Ξανθάριον (Xantharion) – Ξύστος (Xystos)

Ξανθάριον, Xantharion: Very blonde. From ξανθός (xanthos), blond, and ἀρι– (ari-), a root signifying superiority (same root as aristo-).

Ξανθέα, Xanthea: Of blond appearance. From ξανθός (xanthos), blond, and θέα (thea), appearance.

Ξανθέας, Xantheas: Of blond appearance. From ξανθός (xanthos), blond, and θέα (thea), appearance.

Ξανθείδης, Xantheides: Of blond appearance. From ξανθός (xanthos), blond, and εἲδος (eidos), appearance.

Ξανθεὺς, Xantheus: Of blond appearance. From ξανθός (xanthos), blond, and θέα (thea), appearance.

Ξάνθη, Xanhe: Blonde. From ξανθός (xanthos), blond.

Ξανθή, Xanthe: Blond. From ξανθός (xanthos), blond.

Ξάνθης, Xanthes: Blond. From ξανθός (xanthos), blond.

Ξανθίας, Xanthias: Blond. From ξανθός (xanthos), blond.

Ξανθιγένεια, Xanthegeneia: Of blond origin. From ξανθός (xanthos), blond, and γένος (genos), lineage.

Ξανθιγόνη, Xanthigone: Of blond origin. From ξανθός (xanthos), blond, and γόνος (gonos), lineage.

Ξανθίκλεια, Xanthikleia: Gloriously blonde. From ξανθός (xanthos), blond, and κλέος (kleos), glory.

Ξανθικλῆς, Xanthikles, Xanthicles: Gloriously blond. From ξανθός (xanthos), blond, and κλέος (kleos), glory.

Ξάνθικλος, Xanthiklos, Xanthiclus: Gloriously blond. From ξανθός (xanthos), blond, and κλέος (kleos), glory.

Ξανθικύδης, Xanthikydes: Honorably blond. From ξανθός (xanthos), blond, and κῦδος (kudos), kudos.

Ξανθίλαος, Xanthilaos: Of a blond people. From ξανθός (xanthos), blond, and λαός (laos), people.

Ξανθιλέως, Xanthileos: Of a blond people. From ξανθός (xanthos), blond, and λεώς (leos), people.

Ξάνθιος, Xanthios, Xanthius: Blond. From ξανθός (xanthos), blond.

Ξανθίππη, Xanthippe: Like a blond horse, or blonde equestrian. From ξανθός (xanthos), blond, and ἳππος (hippos), horse.

Ξανθιππίδης, Xanthippides: Appears like a blond horse. From ξανθός (xanthos), blond, and εἲδος (eidos), appearance.

Ξάνθιππος, Xanthippos, Xanthippus: Like a blond horse, or blond equestrian. From ξανθός (xanthos), blond, and ἳππος (hippos), horse.

Ξάνθις, Xanthis: Blonde. From ξανθός (xanthos), blond.

Ξανθίων, Xanthion: Blond. From ξανθός (xanthos), blond.

Ξανθόκλεια, Xantholkeia: Gloriously blonde. From ξανθός (xanthos), blond, and κλέος (kleos), glory.

Ξανθοκλῆς, Xanthokles, Xanthocles: Gloriously blond. From ξανθός (xanthos), blond, and κλέος (kleos), glory.

Ξανθὸς, Xanthos: Blond. From ξανθός (xanthos), blond.

Ξάνθος, Xanthos: Blond. From ξανθός (xanthos), blond.

Ξανθώ, Xantho: Blond. From ξανθός (xanthos), blond.

Ξαῦρος, Xauros: He who has a foreign aura. From ξένος (xenos), foreign guest, and αὒρα (aura), aura.

Ξεῖνις, Xeinis: Foreign guest. From xeinos, ionic version of ξένος (xenos), foreign guest.

Ξεινόφιλος, Xenophilos, Xenophilus: Internationally-minded. From ξεῖνος (xeinos), ionic version of ξένος (xenos), foreign guest, and φίλος (philos), friend.

Ξεναγόρας, Xenagoras: He who addresses an international assembly. From ξένος (xenos), foreign guest, and ἀγορὰ (agora), assembly.

Ξεναίτος, Xenaitos, Xenaitus: He who acclaimed by foreigners. From ξένος (xenos), foreigner, and αἰτῶ (aito), request.

Ξεναῖος, Xenaios: Foreigner. From ξένος (xenos), foreign guest.

Ξένανδρος, Xenandros: Foreign man. From ξένος (xenos), foreign guest, and ἀνήρ (aner), man.

Ξεναρέτη, Xdenarete: A dexterous foreigner. From ξένος (xenos), foreign guest, and ἀρετή (arete), dexterousness.

Ξενάρης, Xenares: He who provides aid to foreigners. From ξένος (xenos), foreign guest, and ἀρωγή (aroge), aid, succour.

Ξενάριος, Xenarios, Xenarius: He who provides aid to foreigners. From ξένος (xenos), foreign guest, and ἀρωγή (aroge), aid, succour.

Ξενάρκης, Xenarkes, Xenarces: He who provides aid to foreigners. From ξένος (xenos), foreign guest, and ἀρκέω (arkeo), to aid strangers.

Ξέναρχος, Xenarchos, Xenarchus: A foreign ruler. From ξένος (xenos), foreign guest, and ἂρχομαι (arhomai), to rule.

Ξενέα, Xenea: Of foreign origin. From ξένος (xenos), foreign guest.

Ξενέτη, Xenete: Of foreign origin. From ξένος (xenos), foreign guest, and ἒτης (etes), of the same origin.

Ξένετος, Xenetos, Xenetus: Of foreign origin. From ξένος (xenos), foreign guest, and ἒτης etes, of the same origin.

Ξένη, Xene, Xena: Foreigner. From ξένος (xenos), foreign guest.

Ξένια, Xenia: Foreigner, or possibly, hospitable. From ξένος (xenos), foreign guest, and possibly φιλοξενία (philoxenia), hospitability.

Ξενιάδας, Xeniadas: Foreigner. From ξένος (xenos), foreign guest.

Ξενιάδης, Xeniades: Foreigner. From ξένος (xenos), foreign guest.

Ξενίας, Xenias: Foreigner, or possibly, hospitable. From ξένος (xenos), foreign guest.

Ξενιᾶτας, Xeniatas: Invincible by strangers or invincible foreigner . From ξένος (xenos), foreign guest, and ἀάτος (aatos), inviolable, not to be injured.

Ξένιος, Xenios: Foreigner, or possibly, hospitable. From ξένος (xenos), foreign guest, and possibly φιλοξενία (philoxenia), hospitability.

Ξενίοχος, Xeniochos, Xeniochus: He who hosts foreigners. From ξένος (xenos), foreign guest, and ἒχω (echo), to hold.

Ξενίς, Xenis: Foreigner. From ξένος (xenos), foreigner.

Ξενίων, Xenion: Foreigner. From ξένος (xenos), foreigner.

Ξενοβούλης, Xenoboules: He who desires foreigners, possibly conqueror. From ξένος (xenos), foreigner, and βούλομαι (boulomai), to desire.

Ξενοδάκης, Xenodakes, Xenodaces: An attacking foreigner. From ξένος (xenos), foreign guest, and δακ– (dak-), to bite, to sting.

Ξενοδάμας, Xenodamas: He conquers foreigners. From ξένος (xenos), foreign guest, and δαμάζω (damazo), to tame.

Ξενοδάμεια, Xenodameia: She who conquers foreigners. From ξένος (xenos), foreign guest, and δαμάω (damao), to subdue.

Ξεννέας, Xenneas: Foreigner. From ξένος (xenos), foreign guest.

Ξενόδαμος, Xenodamos: He who conquers foreigners. From ξένος (xenos), foreign guest, and δαμάω (damao), to subdue.

Ξενοδάμων, Xenodamon: He who conquers foreigners. From ξένος (xenos), foreign guest, and δαμάω (damao), to subdue.

Ξενόδημος, Xenodemos, Xenodemus: A foreign citizen. From ξένος (xenos), foreign guest, and δῆμος (demos), a people, a township.

Ξενοδίκη, Xenodike, Xenodice: She who hands justice upon the foreigners. From ξένος (xenos), foreign guest, and δίκη (dike), justice.

Ξενοδίκης, Xenodikes, Xenodices: He who hands justice upon the foreigners. From ξένος (xenos), foreign guest, and δίκη (dike), justice.

Ξενόδοκος, Xenodokos, Xenodocus: He who has foreign knowledge. From ξένος (xenos), foreign guest, and δοκή (doke), knowledge.

Ξενόδοτος, Xenodotos, Xenodotus: A gift by foreigners. From ξένος (xenos), foreign guest, and δῶρον (doron), gift.

Ξενόδωρος, Xenodoros, Xenodorus: A gift by foreigners. From ξένος (xenos), foreign guest, and δῶρον (doron), gift.

Ξενίτας, Xenitas: A foreigner. From ξένος (xenos), foreign guest, and εἰμί (eimi), I am.

Ξενοκάδης, Xenokades, Xenocades: A foreign vessel. From ξένος (xenos), foreign guest, and κάδος (kados), vessel, urn.

Ξενόκλεια, Xenokleia, Xenocleia: Of foreign glory. From ξένος (xenos), foreign guest, and κλέος (kleos), glory.

Ξενοκλείδας, Xenokleidas, Xenocleidas: Of foreign glory. From ξένος (xenos), foreign guest, and κλέος (kleos), glory.

Ξενοκλείδης, Xenokleides, Xenocleides: Of foreign glory. From ξένος (xenos), foreign guest, and κλέος (kleos), glory.

Ξενοκλῆς, Xenokles, Xenocles: Of foreign glory. From ξένος (xenos), foreign guest, and κλέος (kleos), glory.

Ξενοκράτης, Xenokrates, Xenocrates: He who rules foreigners. From ξένος (xenos), foreign guest, and κρατῶ (krato), to govern.

Ξενοκρίτη, Xenokrite, Xenocrite: She who judges the foreigners. From ξένος (xenos), foreign guest, and κρίνω (krino), to pass judgement.

Ξενόκριτος, Xenokritos, Xenocritus: She who judges the foreigners. From ξένος (xenos), foreign guest, and κρίνω (krino), to pass judgement.

Ξενομένης, Xenomenes: She who lives abroad. From ξένος (xenos), foreign guest, and μένω (meno), to live.

Ξενομήδα, Xenomeda: She who attends to guests. From ξένος (xenos), foreign guest, and μῆδος (medo), to attend to.

Ξενομήδης, Xenomedes: He who attends to guests. From ξένος (xenos), foreign guest, and μῆδος (medo), to attend to.

Ξενοπάτρα, Xenopatra: A foreigner. From ξένος (xenos), foreign guest, and πατρίς (patris), fatherland.

Ξενοπείθης, Xenopeithes: He who creates foreign allies. From ξένος (xenos), foreign guest, and πείθω (peitho), to convince.

Ξένος, Xenos: A foreigner. From ξένος (xenos), foreign guest.

Ξενοτίμη, Xenotime: An honorable foreigner. From ξένος (xenos), foreign guest, and τιμή (time), honor.

Ξενότιμος, Xenotimos, Xenotimus: An honorable foreigner. From ξένος (xenos), foreign guest, and τιμή (time), honor.

Ξενοτίμων, Xenotimon: An honorable foreigner. From ξένος (xenos), foreign guest, and τιμή (time), honor.

Ξενοφάνεια, Xenophaneia: Of foreign appearance. From ξένος (xenos), foreign guest, and φαίνω (faino), to appear.

Ξενοφάνης, Xenophanes: Of foreign appearance. From ξένος (xenos), foreign guest, and φαίνω (faino), to appear.

Ξενοφάντης, Xenophantes: Of foreign appearance. From ξένος (xenos), foreign guest, and φαίνω (faino), to appear.

Ξενοφαντίδας, Xenophantidas: Of foreign appearance. From ξένος (xenos), foreign guest, and φαίνω (faino), to appear.

Ξενόφαντος, Xenophantos, Xenophantus: Of foreign appearance. From ξένος (xenos), foreign guest, and φαίνω (faino), to appear.

Ξενόφιλος, Xenophilos, Xenophilus: Hospitable. From ξένος (xenos), foreign guest, and φίλος (philos), friend.

Ξενοφόντης, Xenophontes: Of foreign appearance. From ξένος (xenos), foreign guest, and φαίνω (faino), to appear.

Ξενόφρων, Xenophron: He who thinks like a foreigner. From ξένος (xenos), foreign guest, and φρήν (fren), mind.

Ξενοφῶν, Xenophon: He who speaks a foreign language, he who speaks strangely. From ξένος (xenos), foreign guest, and fone, voice.

Ξέντας, Xentas: A foreigner. From ξένος (xenos), foreign guest.

Ξένυλλα, Xenylla: A foreigner. From ξένος (xenos), foreign guest.

Ξένων, Xenon: A foreigner. From ξένος (xenos), foreign guest.

Ξευσιδίκη, Xeusidike, Xeusidice: He who brings together to justice. From ξυν– (xyn)-, together with (as in syn-), and δίκη(dike), trial.

Ξιφιάδης, Xiphiades: Swordsman. From ξίφος (xifos), sword.

Ξιφίας, Xiphias: Swordsman. From ξίφος (xifos), sword.

Ξοῦθος, Xouthos:  Blond. From ξουθός (xouthos), blond, yellowish.

Ξύναιμος, Xynaimos:  Of same blood, of same origin. From ξυν– (xyn)-, together with (as in syn-), and αἳμα (haima), blood.

Ξυπαυαιὼν, Xypauaion: Co-worker. From ξυν– (xyn)-, together with (as in syn-), and παύω (pauo), to complete something.

Ξύστος, Xystos, Xystus: A polished person. From ξύω (xyo), to scratch, to grind, to polish.

© Paul Pan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s