Ζάλευκος (Zaleukos) – Ζῶτος (Zotos)

 Ζάλευκος, Zaleukos: White, immaculate. From διὰ (dia), via, and λευκὸς (leukos), white.

Ζαφειρία, Zapheiria: Precious. From σάπφειρος (sappheiros), sapphire.

Ζαφείρης, Zapheires: Precious. From σάπφειρος (sappheiros), sapphire.

Ζαφείριος, Zapheirios: Precious. From σάπφειρος (sappheiros), sapphire.

Ζαφειρὸς, Zapheiros: Precious. From σάπφειρος (sappheiros), sapphire.

Ζαφείρω, Zapheiro: Informal variant of Ζαφειρία (Zapheiria). Precious. From σάπφειρος (sappheiros), sapphire.

Ζαχαρένια, Zacharenia: Of sugar.  From σάκχαρις (saccharis), sugar.

Ζαχαρούλα, Zacharoula: Diminutive variant of Ζαχαρένια (Zacharenia). Of sugar.  From σάκχαρις (saccharis), sugar.

Ζαχάρω, Zacharo: Informal variant of Ζαχαρένια (Zacharenia). Of sugar.  From σάκχαρις (saccharis), sugar.

Ζεύσιππος, Zeusippos: Charioteer. From ζεύγνυμι (zeugnymi), to saddle, and ἳππος (hippos) , horse.

Ζεῦσις, Zeusis: Equestrian. From ζεύγνυμι (zeugnymi), to saddle.

Ζέφυρος, Zephyros, Zephyr: Like a refrshing wind. From ζεφυρος (zefyros), western wind. Probably derived from ζόφος (zofos), sunset, darkness.

Ζήευοδος, Zeeuodos: He who lives successfully. From ζωὴ (zoe), life, and εὒοδος (euodos), an easy path.

Ζῆθος, Zethos: Lively. From ζῆθι (zethi), an injunctive form of  ζωὴ (zoe), life. Zethos is also contemporary Greek for beer.

Ζήνα, Zena: Godly. From Ζὴν (Zen), a poetic form of Ζεὺς (Zeus), Zeus.

Ζηνᾶς, Zenas: Godly. From Ζὴν (Zen), a poetic form of Ζεὺς (Zeus), Zeus.

Ζῆνις, Zenis: Godly. From Ζὴν (Zen), a poetic form of Ζεὺς (Zeus), Zeus.

Ζηνίων, Zenion: Godly. From Ζὴν (Zen), a poetic form of Ζεὺς (Zeus), Zeus.

Ζηνοβία, Zenobia: She who lives like a goddess. From Ζὴν (Zen), a poetic form of Ζεὺς (Zeus), and βίος (bios), life.

Ζηνόβιος, Zenobios: He who lives like a god. From Ζὴν (Zen), a poetic form of Ζεὺς (Zeus), and βίος (bios), life.

Ζηνόδοτος, Zenodotos: Devoted to Zeus. From Ζὴν (Zen), a poetic form of Ζεὺς (Zeus), and δοτὸς (dotos), given to.

Ζηνόδωρος, Zenodoros: Having the strength of Zeus. From Ζὴν (Zen), a poetic form of Ζεὺς (Zeus), and δῶρον (doron), gift.

Ζηνομένης, Zenomenes: Having the strength of Zeus. From Ζὴν (Zen), a poetic form of Ζεὺς (Zeus), and μένος (menos), power.

Ζήνων, Zenon, Zeno: Godly. From Ζὴν (Zen), a poetic form of Ζεὺς (Zeus), Zeus.

Ζήνωνας, Zenonas: Informal variant of Ζήνων (Zenon). Godly. From Ζὴν (Zen), a poetic form of Ζεὺς (Zeus), Zeus.

Ζήσης, Zeses: Lively. From ζωὴ (zoe), life.

Ζήτης, Zetes: Inquisitive. From ζητῶ (zeto), to seek, to inquire.

Ζωὴ, Zoe: Of life. From ζωὴ (zoe), life.

Ζώη, Zoe: Of life. From ζωὴ (zoe), life.

Ζώης, Zoes: Of life. From ζωὴ (zoe), life.

Ζωΐλος, Zoilos: Lively. From ζωὴ (zoe), life.

Ζωπύρα, Zopyra: Fiery, lively. From ζώπυρος (zopyros), light a pyre.

Ζωπυρᾶς, Zopyras: Fiery, lively. From ζώπυρος (zopyros), light  a pyre.

Ζωπυρίων, Zopyrion: Fiery, lively. From ζώπυρος (zopyros), light  a pyre.

Ζώπυρος, Zopyros: Fiery, lively. From ζώπυρος (zopyros), light a pyre.

Ζωσάριον, Zosarion: Lively. From ζωὴ (zoe), life.

Ζωσᾶς, Zosas: Lively. From ζωὴ (zoe), life.

Ζωσιμᾶς, Zosimas: Lively. From ζωὴ (zoe), life.

Ζωσίμη, Zosime: Lively. From ζωὴ (zoe), life.

Ζώσιμος, Zosimos: Lively. From ζωὴ (zoe), life.

Ζωτικός, Zotikos: Lively. From ζωὴ (zoe), life.

Ζῶτος, Zotos: Lively. From ζωὴ (zoe), life.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s