Θαῒς (Thais) – Θυώνη (Thyone)

 Θαῒς, Thais: Beautiful, godly. From θεὰ (thea), goddess.

Θαλασσινὴ, Thalassine:  Of the sea. From θάλασσα (thalassa), sea.

Θάλεια, Thaleia, Thalia: Healthy, vigorous. From θάλλω (thallo), to sprout, to bloom.

Θάλια, Thalia: Variant of Θάλεια (Thaleia), healthy, vigorous. From θάλλω (thallo), to sprout, to bloom.

Θαλήτας, Thaletas: Healthy, vigorous. From θάλλω (thallo), to sprout, to bloom.

Θαλλὼ, Thallo: Healthy, vigorous. From θάλλω (thallo), to sprout, to bloom.

Θάλπιος, Thalpios: Polite and attentive. From θάλπω, thalpo, to comfort.

Θάλης, Θαλῆς, Thales: Healthy, vigorous. From θάλος (thalos), sprout.

Θανάσης, Thanassis: Informal variant of Ἀθανάσιος (Athanasios), immortal. From ἄ- (α-), negative prefix, and θάνατος (thanatos), death.

Θανάσω, Thanaso: Informal variant of Ἀθανασία (Athanasia), immortal. From From – (α-), negative prefix, and θάνατος (thanatos), death.

Θᾶνος, Thanos: Informal variant of Ἀθανάσιος (Athanasios), immortal. From ἄ- (α-), negative prefix, and θάνατος (thanatos), death.

Θεαγένης, Theagenes: Born of a god(s). From θεὸς (theos), god, and γίνομαι (ginomai), I become.

Θεανὼ, Theano: Beautiful, godly. From θεὰ (thea), goddess.

Θέκλα, Thekla, Thecla: Having godly glory. Beautiful, godly. From θεὸς (theos), and κλέος (kleos), glory.

Θελξινόη, Thelxinoe: She who charms the mind. From θέλγω (thelgo), to captivate, and νοῦς nous), mind.

Θέμης, Themis: Informal variant of Θεμιστοκλῆς (Themistocles), glorious and just. From Themis, goddess of justice, and κλέος (kleos), glory.

Θέμις, Themis: Justice. From τίθημι (tithemi), to set, to lay the ground.

Θεμίστιος, Themistios: The just. From Θέμις (Themis), goddess of justice.

Θεμιστογένης, Themistogenes: Born of Themis, just. From Θέμις (Themis), goddess of justice, and γόνος (gonos), offspring.

Θεμιστοκλῆς, Themistocles: Glorious and just. From Themis, goddess of justice, and κλέος (kleos), glory.

Θέμος, Themos: Informal variant of Θεμιστοκλῆς (Themistocles), glorious and just. From Themis, goddess of justice, and κλέος (kleos), glory.

Θεόγνις, Theognis: Child of God(s). From θεὸς (theos), god, and γένος (genos), descendant.

Θεοδόσης, Theodosis: Informal variant of  Θεοδόσιος (Theodosios), a gift of god(s). From θεὸς (theos), god, and δίδω (dido), to offer.

Θεοδοσία, Theodosia: A gift of god(s). From θεὸς (theos), god, and δίδω (dido), to offer.

Θεοδόσιος, Theodosios, Theodosius: A gift of god(s). From θεὸς (theos), god, and δίδω (dido), to offer.

Θεοδότη, Theodote: A gift of god(s). From θεὸς (theos), god, and δίδω (dido), to offer.

Θεόδοτος, Theodotos, Theodotus: A gift of god(s). From θεὸς (theos), god, and δίδω (dido), to offer.

Θεοδούλη, Theodoule: A slave of God. From θεὸς (theos), god, and δοῦλος (doulos), slave.

Θεόδουλος, Theodoulos: A slave of God. From θεὸς (theos), god, and δοῦλος (doulos), slave.

Θεοδώρα, Theodora: A gift of god(s). From θεὸς (theos), god, and δῶρον (doron), gift.

Θεόδωρος, Theodoros, Theodore: A gift of god(s). From θεὸς (theos), god, and δίδω (dido), to offer.

Θεοδώτητος, Theodoretos: A gift of god(s). From θεὸς (theos), god, and δίδω (dido), to offer.

Θεοκλῆς, Theocles, Theokles: He who glorifies or is glorified by god(s). From θεὸς (theos), god, and κλέος ( kleos), glory.

Θεοκλύμενος, Theoklymenos: He who glorified by god(s). From θεὸς (theos), god, and κλέος ( kleos), glory.

Θεόκοσμος, Theokosmos: Graced by god(s). From θεὸς (theos), god, and κοσμῶ (kosmo), to adorn, to grace.

Θεόκριτος, Theocritos: Deemed by god(s). From θεὸς (theos), god, and κρίνω (krino), to judge.

Θεόκτιστος, Theoktistos: A godly creation. From θεὸς (theos), and κτίσμα (ktisma), creation, edifice.

Θεοκτἰστη, Theoktiste, Theoctiste: A godly creation. From θεὸς (theos), and κτίσμα (ktisma), creation, edifice.

Θεόληπτος, Theoleptos: Inspired by the god(s). From θεὸς (theos),  god, and λαμβάνω (lambano), to receive.

Θεόλκητος, Theocletos: Called upon by god(s). From θεὸς (theos), and καλώ (kalo), to summon.

Θεολόγης, Theologes: He who talks of god(s). From θεὸς (theos), and λόγος (logos), word, reason.

Θεολόγος, Theologos: He who talks of god(s). From θεὸς (theos), and λόγος (logos), word, reason.

Θεόπεμπτος, Theopemptos: God sent. From θεὸς (theos), and πέμπω (pempo), to send.

Θεοπίστη, Theopiste: Devout. From θεὸς (theos), god, and πίστις (pistis), faith.

Θεόπιστος, Theopistos: Devout. From θεὸς (theos), god, and πίστις (pistis), faith.

Θεόπομπος, Theopompos: God sent. From θεὸς (theos), and πέμπω (pempo), to send.

Θεόπροπος, Theopropos: Prophet, seer. Godsent. From θεοπροπέω (theopropeo), to prophecize.

Θεοσέβιος, Theosebios: Pious. From θεὸς (theos) and σέβας (sebas), respect.

Θεοτόκης, Theotokes: Born of god(s). From θεὸς (theos) and τίκτω (tikto), to give birth.

Θεοφανὼ, Theophano: Revealed by god(s). From θεὸς (theos), and φαίνομαι (fainomai), appear.

Θεοφάνη, Theophane: Revealed by god(s). From θεὸς (theos), and φαίνομαι (fainomai), appear.

Θεοφάνης, Theophanes: Revealed by god(s). From θεὸς (theos), and φαίνομαι (fainomai), appear.

Θεoφίλη, Theophile: A friend of god(s). From θεὸς (theos), and φίλος (philos), friend.

Θεoφίλης, Theophiles: Informal variant of Θεόφιλος (Theophilos), a friend of god(s). From θεὸς (theos), and φίλος (philos), friend.

Θεόφιλος, Theophilos, Theophilus: A friend of god(s). From θεὸς (theos), and φίλος (philos), friend.

Θεόφραστος, Theophrastos: He who speaks like god(s). From θεὸς (theos), and φράζω (phrazo), to phrase.

Θεοφύλακτη, Theophylakte, Theophylacte: Protected by god(s). From θεὸς (theos), and φυλάσσω (fylasso), to protect.

Θεοφύλακτος, Theophylaktos, Theophylactus: Protected by god(s). From θεὸς (theos), and φυλάσσω (fylasso), to protect.

Θεοχάρης, Theochares: Having the grace of god(s). From θεὸς (theos), and χάρις (charis), grace.

Θεράπων, Therapon: Helpful. From θεράπων (therapon), healer.

Θέρσανδρος, Thersandros: Brave. From θέρσος (thersos), braveness, and ἀνὴρ (aner), man.

Θεσπεσία, Thespesia: Godly. From θεὸς (theos), god, and eipein, to speak.

Θεσπέσιος, Thespesios: Godly. From θεὸς (theos), god, and εἶπον (eipon), to speak.

Θέσπις, Thespis: The who speaks like a god. From θεὸς (theos), god, and ἒπος (epos), speech.

Θέστιος, Thestios: Prophet. From θεὸς (theos), god, and ἳστωρ (histor), sage, expert.

Θέστωρ, Thestor: Prophet. From θεὸς (theos), god, and ἳστωρ (histor), sage, expert.

Θέτις, Thetis: She who stops a tempest and brings serenity. From τίθημι (tithemi), to stop.

Θέων, Theon: Godly. From θεὸς (theos), god.

Θεώνη, Theone: Godly. From θεὸς (theos), god, and εἶπον (eipon), to speak.

Θηραμένης, Theramenes: The passionate hunter. From θήρα (thera), hunting, and μένος (menos), passion.

Θηρεσία, Theresia: Huntress. From θηρεύω (thereuo), to hunt.

Θησέας, Theseas, Theseus: Informal variant of Θησεὺς (Theseus), founder, establisher. From θέσω (theso), to set.

Θησεὺς, Theseus: Founder, establisher. From θέσω (theso), to set.

Θίβρων, Thibron: Kind and endearing. From θιβρὸς (thibros), delicate.

Θίσβη, Thisbe: Godly-inclined. From θεὸς (theos), god, and βαίνω (baino), to walk.

Θόας, Thoas: Swift and tempestuous. From θοάζω (thoazo), to run fast.

Θοδώρα, Thodora: Informal variant of Θεοδώρα (Theodora), a gift of god(s). From θεὸς (theos), god, and δῶρον (doron), gift.

Θοδωρῆς, Thodores: Informal variant of Θεόδωρος (Theodoros), a gift of god(s). From θεὸς (theos), god, and δίδω (dido), to offer.

Θόδωρος, Thodoros: Informal variant of Θεόδωρος (Theodoros), a gift of god(s). From θεὸς (theos), god, and δίδω (dido), to offer.

Θουκυδίδης, Thucydides: He who glorifies of is glorified by god(s). From θεὸς (theos), god, and κῦδος (kudos), glory.

Θόωσα, Thoösa: Swift and tempestuous. From θοάζω (thoazo), to run fast.

Θρᾶσος, Thrasos: Informal variant of Θρασύβουλος (Thrasyboulos), bold. From θρασὺς (thrasus), bold, and βούλομαι (boulomai), to seek.

Θρασύβουλος, Thrasyboulos: The bold. From θρασὺς (thrasus), bold, and βούλομαι (boulomai), to seek.

Θράσυλλος, Thrasyllos, Thrassylus: The bold. From θρασὺς (thrasus), bold.

Θρασύμαχος, Thrasymachos: Bold warrior. From θρασὺς (thrasus), bold, and μάχη (mache), battle.

Θρασυμήδης, Thrasymedes: He who thinks boldly. From θρασὺς (thrasus), bold, and μήδομαι (medomai), to act.

Θρία, Thria: Huntress. From θηρεύω (thereuo), to hunt.

Θυέστης, Thyestes: Pious. From θύω (thuo), I sacrifice, and Ἑστία (Hestia), goddess of home.

Θυία, Thyia: Like the wind. From θύελλα (thuella), storm.

Θυμέλη, Thymele: Sacrificial. From Θυμέλη (Thymele), altar.

Θυμῆς, Thymes: Informal variant of Εὐθύμιος (Euthymios), good-natured. From εὖ (eu), good, and θυμὸς (thymos), heart, soul, life.

Θύμιος, Thymios: Informal variant of Εὐθύμιος (Euthymios), good-natured. From εὖ (eu), good, and θυμὸς (thymos), heart, soul, life.

Θυμιὼ Thymio: Informal variant of Εὐθυμία (Euthymia), good-natured. From εὖ (eu), good, and θυμὸς (thymos), heart, soul, life.

Θυμοχάρης, Thymochares: Optimist with a positive outlook. From θυμὸς (thumos), soul, and χαίρω (chairo), I am happy.

Θυώνη, Thyone: Like the wind. From θύελλα (thuella), storm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s