: Healer of the people. From ἀκέστωρ (akestor), healer, and λαὸς (laos), a people.

Ἀκριβὴ, Akribe, Acribe: Precious (contemporary meaning) or exact (classical meaning). From ἀκριβὴς (akrivis), parsimonious.

Ἀκρίσιος, Akrisios, Acrisius: The very wise. From – (α-), peremptory prefix, and κρίσις (krisis), judgement.

Ἀκρίτας, Akritas, Acritas: Hero of a remote place or mountain. From ἄκρον (akron), edge, faraway place.

Ἄκος, Akos: Diminutive nickname of several names, including Βασίειος (Basil).

Ἄκρυπτος, Akryptos, Acryptus: Sincere. From – (α-), negative prefix, and κρύπτω (krypro), to hide.

Ἂκρων, Akron, Acron: Hero of a remote place or mountain. From ἄκρον (akron), edge, faraway place.

Ἀκταία, Aktaia: She who dwells of a remote place or sea coast. From ἀκτὴ (akte), coast, which is derived from ἀκὶς (akis), point.

Ἀκταίων, Aktaion, Actaeon: He who dwells of a remote place or sea coast. From ἀκτὴ (akte), coast, which is derived from ἀκὶς (akis), point.

Ἄκτιος, Aktios, Actius: He who dwells of a remote place or sea coast. From ἀκτὴ (akte), coast, which is derived from ἀκὶς (akis), point.

Ἀκτωρ, Aktor, Actor: Leader. From ἄγω (ago), to lead.

Ἀλέκα, Aleka: Informal variant of Ἀλεξάνδρα (Alexandra). She who defends men. From ἀλέξω (alexo), defend, and ἀνδρὸς (andros), of a man, from ἀνὴρ (aner), man.

Ἀλέκος, Alekos: Nickname of Ἀλέξανδρος (Alexander).

Ἀλεξάνδρα, Alexandra: She who defends men. From ἀλέξω (alexo), defend, and ἀνδρὸς (andros), of a man, from ἀνὴρ (aner), man.

Ἀλεξανδρῆς, Alexandres, Alexander: Informal variation of Ἀλέξανδρος (Alexander). He who defends men. From ἀλέξω (alexo), defend, and ἀνδρὸς (andros), of a man, from ἀνὴρ (aner), man.

Ἀλέξανδρος, Alexandros, Alexander: He who defends men. From ἀλέξω (alexo), defend, and ἀνδρὸς (andros), of a man, from ἀνὴρ (aner), man.

Ἀλέξαρχος, Alexarchos, Alexarchus: Defending leader. From ἀλέξω (alexo), defend, and ἄρχων (archon), leader.

Ἀλεξᾶς, Alexas: Defender. From ἀλέξω (alexo), to defend.

Ἀλεξάνωρ, Alexanor: He who defends men. From ἀλέξω (alexo), defend, and ἀνδρὸς (andros), of a man, from ἀνὴρ (aner), man.

Ἀλέξης, Alexis: Nickname of Αλέξανδρος (Alexander), Ἀλέξιος (Alexios).

Ἀλεξία, Alexia: Defender. From ἀλέξω (alexo), to defend.

Ἀλεξίας, Alexias: Defender. From ἀλέξω (alexo), to defend.

Ἀλεξικλῆς, Alexikles, Alexicles: Glorious defender. From ἀλέξω (alexo), to defend, and κλέος (kleos), glory.

Ἀλεξικράτης, Alexikrates, Alexicrates: Defender. From ἀλέξω (alexo), to defend, and κράτος (kratos), strength, might

Ἀλέξιος, Alexios, Alexius: Defender. From ἀλέξω (alexo), to defend.

Ἀλεξίμαχος, Aleximachos, Aleximachus: Defending warrior. From ἀλέξω (alexo), to defend, and μάχη (mache), battle, combat.

Ἀλεξιμένης, Aleximenes: Brave defender. From ἀλέξω (alexo), to defend, and μένος (menos), might, passion.

Ἀλέξιος, Alexios, Alexius: Defender. From ἀλέξω (alexo), to defend.

Ἀλέξιππος, Alexippos, Alexippus: Cavalry defender. From ἀλέξω (alexo), to defend, and ἵππος (hippos), horse.

 Ἂλεξις, Alexis: Defender. From ἀλέξω (alexo), to defend.

Ἀλεξίων, Alexion: Defender. From ἀλέξω (alexo), to defend.

Ἀλεξὼ, Alexo: Defender. From ἀλέξω (alexo), to defend.

Ἀλεὸς, Aleos: He who diverts. From ἀλέομαι (aleomai), to avoid, to divert.

Ἁλιμήδη, Halimede: She who devises plans by the sea. From ἅλιος (halios), of the sea, and μῆδος (medos), to draw plans.

Ἀλκαῖος, Alkaios, Alcaeus: Brave, strong. From ἀλκὴ (alke), strength, courage, protection.

Ἀλκαμένης, Alkamenes, Alcamenes: Brave, strong. From ἀλκὴ (alke), strength, courage, protection, and μένος (menos), might, passion.

Ἀλκέτας, Alketas, Alcetas: Brave, strong. From ἀλκὴ (alke), strength, courage, protection.

Ἀλκέτης, Alketes, Alcetes: Brave, strong. From ἀλκὴ (alke), strength, courage, protection.

Ἂλκη, Alke: Informal variant of Ἂλκηστις (Alkestis). Brave, strong woman. From ἀλκὴ (alke), strength, courage, protection, and the goddess Ἑστία (Hestia).

Ἄλκης, Alkes, Alces:  Nickname of Ἀλκιβιάδης (Alcebiades) and Ἀλκαῖος (Alcaeus).

Ἂλκηστη, Alkeste: Informal variant of Ἂλκηστις (Alkestis). Brave, strong woman. From ἀλκὴ (alke), strength, courage, protection, and the goddess Ἑστία (Hestia).

Ἂλκηστις, Alkestis, Alcestis: Brave, strong woman. From ἀλκὴ (alke), strength, courage, protection, and the goddess Ἑστία (Hestia).

Ἀλκήνωρ, Alkenor, Alcenor: Strong-witted. From ἀλκὴ (alke), strength, courage, protection, and νοῦς (nous),  mind, intelligence, understanding.

Ἀλκιβιάδης, Alkibiades, Alcebiades: Brave, strong, violent. From ἀλκὴ (alke), strength, courage, protection, and βία (bia), violence.

Ἀλκίβιος, Alkibios, Alcibius: He who lives bravely. From ἀλκὴ (alke), strength, courage, protection, and βίος (bios), life.

Ἀλκιδάμας, Alkidamas, Alcidamas: One who is influential amongst his peers. From ἀλκὴ (alke), strength, courage, protection, and δῆμος (demos), people, district.

Ἀλκίδημος, Alkidemos, Alcidemus: One who is influential amongst his peers. From ἀλκὴ (alke), strength, courage, protection, and δῆμος (demos), people, district.

Ἀλκίμαχος, Alkimachos, Alcimachus: Brave, strong warrior. From ἀλκὴ (alke), strength, courage, protection, and μάχη (mache), battle, combat.

Ἀλκιμένης, Alkimenes, Alcimenes: Brave, strong. From ἀλκὴ (alke), strength, courage, protection, and μένος (menos), might, passion.

Ἀλκιμέδων, Alkimedon, Alcimedon: Brave, strong ruler. From ἀλκὴ (alke), strength, courage, protection, and μέδω (medo), to rule.

Ἀλκινόη, Alkinoe, Alcinoe: Very intelligent person. From ἀλκὴ (alke), strength, courage, protection, andnous, mind.

Ἀλκίνοος, Alkinoos, Alcinoos: Very intelligent person. From ἀλκὴ (alke), strength, courage, protection, and νοῦς (nous), mind, intelligence, understanding.

Ἀλκίνους, Alkinous, Alcinus: Very intelligent person. From ἀλκὴ (alke), strength, courage, protection, and νοῦς (nous), mind, intelligence, understanding.

Ἀλκίοπος, Alkiopos, Alciopus: Very intelligent person. From ἀλκὴ (alke), strength, courage, protection, and ὤψ (ops), eyes, face, countenance.

Ἂλκιππος, Alkippos, Alcippus: Keen equestrian. From ἀλκὴ (alke), strength, courage, protection, and ἵππος (hippos), horse.

Ἀλκίππη, Alkippe, Αlcippe: Keen equestrian. From ἀλκὴ (alke), strength, courage, protection, and ἵππος (hippos), horse.

Ἀλκίφρων, Alkiphron, Alciphron: Very intelligent person. From ἀλκὴ (alke), strength, courage, protection, and φρὴν (phen), faculties.

Ἀλκιμος, Alkimos, Alcimus: Brave, strong. From ἀλκὴ (alke), strength, courage, protection.

Ἂλκις, Alkis, Alcis: Brave, strong. From ἀλκὴ (alke), strength, courage, protection.

Ἀλκμὰν, Alkman, Alcman: Brave, strong. From ἀλκὴ (alke), strength, courage, protection.

Ἀλκμαίων, Alkmaion, Alcmaeon: Brave, strong. From ἀλκὴ (alke), strength, courage, protection.

Ἀλκμέων, Alkmeon, Alcmeon: Brave, strong. From ἀλκὴ (alke), strength, courage, protection.

Ἀκμήνη, Alkmene, Alcmene: Forceful. From ἀλκὴ (alke), strength, courage, protection, and μῆνις (menis), wrath.

Ἀλκυονεύς, Alkyoneus, Alcyoneus: Brave, strong. From ἀλκὴ (alke), strength, courage, protection.

Ἀλκυόνη, Alkyoni, Alcyone: Brave, strong. From ἀλκὴ (alke), strength, courage, protection, protection.

Ἀλκων, Alkon, Alcon: Brave, strong. From ἀλκὴ (alke), strength, courage, protection, protection.

Ἀλκίστρατος, Alkistratos, Alcistratus: Brave, strong warrior. From ἀλκὴ (alke), strength, courage, protection, protection, and στρατὸς (stratus), army.

Ἀλκμέων, Alkmeon, Alcmeon: Brave, strong. . From ἀλκὴ (alke), strength.

Ἀλύπιος, Alypios, Alypius: Ever-happy. From – (α-), negative prefix, and λύπη (lype), sorrow.

Ἄλυπος, Alypos, Alypus: Ever-happy. From – (α-), negative prefix, and λύπη (lype), sorrow.

Ἀλφαῖος, Alphaios, Alphaeus: A productive resourceful person. From ἀλφὴ (alphe), enterprise, profit.

Ἀμαδρυὰς, Amadryas: Tree nymph. From ἅμα (ama), together with, and δρῦς (drys), oak.

Ἀμαζὼν, Amazon: Fighting together. From ἅμα (ama), together with, and ζώννυμι (zonnymi), to wear a belt with weapons, ready to fight.

Ἀμάλθεια, Amaltheia: Tender goddess. From ἄμαλος (amalos), tender, and θεὰ (thea), goddess.

Ἀμαρυλλὶς, Amaryllis: Glowing beauty. From ἀμαρύσσω (amarysso), to shine.

Ἀμβροσία, Ambrosia: Immortal. Also, the name of the food of the immortals. From – (α-), negative prefix, and βροτὸς (brotos), mortal.

Ἀμβρόσιος, Ambrosios, Ambrose: Immortal. Also, the name of the food of the immortals. From – (α-), negative prefix, and βροτὸς (brotos), mortal.

Ἀμεινίας, Ameinias: Eminent person. From ἀμείνων (ameinon), strong and brave person.

Ἀμεινόκλεια, Ameinokleia, Ameinoclea: Of superlative glory. From ἀμείνων (ameinon), strong and brave person and κλέος (kleos), glory.

Ἀμεινοκλῆς, Ameinokles, Ameinocles: Of superlative glory. From ἀμείνων (ameinon), strong and brave person and κλέος (kleos), glory.

Ἀμεινοφάνης, Ameinophanes: Apparently eminent person. From ἀμείνων (ameinon), strong and brave person, and φαίνω (phaino), visible.

Ἀμεινὼ, Ameino: Eminent person. From ἀμείνων (ameinon), strong and brave person.

Ἀμίαντος, Amiantos, Amiantus: Immaculate. From – (α-), negative prefix, and μιαίνω (miaino), to taint.

Ἀμισός, Amisos, Amisus: Without hate. From – (α-), negative prefix, and μῖσος (misos), hatred.

Ἀμομφάρετος, Amompharetos, Amompharetus: Without reproach. From – (α-), negative prefix, and μομφὴ (momphe), reproach.

Ἀμυμώνη, Amymone: Virgin, unspoilt. From – (α-), negative prefix, and ὑμὴν (hymen), hymen.

Ἀμπέλιω, Ampelio: Bucolic, pastoral. From ἄμπελος (ampelos), vineyard.

Ἄμυνος, Amynos, Amynus: Defender. From ἀμὺνω (amyno), to defend.

Ἀμύντας, Amyntas: Defender. From ἀμὺνω (amyno), to defend.

Ἀμύντης, Amyntes: Defender. From ἀμὺνω (amyno), to defend.

Ἀμύντωρ, Amyntor: Defender. From ἀμὺνω (amyno), to defend.

Ἀμφιάραος, Amphiraos, Amphiraus: Very pious. From ἀμφὶ (amphi), in all directions, and ἀράομαι (araomai), to pray.

Ἀμφίαρος, Amphiaros, Amphiarus: Very pious. From ἀμφὶ (amphi), in all directions, and ἀράομαι (araomai), to pray.

Ἀμφίας, Amphias: Related to clothing. From ἀμφιάζω (amphiazo), to dress. Also the name of a bad Sicilian wine.

Ἀμφιδάμας, Amphidamas: The strong victor. From ἀμφὶ (amphi), in all directions, and δαμάζω (damazo), tolead to submission, to tame.

Ἀμφίδικος, Amphidikos: A very just person. From ἀμφὶ (amphi), in all directions, and δίκη (dike), judgement.

Ἀμφιθέα, Amphithea: She who runs around. From ἀμφὶ (amphi), in all directions, and θέω (theo), to run, to be in motion.

Ἀμφίθεμις, Amphthemis: He who hands out justice equitably. From ἀμφὶ (amphi), in all directions, and θέμις (themis), justice.

Ἀμφικήδης, Amphikedes, Amphicedes: He whose cares for all. From ἀμφὶ (amphi), in all directions, and κῆδος (kedos), care.

Ἀμφικλῆς, Amphikles, Amphicles: He whose glory is universally acclaimed. From ἀμφὶ (amphi), in all directions, and κλέος (kleos), glory.

Ἂμφικλος, Amphiklos, Amphiclus: He whose glory is universally acclaimed. From ἀμφὶ (amphi), in all directions, and κλέος (kleos), glory.

Ἀμφικράτης, Amphikrates, Amphicrates: Omnipotent. From ἀμφὶ (amphi), in all directions, and κράτος (kratos), strength, might

Ἀμφικτύων, Amphiktyon, Amphictyon: A founder. From ἀμφὶ (amphi), in all directions, and κτίζω (ktizo), to build.

Ἀμφιλόχιος, Amphilochios, Amphilochius: He whose glory is universally acclaimed. From ἀμφὶ (amphi), in all directions, and κλέος (kleos), glory.

Ἀμφίλοχος, Amphilochos, Amphilochus: He who is always on the alert. From ἀμφὶ (amphi), in all directions, and λόχος (lochos), a company of soldiers on ambush.

Ἀμφιμέδων, Amphimedon: Omnipotent. From ἀμφὶ (amphi), in all directions, and μέδω (medo), to protect, to rule.

Ἀναξικράτης, Anaxikrates, Anaxicrates: A powerful leader. From ἄναξ (anax), king, and βίος (bios), life.

Ἀναξίλαος, Anaxilaos, Anaxilaus: Leader of the people. From ἄναξ (anax), king, and λαὸς (laos), a people.

Ἀναξίλας, Anaxilas: Leader of the people. From ἄναξ (anax), king, and λαὸς (laos), a people.

Ἀνάξιλλος, Anaxillos, Anaxillus: Leader of the people. From ἄναξ (anax), king, and λαὸς (laos), a people.

Ἀναξίμανδρος, Anaximandros, Anaximander: The leader of men. From ἄναξ (anax), king, and ἀνὴρ (aner), man.

Ἀναξιμένης, Anaximenes: A passionate leader. From ἄναξ (anax), king, and μένος (menos), might, passion.

Ἀνάξιππος, Anaxippos, Anaxipus: The leading equestrian. From ἄναξ (anax), king, and ἵππος (hippos), horse.

Ἂναξις, Anaxis: Leader. From ἄναξ (anax), king.

Ἀναστασία, Anastasia: Risen, resurrected. From ἀνά– (ana-), re-, and ἵστημι (histimi), to stand.

Ἀναστασῶ, Anastaso: Informal variant of Ἀναστασία (Anastasia). Risen, resurrected. From ἀνά– (ana-), re-, and ἵστημι (histimi), to stand.

Ἀναστάσιος, Anastasios, Anastasius: Risen, resurrected. From ἀνά– (ana-), re-, and ἵστημι (histimi), to stand.

Ἀνατόλὴ, Anatole: Sunrise, the east. From ἀνατολὴ (anatole), sunrise.

Ἀνατόλιος, Anatolios, Anatole:  Sunrise, the east. From ἀνατολὴ (anatole), sunrise.

Ἀνδοκίδης, Andokides, Andicides: From ἀνά– (ana-), re-, ἀνά δοκῶ (doko), to be of an opinion.

Ἀνδρέας, Andreas: Brave, manly. Valiant., brave. From, ἀνδρεία (andreia), valiance, manliness.

Ἀνδριάνα, Andriana:  Valiant., brave. From, ἀνδρεία (andreia), valiance

Ἀνδριανή, Andriane: Valiant., brave. From, ἀνδρεία (andreia), valiance

Ἄνδριππος, Andrippos, Andrippus: Brave horseman. From, ἀνδρεία (andreia), valiance, manliness. and ἵππος (hippos), horse.

Ἀνδρίσκος, Andriskos, Andriscus: A valiant little man. Diminutive of  ἀνδρεία (andreia), valiance, manliness.

Ἀνδρόβιος, Androbios, Androbius: Leading a brave life. From ἀνδρεία (andreia), valiance, manliness, and βίος (bios), life.

Ἀνδρόγεως, Androgeos: A earthly man. From ἀνὴρ (aner), man, an γῆ (ge), earth.

Ἀνδρόκλεια, Androkleia, Androclea: Brave and glorious. From ἀνδρὸς (andros), of a man, brave, and κλέος (kleos), glory.

Ἀνδροκλείδης, Androkleides, Androcleides: Brave and glorious. From ἀνδρὸς (andros), of a man, brave, and κλέος  (kleos), glory.

Ἀνδροκλῆς, Androkles, Androcles: Brave and glorious. From ἀνδρὸς (andros), of a man, brave, and κλέος (kleos), glory.

Ἀνδροκράτης, Androkrates, Androcrates: Miltary leader. From ἀνὴρ (ener), man, and κράτος (kratos), strength, might

Ἄνδροκλος, Androklos, Androclus:  Brave and glorious. From ἀνδρὸς (andros), of a man, brave, and κλέος (kleos), glory.

Ἀνδροκύδης, Androkydes, Androcydes: Brave and glorious. From ἀνδρὸς (andros), of a man, brave, and κῦδος (kudos), glory.

Ἀνδρομάχη, Andromache: She who fights bravely.  From ἀνδρὸς (andros), of a man, brave, and μάχη (mache), battle, combat.

Ἀνδρόμαχος, Andromachos, Andromachus: He who fights bravely. From ἀνδρὸς (andros), of a man, brave, and μάχη (mache), battle, combat.

Ἀνδρομέδα, Andromeda: She who thinks bravely.  From ἀνδρὸς (andros), of a man, brave, and μέδομαι (medomai), to think.

Ἀνδρονίκη, Andronike, Andronice:  She who wins bravely.  From ἀνδρὸς (andros), of a man, brave, and νίκη (nike), victory.

Ἀνδρόνικος, Andronikos, Andronicus: He who wins bravely.  From ἀνδρὸς (andros), of a man, brave, and νίκη (nike), victory.

Ἀνδροσθένης, Androsthenes:  Strong and brave. From ἀνδρὸς (andros), of a man, brave, and σθένος (sthenos), strength, might

Ἄνδρων, Andron: Brave. From ἀνδρὸς (andros), of a man, brave.

Ἀνέστης, Anestes: Risen, resurrected. From ἀνά– (ana-), re-, and ἵστημι (histimi), to stand. Nickname of Ἀναστάσιος (Anastasios).

Ἄνθεια, Antheia, Anthea: Flower-like. From ἄνθος (anthos), flower.

Ἀνθέμη, Antheme: Flower-like. From ἄνθος (anthos), flower.

Ἀνθεμίων, Anthemion: Flower-like. From ἄνθος (anthos), flower.

Ἀνθεστήριος, Anthesterios: Related to Ἀνθεστήρια (Anthesteria), the festival of flowers in honor of Dionysos. From ἄνθος (anthos), flower.

Ἀνθεσφόρος, Anthesphoros: A bearer of flowers. From ἄνθος (anthos), flower, and φέρω (phero), to carry.

Ἄνθὴ, Anthe: Flower-like. From ἄνθος (anthos), flower.

Ἄνθιμος, Anthimos, Anthimus: Flower-like. From ἄνθος (anthos), flower.

Ἄνθιππος, Anthippos, Anthippus: Graceful horseman. From ἄνθος (anthos), flower, and ἵππος (hippos), horse.

Ἄνθος, Anthos:  Flower-like. From ἄνθος (anthos), flower.

Ἀνίκητος, Aniketos, Anicetus: Invincible.  From – (α-), negative prefix, and νίκη (nike), victory.

Ἀνταῖος, Antaios, Antaeus: Brave. From ἀντάω (antao), to confront.

Ἀνταλλίς, Antallis: Exchanged. From ἄνταλλος (antallos), exchanged.

Ἄνταλλος, Antallos: Exchanged. From ἄνταλλος (antallos), exchanged.

Ἀντέραστος, Anterastos: Loved-back: From ἀντί (anti), against, against, anti, and ἔρως (eros), love.

Ἀντέρως, Anteros: From ἀντί (anti), against, against, anti, and ἔρως (eros), love.

Ἀντήνωρ, Antenor: Instead of a man. From ἀντί (anti), against, against, anti, and ἀνὴρ (aner), man.

Ἀντίας, Antias: Possibly, opponent. From ἀντί (anti), against, against, anti.

Ἀντίβιος, Antibios: Opposing force to force. From ἀντί (anti), against, against, anti, and βία (bia), violence.

Ἀντιγένης, Antigenes: He who transcends his heritage. From ἀντί (anti), against, against, anti, and γένος (genos), race, kin, heritage.

Ἀντιγόνη, Antigone: She who transcends her heritage. From ἀντί (anti), against, anti, and γένος (genos), race, kin, heritage.

Ἀντίγονος, Antigonos, Antigonus: He who transcends his heritage. From ἀντί (anti), against, anti, and γένος (genos), race, kin, heritage.

Ἀντίδοτος, Antidotos: Given in lieu of, antidote. From ἀντί (anti), against, against, anti, and δίδω (dido), to give.

Ἀντίδωρος, Antidoros: A return-gift. From ἀντί (anti), against, against, anti, and δῶρον (doron), gift.

Ἀντίκλεια, Antikleia, Anticlea: She who is equally glorious. From ἀντί (anti), against, anti, and κλέος (kleos), glory.

Ἀντικλῆς, Antikles, Anticles: She who is equally glorious. From ἀντί (anti), against, anti, and κλέος (kleos), glory.

Ἀντικράτης, Antikrates, Anticrates: To hold something instead of something else. From ἀντί (anti), against, anti, and κράτος (kratos), strength, might

Ἀντόλοχος, Antilochos, Antilochus: The ambushing opponebt. From ἀντί (anti), against, anti, and λόχος (lochos), band of fighters in ambush.

Ἀντιμαχίδης, Antimachides: He who fights in the first line. From ἀντί (anti), against, anti, and μάχη (mache), battle, combat.

Ἀντίμαχος, Antimachos, Antimachus: He who fights in the first line. From ἀντί (anti), anti, against, and μάχη (mache), battle, combat.

Ἀντίνομος, Antinomos: He who bestows in return. From ἀντί (anti), anti, against, and νέμω (nemo), to distribute.

Ἀντίνοος, Antinoos: A worthy intellectual opponent. From ἀντί (anti), anti, against, and νοῦς (nous), mind.

Ἀντιόπη, Antiope: Very insightful. From ἀντί (anti), anti, against, and ὤψ (ops), eyes, face, countenance.

Ἀντιοχεύς, Antiocheus: Opponent. From ἀντιοχέω (antiocheo), to oppose.

Ἀντιόχη, Antioche: Opponent. From ἀντιοχέω (antiocheo), to oppose.

Ἀντιοχίς, Antiochis: Opponent. From ἀντιοχέω (antiocheo), to oppose.

Ἀντίοχος, Antiochos, Antiochus: Opponent. From ἀντιοχέω (antiocheo), to oppose.

Ἀντιπατρίς, Antipatris: Worthy of one’s fatherland. From ἀντί (anti), anti, against, and πατρὶς (patris), fatherland.

Ἀντίπατρος, Antipatros: Worthy of one’s father. From ἀντί (anti), anti, against, and πατὴρ (pater), father.

Ἀντρέας, Antreas: Form of Ἀνδρέας (q.v.).

Ἂντρη, Antre: Valiant, brave. From, ἀνδρεία (andreia), valiance.

Ἂντρια, Antria: Valiant., brave. From, ἀνδρεία (andreia), valiance

Ἀντριάνα, Andriana: Valiant., brave. From, ἀνδρεία (andreia), valiance

Ἀντρούλα, Antroula: Diminutive of Ἀντριάνα. Brave, from, ἀνδρεία (andreia), valiance

Ἀντισθένης, Antisthenes: A staunch opponent.  From ἀντί (anti), anti, against, and σθένος (sthenos), might.

Ἀντιστάτης, Antistrates: Warrior. From ἀντί (anti), anti, against, and στρατὸς (stratos), army.

Ἀντιφάνης, Antiophanes: Contradictory, or reflective. From ἀντί (anti), anti, against, and φαίνομαι (phainomai), to appear.

Ἀντιφάτης, Antiphates: Contradictory, or reflective. From ἀντί (anti), anti, against, and φαίνομαι (phainomai), to appear.

Ἀντίφιλος, Antiphilos: To love in return. From ἀντί (anti), anti, against, and φίλος (philos), friend.

Ἀντιφῶν, Antiphon: A bright opponent.  From ἀντί (anti), anti, against, and φῶς (phos), light.

Ἀντιχάρης, Antichares: He who ackmowledges a favor. From ἀντί (anti), anti, against, and χάρις (charis), favor.

Ἀντύπας, Antypas: One’s equal, or one’s opponent. From ἄντυπος (antypos), equal, opponent.

Ἀντωνία, Antonia: Possibly, valuable. From ἀντί (anti), anti, against, and ὦνος (onos), price, value of a transaction. Otherwise, of Etruscan origin. Paraetymologically associated with ἀνθὸς (anthos), flower.

Ἀντώνης, Antonis, Andonis: Popular form of Ἀντώνιος (Anthony).

Ἀντώνιος, Anthonios, Antonius, Anthony: Possibly, valuable. From ἀντί (anti), anti, against, and ὦνος (onos), price, value of a transaction. Otherwise, of Etruscan origin. Paraetymologically associated with ἀνθὸς (anthos), flower.

Ἀντωνῖνα, Antonina: Possibly, valuable. From ἀντί (anti), anti, against, and ὦνος (onos), price, value of a transaction. Otherwise, of Etruscan origin. Paraetymologically associated with ἀνθὸς (anthos), flower.

Ἀντώνις, Antonis: Possibly, valuable. From ἀντί (anti), anti, against, and ὦνος (onos), price, value of a transaction. Otherwise, of Etruscan origin. Paraetymologically associated with ἀνθὸς (anthos), flower.

Ἀνύτη, Anyte: She who brings something to completion. From ἀνύω (anyo), to complete.

Ἀξιόδωρος, Axiodoros: One who gives (or is) a worthy gift. From ἀξία (axia), value, and δῶρον (doron), gift.

Ἀξιοθέα, Axiothea: One worth seeing. From ἀξία (axia), value, and θέα (thea), view.

Ἀξίοχος, Axiochos, Axiochus: Of value. From ἀξία (axia), value, and ἔχω (echo), to have.

Ἀπελλῆς, Apelles: He who fends-off presumably disagreeable people or things. From ἀπέλλω (apello), to confront and cast away.

Ἀπελλικῶν, Apellikon: He who fends-off presumably disagreeable people or things. From ἀπέλλω (apello), to confront and cast away.

Ἀπημαντοκλῆς, Apemantokles, Apemantocles: Emerges unharmed after a glorious battle. From ἀπήμαντος (apemantos), unhurt, and κλέος (kleos), glory.

Ἀπήμαντος, Apemantos: Unhurt. From ἀπήμαντος (apemantos), unhurt.

Ἀπολλόδοτος, Apollodotos: A gift to (or from) the god Ἀπόλλων (Apollo. From Ἀπόλλων (Apollo), and δίδω (dido), to offer.

Ἀπολλοδώρα, Apollodora: A gift to (or from) the god Ἀπόλλων (Apollo. From Ἀπόλλων (Apollo), and δῶρον (doron), gift, offering.

Ἀπολλόδωρος, Apollodoros: A gift to (or from) the god Ἀπόλλων (Apollo. From Ἀπόλλων (Apollo), and δῶρον (doron), gift, offering.

Ἀπολλοκράτης, Apollokrates: One who has the power of the god Apollo. From Ἀπόλλων (Apollo), and κράτος (kratos), strength, might

Ἀπολλοφάνης, Appolophanes: One who has the appearance of the god Apollo, or one to whom the god Apollo appears. From Ἀπόλλων (Apollo), and φαίνομαι (phainomai), to appear.

Ἀπόλλων, Apollon, Apollo: He who fends-off presumably disagreeable people or things. From ἀπέλλω (apello), to confront and cast away.

Ἀπολλωνία, Apollonia: Inspired or dedicated to the god Ἀπόλλων (Apollo).

Ἀπολλωνίδης, Apollonides: Inspired or dedicated to the god Ἀπόλλων (Apollo).

Ἀπολλώνιος, Apollonios: Inspired or dedicated to the god Ἀπόλλων (Apollo).

Ἀπολλωνίς, Apollonis: Inspired or dedicated to the god Ἀπόλλων (Apollo).

Ἀποστόλης, Apostolis:  Popular form of Ἀπόστολος

Ἀποστολία, Apostolia: Apostle, messenger. From ἀποστέλλω (apostello), to relay.

Ἀπόστολος, Apostolos, Apostle: Apostle, messenger. From ἀποστέλλω (apostello), to relay.

Ἀρατογένης, Aratogenes: One of a desirable origin or heritage. From ἄρατος (aratos), desirable, and γένος (genos), race, kin, heritage.

Ἄρατος, Aratos: Desirable. From ἄρατος (aratos), desirable. The name however hides a double-entendre, also meaning, undesirable.

Ἀργαῖος, Argaios: Shining, bright. From ἀργὸς (argos), glistening, bright.

Ἀργιόπη, Argiope: She who has glistening eyes.  From ἀργὸς (argos), bright, shining, and λαμπρος ὤψ (ops), eyes, face, countenance.

Ἄργος, Argos, Argus: Shining, bright. From ἀργὸς (argos), glistening, bright.

Ἀργυρὴ, Argyre: Silver-like. From ἄργυρος (argyros), silver.

Ἀργύρης, Argyres:  Popular form of Ἀργύριος

Ἀργύριος, Argyrios, Argyrius: Silver-like. From ἄργυρος (argyros), silver.

Ἀργυρὼ, Argyro: Silver-like. From ἄργυρος (argyros), silver.

Ἀρέθας, Areathas: Refreshing. From ἀρέθω (aretho), to water, to irrigate.

Ἀρεθούσα, Arethusa: Pleasant. From ἀρέσκω (aresko), to please.

Ἀρεθούσιος, Arethousios: Pleasant. From ἀρέσκω (aresko), to please.

Ἄρειος, Areios: Devoted to the god Ἄρης (Ares), warlike.

Ἀρεσίας, Aresias: Pleasant. From ἄρεσις (aresis), good pleasure, favor.

Ἀρεταῖος, Aretaios, Aretaeus: Virtuous, skilled. From ἀρετή (arete), virtue, skill.

Ἀρετὴ, Arete: Virtuous, skilled. From ἀρετή (arete), virtue, skill.

Ἀρετούσα, Aretusa: Pleasant. From ἀρέσκω (aresko), to please.

Ἄρης, Ares, Aris: Destroyer. From ἀρὰ (ara), curse, imprecation, revenge, destruction.

Ἀριάδνη, Ariadne: Very pure. From  ἀρι– (ari-), very, and ἁδνὴ (hadne), a Cretan variation of ἁγνὸς (hagnos), pure, chaste, holy.

Ἀρίγνωτος, Arignotos: Easily recognizable, celebrity. From  ἀρι– (ari-), very, and γνωτὸς (gnotos), known. From  ἀρι– (ari-), very, and γνωτὸς (gnotos), known.

Ἀρίζηλος, Arizelos: Much envied: From  ἀρι– (ari-), very, and ζηλέω (zeleo), to envy.

Ἀρίμνηστος, Arimnestos: Unforgettable. From ἀρι (ari), very, and μνήμη (mneme), memory.

Ἀρισταγόρας, Aristagoras: A skillful orator. From ἄριστος (aristos) and ἀγορὰ (agora), congregation.

Ἀρίσταινος, Aristainos:  Praiseworthy. From ἄριστος (aristos), best, and αἶνος (ainos), praise.

Ἀρισταῖος, Aristaios, Aristaeus: Accomplished. From ἄριστος (aristos), best.

Ἀρίστανδρος, Aristandros, Aristander: An accomplished man. From ἄριστος (aristos), best, and ἀνὴρ (aner), man.

Ἀριστάρχη, Arisrarche: An accomplished leader. From ἄριστος (aristos), best, and ἄρχων (archon), leader.

Ἀρίσταρχος , Aristarchos, Aristarchus: An accomplished leader. From ἄριστος (aristos), best, and ἄρχων (archon), leader.

Ἀριστέα, Aristea: Accomplished. From ἄριστος (aristos), best.

Ἀριστέας, Aristeas:  Accomplished. From ἄριστος (aristos), best.

Ἀριστείδης, Aristeides: With great looks. From ἄριστος (aristos), best, and εἶδος (eidos), sight, look.

Ἀριστεύς, Aristeus: Accomplished. From ἄριστος (aristos), best.

Ἀριστίας, Aristias: Accomplished. From ἄριστος (aristos), best.

Ἀρίστιον, Aristion: Accomplished. From ἄριστος (aristos), best.

Ἀρίστιππος, Aristippos: An accomplished horseman. Accomplished. From ἄριστος (aristos), best, and ἵππος (hippos), horse.

Ἀριστίων, Aristion: Accomplished. From ἄριστος (aristos), best.

Ἀριστόβιος, Aristobios: One who lives an exemplary life, possibly a bon vivant. From ἄριστος (aristos), best, and βίος (bios), life.

Ἀριστοβούλη, Aristoboule:  An exemplary advisor and planner. From ἄριστος (aristos), best, and βουλὴ (voule), to plan, to advise.

Ἀριστόβουλος, Aristoboulos:  An exemplary advisor and planner. From ἄριστος (aristos), best, and βουλὴ (voule), to plan, to advise.

Ἀριστογείτων, Aristogeiton: An ideal neighbor. From ἄριστος (aristos), best, and γείτων (geiton), neighbor.

Ἀριστογένης, Aristogenes: Of a great lineage. From ἄριστος (aristos), best, and γένος (genos), race, kin, heritage.

Ἀριστόδημος, Aristodemus: An exemplary citizen.  From ἄριστος (aristos), best, and δῆμος (demos), people, district.

Ἀριστόκλεια, Aristokleia, Aristoclea: Eminently glorious. From ἄριστος (aristos), best, and κλέος (kleos), glory.

Ἀριστοκλῆς, Aristokles, Aristocles:  Eminently glorious. From ἄριστος (aristos), best, and κλέος (kleos), glory.

Ἀριστοκράτης, Aristokrates, Aristocrates: An enlightened leader, an aristocrat. From ἄριστος (aristos), best, and κράτος (kratos), strength, might.

Ἀριστοκρίτης, Aristokrites, Aristocrites: Of keen judgement. From ἄριστος (aristos), best, and κρίσις (krisis), judgement.

Ἀριστόκριτος, Aristokritos, Aristocritus: Of keen judgement. From ἄριστος (aristos), best, and κρίσις (krisis), judgement.

Ἀριστόλαος, Aristolaos: An exemplary representative of the people. From ἄριστος (aristos), best, and λαὸς (laos), a people.

Ἀριστομάχη, Aristomache: A supreme warrior. From ἄριστος (aristos), best, and μάχη (mache), battle, combat.

Ἀριστόμαχος, Aristomachos, Aristomachus: A supreme warrior. From ἄριστος (aristos), best, and μάχη (mache), battle, combat.

Ἀριστομένης, Aristomenes: Supremely powerful.  From ἄριστος (aristos), best, and μένος (menos), might, passion.

Ἀριστομήδης, Aristomedes: Supremely intelligent.  From ἄριστος (aristos), best, and μῆδος (medos), thought.

Ἀριστονίκη, Aristonike, Aristonice: The supreme victor.  From ἄριστος (aristos), best, and νίκη (nike), victory.

Ἀριστόνικος, Aristonikos, Aristonicus: The supreme victor.  From ἄριστος (aristos), best, and νίκη (nike), victory.

Ἀριστόνους, Aristonous: Eminently smart. From ἄριστος (aristos), best, and νοῦς (nous), mind.

Ἀριστόξενος, Aristoxenos: Supremely hospitable.  From ἄριστος (aristos), best, and ξένος (xenos), foreigner, guest.

Ἄριστος, Aristos: A person of excellence. From ἄριστος (aristos), best.

Ἀρῖστος, Aristos: A person of excellence. From ἄριστος (aristos), best.

Ἀριστοτέλης, Aristoteles, Aristotle:  Having a perfect purpose or aim. From ἄριστος (aristos), best, and τέλος (telos), goal, purpose.

Ἀριστοφάνης, Aristophanes: Of perfect appearance. From ἄριστος (aristos), best, and φαίνομαι (phainomai), to appear.

Ἀριστόφαντος, Aristophantos:  Of perfect appearance. From ἄριστος (aristos), best, and φαίνομαι (phainomai), to appear.

Ἀριστόφιλος, Aristophilos, Aristophilus: A perfect friend, or a friend of perfection. From ἄριστος (aristos), best, and φίλος (philos), friend.

Ἀριστοφόρα, Aristophora: She who personifies perfection. From ἄριστος (aristos), best, and φέρω (phero), to carry.

Ἀριστοφῶν, Aristophon: Of shining perfection. From ἄριστος (aristos), best, and φῶς (phos), light.

Ἀρίστυλλα, Aristylla: A person of excellence. From ἄριστος (aristos), best.

Ἀρίστυλλος, Aristyllos: A person of excellence. From ἄριστος (aristos), best.

Ἀριστώ, Aristo: A person of excellence. From ἄριστος (aristos), best.

Ἀρίστων, Ariston: A person of excellence. From ἄριστος (aristos), best.

Ἀριστῶναξ, Aristonax: An excellent leader. From ἄριστος (aristos), best, and ἄναξ (anax), king.

Ἀριστώνυμος, Aristonymos, Aristonymus: A person of excellent reputation. From ἄριστος (aristos), best, and ὄνομα (onoma), name, fame.

Ἀρίφρων, Ariphron: A highly intelligent person.  From ἀρι-(ari), very, and φρὴν (phren), faculties.

Ἀρίων, Arion: Superlative.  From ἀρι-(ari), very.

Ἀρίωνας, Arionas: Informal variant of Ἀρίων (Arion). Superlative.  From ἀρι-(ari), very.

Ἀρκαδία, Arkadia: Arcadia: Of a bear. From ἄρκτος (arktos), bear.

Ἀρκάδιος, Arkadios, Arcadius: Of a bear. From ἄρκτος (arktos), bear.

Ἀρκὰς, Arkas, Arcas: Of a bear. From ἄρκτος (arktos), bear.

Ἀρκέσας, Arkesas: Defender. From ἀρκῶ (arko), to defend.

Ἀρκεσίλαος, Arkesilaos, Arcesilaus: Defender of the people. From ἀρκῶ (arko), to defend, and λαὸς (laos), a people.

Ἀρκεσίλας, Arkesilas, Arcesilas: Defender of the people. From ἀρκῶ (arko), to defend, and λαὸς (laos), a people.

Ἀρκέων, Arkeon, Arceon: Defender. From ἀρκῶ (arko), to defend.

Ἀρκτῖνος, Arktinos, Arktinus: Of a bear. From ἄρκτος (arktos), bear.

Ἁρματεύς, Armateus: Chatioteer. From ἄρμα (arma), chariot.

Ἁρμόδιος, Harmodios, Harmodius: Leader. From ἁρμοστὴς (harmostes), governor.

Ἁρμονία, Harmonia: Harmony. From  ἁρμὸς (harmos), joining, and νοῦς (nous), mind.

Ἀρσένιος, Asresios, Arsenio, Arsenius: Manly. From ἄρσεν (arsen), male.

Ἀρσινόη, Arsinoe: She who reasons skillfully. From ἄρσις (arsis), to raise, and νοῦς (nous), mind.

Ἀρτεμᾶς, Artemas: Related to the goddess Ἄρτεμις (Artemis) (q.v.).

Ἀρτέμης, Artemes: Informal variant of Ἀρτέμιος (Artemios). Related to the goddess Ἄρτεμις (Artemis) (q.v.).

Ἀρτεμίδωρος, Artemidoros: A gift from (or to) the goddess Artemis. From Ἄρτεμις (Artemis) and δῶρον (doron), gift.

Ἀρτέμιος, Artemios, Artemius: Related to the goddess Ἄρτεμις (Artemis) (q.v.).

Ἄρτεμις, Artemis: Pure, virginal. From ἄ- (α-), negative prefix, and τέμνω (temno), to cut.

Ἀρτεμισία, Artemisia: Related to the goddess Ἄρτεμις (Artemis) (q.v.).

Ἀρτεμίσιος, Artemisios: Related to the goddess Ἄρτεμις (Artemis) (q.v.).

Ἀρτέμων, Artemon: Ever-prepared. From ἀρτέοmαι (arteomai), to make ready.

Ἀρχάγαθος, Archagathos: Supremely good. From ἄρχων (archon), leader, and ἀγαθὸς (agathos), good.

Ἄρχανδρος, Archandros: Supremely brave. From ἄρχων (archon), leader, and ἀνδρεία (andreia), braveness.

Ἀρχέας, Archeas: Leader. From ἄρχων (archon), leader.

Ἀρχέβουλος, Archeboulos: A strong-willed leader. From ἄρχων  (archon), leader, and βουλὴ (boule), will.

Ἀρχέδημος, Archedimos, Archedimus: A leader of the people. From ἄρχων (archon), leader, and δῆμος (demos), people, district.

Ἀρχεδίκη, Archedike, Archedice: Supremely just. From ἄρχων  (archon), leader, and δίκη (dike), judgement.

Ἀρχέλαος, Archelaos, Archelaus:  A leader of the people. From ἄρχων (archon), leader, and λαὸς (laos), a people.

Ἀρχέλας, Archelas: A leader of the people. From ἄρχων (archon), leader, and λαὸς (laos), a people.

Ἀρχέμαχος, Archemachos: A supreme warrior. From ἄρχων  (archon), leader, and μάχη (mache), battle, combat.

Ἀρχεναύτης, Archenautes, Archenaut: A supreme seaman: From ἄρχων (archon), leader, and ναύτης (nautes), sea-farer.

Ἀρχεπτόλεμος, Archeptolemos, Archeptolemus: A supreme warrior. From ἄρχων (archon), leader, and πτόλεμος (prolemos), war.

Ἀρχεστράτη, Archestrate: A supreme warrior. From ἄρχων  (archon), leader, and στρατὸς (stratos), army.

Ἀρχέστρατος, Archestratos, Archestratus: A supreme warrior. From ἄρχων (archon), leader, and στρατὸς (stratos), army.

Ἀρχέτιμος, Archetimos: Supremely honorable. From ἄρχων  (archon), leader, and τιμὴ (time), honor.

Ἀρχίας, Archias: A leader of the people. From ἄρχων (archon), leader, and λαὸς (laos), a people.

Ἀρχίδαμος, Archidamos, Archidamus: A leader of the people. From ἄρχων (archon), leader, and δῆμος (demos), people, district.

Ἀρχικλῆς, Archikles, Archicles: A glorious leader. From ἄρχων  (archon), leader, and κλέος (kleos), glory.

Ἀρχικράτης, Archikrates, Archicrates: A supreme ruler. From ἄρχων (archon), leader, and κράτος (kratos), strength, might.

Ἀρχίλλη, Archille: A leader. From ἄρχων (archon), leader.

Ἀρχίλοχος, Archilochos, Archilochus: A military leader. From ἄρχων (archon), leader, and λόχος (lochos), a troupe of soldiers in ambush.

Ἀρχιμήδης, Archimedes: A keen planner. From ἄρχων (archon), leader, and μήδομαι (medomai), to devise.

Ἀρχίππη, Archippe: A leading equestrian. From ἄρχων (archon), leader, and ἵππος (hippos), horse.

Ἄρχιππος, Archippos: A leading equestrian. From ἄρχων  (archon), leader, and ἵππος (hippos), horse.

Ἀρχίτιμος, Architimos: Supremely honorable. From ἄρχων (archon), leader, and τιμὴ (time), honor.

Ἀρχοντία, Archontia: Noble. From ἄρχων (archon), leader.

Ἀρχόντισσα, Archontissa: Noble. From ἄρχων (archon), leader.

Ἀρχοντούλα, Archontoula: Noble. From ἄρχων (archon), leader.

Ἀρχύτας, Archytas: A leader. From ἄρχων (archon), leader.

Ἄρχων, Archon: A leader. From ἄρχων (archon), leader.

Ἀρχωνίδης, Archonides: Leader. From ἄρχων (archon), leader.

Ἄσανδρος, Asandros: Angry and brave. From ἀσάω (asao), vexed, loathing, and ἀνδρεία (andreia), braveness.

Ἀσημένια, Asemenia: Silver. From ἀσήμι (asemi), silver.

Ἀσημῖνα, Asemina: Silver. From ἀσήμι (asemi), silver.

Ἀσημάκης, Asemakis: Silver. From ἀσήμι (asemi), silver.

Ἀσημῆς, Asemes: Silver. From ἀσήμι (asemi), silver.

Ἀσήμω, Asemo: Silver. From ἀσήμι (asemi), silver.

Ἀσίδημος, Asidemos: Of Asian origin. From ἀσὶα (asia), Asia, and δῆμος (demos), people, district.

Ἀσκλάπων, Asklapon, Asclapon: Related to Ἀσκληπιός (Asklepios).

Ἀσκληπιάδης, Asklepiades, Asclepiades: Related to Ἀσκληπιός (Asklepios).

Ἀσκληπιόδωρος, Asklepiodoros: A gift to (or from) Ἀσκληπιός (Asklepios). From Ἀσκληπιός and δῶρον (doron), gift.

Ἀσκληπιός, Asklepios, Asclepius: Possibly, comforting / therapeutic rays of sun. From αἴγλη (aigle) and ἥπιος (hepios), mild.

Ἄσπα, Aspa: Informal variant of Ἀσπασία (Aspasia). Beloved. From ἀσπάζομαι (aspazomai), to welcome, to embrace, to kiss.

Ἀσπασία, Aspasia: Beloved. From ἀσπάζομαι (aspazomai), to welcome, to embrace, to kiss.

Ἄστειος, Asteios: Urban-bred. From ἄστυ (asty), town.

Ἀστέρης, Asteres:  Informal variant of Ἀστέριος (Asterios). Star-like. From ἀστὴρ (aster), star.

Ἀστερία, Asteria: Star-like. From ἀστὴρ (aster), star.

Ἀστέριος, Asterios:  Star-like. From ἀστὴρ (aster), star.

Ἀστερίων, Asterios: Star-like. From ἀστὴρ  (aster), star.

Ἀστερόπη, Asterope: Star-eyed. From ἀστὴρ (aster), star, and ὤψ (ops), eyes, face, countenance..

Ἀστέρω, Astero: Star-like. From ἀστὴρ (aster), star.

Ἀστράδαινα, Astradaina: Star-like. From ἀστὴρ (aster), star.

Ἀστραδαινὴ, Astradaine: Star-like. From ἀστὴρ (aster), star.

Ἀστραινα, Astraina: Star-like. From ἀστὴρ (aster), star.

Ἀστραπόνικος, Astraponikos: A lighting victor. From ἀστραπὴ (astrape), lightning, and νίκη (nike), victory.

Ἀστυάναξ, Astyanax: King of the city. From ἄστυ (asty), city, and ἄναξ (anax), king.

Ἀστυγένης, Astygenes: Of a urban descent. From ἄστυ (asty), city, and γένος (genos), race, heritage, kin.

Ἀστυδάμας, Astydamas: Leader the city. From ἄστυ (asty), city, and δαμάζω (damazo), to tame.

Ἀστυδάμεια, Astydameia:  Leader the city. From ἄστυ (asty), city, and δαμάζω (damazo), to tame.

Ἀστύνομος, Astymomos: Protecting the city. From ἄστυ (asty), city, and νόμος (nomos), law. Policeman, in modern parlance.

Ἄστύοχος, Astyochos: Conqueror of the city. From ἄστυ (asty), city, and ἔχω (echo), to have.

Ἄσυλος, Asylos: Safe from violence or reprisals, in asylum. From – (α-), negative prefix, and συλάω (sylao), to capture in a violent manner.

Ἀταλάντη, Atalante:  Very patient and withstanding. From – (α-), peremptory prefix, and τλήμων  (tlemon), patient.

Ἀταρβίων, Atarbion: Living fearlessly. From ἀταρβὴς (atarbes), fearless, and βίος (bios), life.

Ἄταρβος, Atarbos: Fearless. From ἀταρβὴς (atarbes), fearless.

Ἀτζουλέτα, Angeletta: Angel-like woman, messenger. Variation of Ἀγγελική (Angelica). From ἀγγέλλω (aggelo), to relay a message.

Ἄτλας, Atlas:  Very patient and withstanding. From – (α-), peremptory prefix, and τλήμων (tlemon), patient.

Ἀτρεὺς, Atreus:  Fearless. From – (α-), negative prefix, and τρέω (treo), to fear.

Ἀτρόμητος, Atrometos: Fearless. From – (α-), negative prefix, and τρόμος (tromos), terror.

Ἄτταλος, Attalos, Attalus: Possibly, respectable. From the salutation ἄττα (atta), my respectable sir.

Ἀττικός, Attikos, Atticus: Of Athens. Possib;y from ἀκτὴ (akte), shore.

Ἄττος, Attos: Possibly, respectable. From the salutation ἄττα (atta), my respectable sir.

Αὐγείας , Augeias: Bright like the dawn. From αὐγή (ayge), dawn.

Αὐγερινὸς, Augerinos: Bright like the dawn. From αὐγή (ayge), dawn.

Αὐγὴ, Auge, Aurora: Bright like the dawn. From αὐγή (ayge), dawn.

Αὐξέντιος, Auxentios: Large and growing. From αὐξάνω (auxano), to grow, to augment.

Αὐξίτιος, Auxitios:  Large and growing. From αὐξάνω (auxano), to grow, to augment.

Αὐξὼ, Auxo: Large and growing. From αὐξάνω (auxano), to grow, to augment.

Αὔρα, Aura: Aura. From ἄημι (aemi), to breathe.

Αὐτοκλῆς, Autokles, Autocles: The personification of glory. From αὐτὸς (autos), self, and self, and κλέος (kleos), glory.

Αὐτολέων, Autoleon. Lion-like.  From αὐτὸς (autos), self, and  self, and λέων (leon), lion.

Αὐτόλυκος , Autolykos, Autolycus: Bright self. From αὐτὸς (autos), self, and  self, and λύκη (lyke), morning sunshine.

Αὐτόλυτος, Autolytos: Free. From αὐτὸς (autos), self, and self, and λύω (lyo), to free, to disband.

Αὐτομέδων, Automedon: A born leader. αὐτὸς (autos), self, and  self, and μέδομαι (medomai), to plan, to lead.

Αὐτομένης, Aytomenes: With self-force. From αὐτὸς (autos), self, and  self, and μένος (menos), might, passion.

Αὐτονόη, Autonoe: A born thinker.  From αὐτὸς (autos), self, and  self, and νοῶ (noo), to think, reason.

Αὐτόνομος, Autonomos: Autonomous: From αὐτὸς (autos), self, and  self, and νέμω (nemo), to share.

Αὐτοτέλης, Autoteles: Goal-oriented. From αὐτὸς (autos), self, and τέλος (telos), a goal.

Ἀφθόνητος, Aphthonetos: Beyond the reach of envy. From – (α-), negative prefix, and φθόνος (phthonos), envy.

Ἀφέντης, Aphentes: Leader. Beyond the reach of envy. From αὐθεντία (authentia) absolute authority.

Ἀφέντρα, Aphentra: Leader. Beyond the reach of envy. From αὐθεντία (authentia) absolute authority. Dominatrix, in contemporary parlance.

Ἀφθόνιος, Aphthonios: Plentiful.  From – (α-), negative prefix, and φθόνος (phthonos), envy.

Ἄφοβος, Aphobos: Fearless. From – (α-), negative prefix, and φόβος (phobos), fear.

Ἀφροδισία, Aphrodisia: Related to the goddess Ἀφροδίτη (Aphrodite). From ἀφρὸς (aphros), foam, and ἀναδύομαι (anadyomai), to surface.

Ἀφροδίσιος, Aphrodisios, Aphrodisius: Related to the goddess Ἀφροδίτη (Aphrodite). From ἀφρὸς (aphros), foam, and ἀναδύομαι (anadyomai), to surface. Surprisingly, there is a Christian saint bearing this admittedly naughty name.

Ἀφροδίτη, Aphrodite: Born from the foam of the sea. From ἀφρὸς (aphros), foam, and ἀναδύομαι (anadyomai), to surface. According to legend, the goddess of love was born Κρόνος (Cronus) castrated his dad Οὐρανὸς (Uranus) as per his mom’s (Γαῖα, Gaia) request and a drop of blood fell on the sea foam near Paphos (Cyprus).

Ἀχαϊκὸς, Achaikos, Achaicus: Painful, sorrowful. From ἄχος (achoς), pain, sorrow.

Ἀχαιὸς, Achaios, Achaean:  Painful, sorrowful. From ἄχος (achoς), pain, sorrow.

Ἀχιλλέας, Achilleas, Achilles: Informal variant of Ἀχιλλεὺς (Achilles). He who projects pain. From ἄχος (achoς), pain, sorrow, and ἰάλλω (iallo), to cast upon.

Ἀχιλλεὺς, Achilleus, Achilles:  He who projects pain. From ἄχος (achoς), pain, sorrow, and ἰάλλω (iallon), to cast upon.

Ἀχίλλιος, Achillios: Achillean, pertaining to Ἀχιλλεὺς (Achilles). From ἄχος (achoς), pain, sorrow, and ἰάλλω (iallon), to cast upon.

 

© Paul Pan

2 thoughts on “Ἀβάσκαντος (Abaskantos) – Ἀχιλλεὺς (Achilles)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s