Κάλαϊς (Calais) – Κυδραγόρα (Cydagora)

Κάλαϊς, Kalais, Calais: Turquoise. From κάλαϊς (kalais), precious stone of a greenish blue.

Καλανδίων, Kandalion, Candalion: Acrobat. From κανδαλιστής (kandalistes), acrobat.

Καλὴ, Kale, Cale: Benign. From καλός (kalos), good.

Κάλλαισχρος, Kallaischros, Callaischros: Handsomely ugly. From κάλλος (kallos), beauty, and αἰσχρὸς (aischros), ugly.

Καλλιάδης, Kalliades, Calliades: Handsome. From κάλλος (kallos), beauty.

Καλλιάναξ, Kallianax, Callianax: A charming king. From κάλλος (kallos), beauty, and ἄναξ (anax), king.

Καλλιάνασσα, Kallianassa, Callianassa: Good queen. From καλός (kalos), good, and ἄνασσα (anassa), queen.

Καλλιάνειρα, Kallianeira, Callianeira: Good and brave. From καλός (kalos), good, and ἀνδρεία (andreia), braveness.

Καλλίας, Kallias, Callias: Handsome. From κάλλος (kallos), beauty.

Καλλίδημος, Kallidemos, Callidemos: Beautiful among the people. From κάλλος (kallos), beauty, and δῆμος (demos), the people.

Καλλιθόη, Kallithoe, Callithoe: A good runner. From καλός (kalos), good, and θέω (theo), to run.

Καλλίκλεια, Kallikleia, Callikleia: Gloriously good-looking. From κάλλος (kallos), beauty, and κλέος (kleos), glory.

Καλλικλῆς, Kallikles, Callicles: Gloriously handsome. From κάλλος (kallos), beauty, and κλέος (kleos), glory.

Καλλικράτης, Kallikrates, Callicrates: A ruler of beauty. From κάλλος (kallos), beauty, and κρατῶ (krato), to rule.

Καλλικρατίδης, Kallikratides, Callicratides: A ruler of beauty. From κάλλος (kallos), beauty, and κρατῶ (krato), to rule.

Καλλίμαχος, Kallimachos, Callimachus: A beautiful fighter. From κάλλος (kallos), beauty, and μάχη (mache), battle.

Καλλιμέδων, Kallimedon, Callimedon: A ruler of beauty. From κάλλος (kallos), beauty, and μέδων (medon), to rule.

Καλλιμήδη, Kallimede, Callimede: A beautiful counselor. From κάλλος (kallos), beauty, and μῆδος (medos), counsel, plan. In a more Aristophanean context, μῆδος (medos) also referred to one’s private parts.

Καλλιμήδης, Kallimedes, Callimedes: From κάλλος (kallos), beauty, and μῆδος (medos), counsel, plan. In a more Aristophanean context, μῆδος (medos) also referred to one’s private parts.

Καλλινίκη, Kallinike, Callinice: Beautiful Victoria. From κάλλος (kallos), beauty, and νίκη (nike), victory.

Καλλίνικος, Kallinikos, Callinicus: A beautiful victor. From κάλλος (kallos), beauty, and νίκη (nike), victory.

Καλλινόη, Kallinoe, Callinoe: With good looks and smart. From κάλλος (kallos), beauty, and νόησις (noeseis), intelligence.

Καλλινώ, Kallino, Callino: With good looks and smart. From κάλλος (kallos), beauty, and νόησις (noeseis), intelligence.

Καλλιξένα, Kallixena, Kallixena: Beautiful stranger. From κάλλος (kallos), beauty, and ξένος (xenos), foreigner guest.

Καλλίξενος, Kallixenos, Callixenos: Beautiful stranger. From κάλλος (kallos), beauty, and ξένος (xenos), foreigner guest.

Καλλιοπιος, Kalliopios, Calliopios: One with beautiful eyes or face. From κάλλος (kallos), beauty, and ὤψ (ops), eyes, face, countenance.

Καλλιόπη, Kalliope, Calliope: One with beautiful eyes or face. From κάλλος (kallos), beauty, and ὤψ (ops), eyes, face, countenance.

Καλλιπάρειρα, Kallipateira, Callipateira: Having a good father. From καλός (kalos), good, and πατὴρ (pater), father.

Καλλίππη, Kallipe, Kallipe: One with beautiful horses, or one who does well with horses. From κάλλος (kallos), beauty, and ἵππος (hippos), horse.

Καλλιππίς, Kallipis, Callipis: One with beautiful horses, or one who does well with horses. From κάλλος (kallos), beauty, and ἵππος (hippos), horse.

Κάλλιππος, Kallipos, Callipus: One with beautiful horses, or one who does well with horses. From κάλλος (kallos), beauty, and ἵππος (hippos), horse.

Καλλιρρόη, Kallirhoe, Callirhoe: Well-flowing. From καλός (kalos), good, and ροή (rhoe), flow.

Καλλίστη, Kalliste, Calliste: The most beautiful gal this side of the Ilissos river. From κάλλος (kallos), beauty.

Καλλισθένης, Kallisthenes, Callisthenes: Beautifully strong. From κάλλος (kallos), beauty, and σθένος (sthenos), strength, vigor.

Καλλιστομάχη, Kallistomache, Callistomache: A most beautiful fighter. From κάλλιστος (kallistos), the most beautiful, and μάχη (mache), battle.

Κάλλιστος, Kallistos, Callistus: The most beautiful guy this side of the Ilissos river. From κάλλιστος (kallistos), the most beautiful.

Καλλίστρατος, Kallistratos, Callistratus: A beautiful soldier. From κάλλιστος (kallistos), the most beautiful, and στρατὸς (stratos), army.

Καλλιστώ, Kallisto, Callisto: The most beautiful gal this side of the Ilissos river. From κάλλιστος (kallistos), the most beautiful.

Καλλιτέλης, Kalliteles, Calliteles: One whose end is beauty. From κάλλος (kallos), beauty, and τέλος (telos), end.

Καλλιφάνης, Kalliphanes, Calliphanes: Of apparent beauty. From κάλλος (kallos), beauty, and φαίνω (phaino), to appear.

Καλλιφῶν, Kalliphon, Calliphon: Of bright beauty. From κάλλος (kallos), beauty, and φῶς (phos), light.

Κάλλων, Kallon, Callon: Handsome. From κάλλος (kallos), beauty.

Καλλωνίδης, Kallonides, Callonides: Handsome. From κάλλος (kallos), beauty.

Καλομοίρα, Kalomoira, Calomoira: Good-fated, lucky. From καλός (kalos), good, and μοῖρα (moira), fate.

Καλυψὼ, Kalypso, Calypso: Covered, veiled. From καλύπτω (kalypto), to cover.

Κάλχας, Kalchas, Calchas: Purple. From κάλχιον (kalchion), purple dye.

Κανέλλα, Kanella, Canella: Cinnamon. From κάννα (kanna), a reed (due to its similarity to a cinnamon stick).

Κάνθαρος, Kantharos, Cantharus: Beetle-like. From κανθαρίς (kantharis), beetle, scarab.

Καρκίνος, Karkinos, Carcinus: Crab. From καρκίνος (karkinos), cancer.

Καρπόδωρος, Karpodoros, Karpodoros: Gift of fruit. From καρπὸς (karpos), fruit, and δῶρον (doron), gift.

Κάρπος, Karpos, Carpus: Fruitful. From καρπὸς (karpos), fruit.

Κασσάνδρα, Kassandra, Cassandra: Possibly, one who entangles men, from κασσύω (kassyo), to stitch up a plot, and ἀνὴρ (aner), man.

Κάσσανδρος, Kassandros, Cassander: Possibly, one who entangles men, from κασσύω (kassyo), to stitch up a plot, and ἀνὴρ (aner), man.

Κασσιόπη, Kassiope, Cassiope: Possibly, looking like cassia. From κασία (kasia), cassia, and ὤψ (ops), eyes, face, countenance.

Κασσιόπεια, Kassiopeia, Cassiopeia: Possibly, looking like cassia. From κασία (kasia), cassia, and ὤψ (ops), eyes, face, countenance.

Κασταλία, Kastalia, Castalia: Flowing. From κασταλία (kastalia), the spring of the Muses on Mt. Parnassus.

Κάστωρ, Kastor, Castor: Possibly to excel, from κέκασμαι (kekasmai). Or maybe everyone’s favorite semi-aquatic rodent, from κάστωρ (kastor), beaver.

Κέκρoψ, Kekrops, Cecrops: Possibly, of a screaming countenance. From κέκραγμα (kekragma), a scream, a cry, and ὤψ (ops), eyes, face, countenance.

Κέλαδος, Kelados, Celadus: Roaring. From κελάδω (kelado), to sound, echo, roar.

Κελεὸς, Keleos, Celeus: A commanding personality. From κέλομαι (kelomai), to command, urge on, exhort.

Κέρκις, Kerkis, Cerkis: Bird-like. From κερκίων (kerkion), an Indian talking bird, perhaps a myna.

Κερκίων, Kerkion, Cerkion: Bird-like. From κερκίων (kerkion), an Indian talking bird, perhaps a myna.

Κήδα, Keda, Ceda: Caring. From κήδω (kedo), to be concerned, to care for.

Κηδαλίων, Kedalion, Cedalion: Caring. From κήδω (kedo), to be concerned, to care for.

Κηρῦκος, Kerykos, Kerykos: Herald. From κῆρυξ (keryx), herald.

Κηφεὺς, Kepheus, Cepheus: Calm, silent. From κηφεὺς (kepheus), same meaning.

Κηφίσιος, Kephisios, Cephisios: Of the river Κηφισὸς (Cephisus). Possibly from κηφεὺς (kepheus), calm, silent.

Κηφισόδοτος, Kephisodotos, Cephisodotus: Dedicated to the river god Κηφισὸς (Cephisus). Possibly from κηφεὺς (kepheus), calm, silent, and δίδω (dido), to offer.

Κηφισόδωρος, Kephisodoros, Cephisodorus: A gift to or of the river god Κηφισὸς (Cephisus). Possibly from κηφεὺς (kepheus), calm, silent.

Κηφισοκλείδης, Kephisokleides, Cephisokleides: Son of the river god Κηφισὸς (Cephisus). Possibly from κηφεὺς (kepheus), calm, silent.

Κηφισοφῶν, Kephisophon, Cephisophon: Light of the river god Κηφισὸς (Cephisus). Possibly from κηφεὺς (kepheus), calm, silent, and φῶς (phos), light.

Κίμων, Kimon, Cimon: Possibly, with a muzzle. From κίμωσις (kimosis), muzzling.

Κινέας, Kineas, Cineas: In motion. From κινέω (kineo), to move.

Κινησίας, Kinesias, Cinesias: From κίνησις(kinesis), motion.

Κιρρίας, Kirrias, Cirrias: Yellowish. From κιρρός (kirros), yellow-tawny.

Κιχησίας, Kichesias, Cichesias: Reaching. From κιχάνω (kichano), to reach, attain.

Κλεαγόρας, Kleagoras, Cleagoras: A glorious orator. From κλέος (kleos), glory, and ἀγορὰ (agora), oration.

Κλεαγόρη, Kleagore, Cleagore: A glorious orator. From κλέος (kleos), glory, and ἀγορὰ (agora), oration.

Κλεάγορος, Kleagoros, Cleagoros: A glorious orator. From κλέος (kleos), glory, and ἀγορὰ (agora), oration.

Κλεάνθης, Kleanthes, Cleanthes: Glorious, in a flower-power kind of way. From κλέος (kleos), glory, and ἀνθὸς (anthos), flower.

Κλέαρχος, Klearchis, Clearchis: Glorious ruler. From κλέος (kleos), glory, and ἄρχων (archon), ruler.

Κλεαφάνης, Kleaphanes, Cleaphanes: Apparently glorious. A glorious orator. From κλέος (kleos), glory, and φαίνω (phaino), to appear.

Κλείδαμος, Kleidamos, Cleidamos: Renown amongst the people. From κλεινὸς (kleinos), famous, renowned, illustrious, and δᾶμος (damos), the people.

Κλεινίας, Kleinias, Cleinias: Famous. From κλεινὸς (kleinos), famous, renowned, illustrious.

Κλεινώ, Kleino, Cleino: Famous. From κλεινὸς (kleinos), famous, renowned, illustrious.

Κλεϊππίδης, Kleippides, Cleippides: A glorious horseman. From κλέος (kleos), glory, and ἵππος (hippos), horse.

Κλέϊππος, Kleippos, Cleippus: A glorious horseman. From κλέος (kleos), glory, and ἵππος (hippos), horse.

Κλεισθένης, Kleisthenes, Cleisthenes: Powerful and glorious. From κλέος (kleos), glory, and σθένος (sthenos), power.

Κλείσοφος, Kleisophos, Cleisophos: Wise and glorious. From κλέος (kleos), glory, and σοφὸς (sophos), wise.

Κλείταρχος, Kleitarchis, Cleitarchis: Glorious ruler. From κλέος (kleos), glory, and ἄρχων (archon), ruler.

Κλειτόμαχος, Kleitomachos, Cleitomachus: Glorious warrior. From κλέος (kleos), glory, and μάχη (mache), battle.

Κλεῖτος, Kleitos, Cleitus: Glorious. From κλέος (kleos), glory.

Κλειτοφῶν, Kleitophon, Cleitophon: Gloriously bright. From κλέος (kleos), glory, and φῶς (phos), light.

Κλειώ, Kleio, Cleio: Glorious. From κλέος (kleos), glory.

Κλέοβις, Kleobis, Cleobis: One who leads a glorious life. From κλέος (kleos), glory, and βίος (bios), life.

Κλεοβούλη, Kleoboule, Cleoboule: One who leads a glorious life. From κλέος (kleos), glory, and βίος (bios), life.

Κλεόβουλος, Kleoboulos, Cleoboulus: One with glorious thoughts or intent. From κλέος (kleos), glory, and βουλὴ (boule), counsel, plan, decree.

Κλεόδαμος, Kleodamos, Cleodamus: Glorious amongst the people. From κλέος (kleos), glory, and δᾶμος (damos), the people.

Κλεοδώρα, Kleodora, Cleodora: The gift of glory. From κλέος (kleos), glory, and δῶρον (doron), gift.

Κλεοδωρίδης, Kleodorides, Cleodorides: The gift of glory. From κλέος (kleos), glory, and δῶρον (doron), gift.

Κλεόδωρος, Kleodoros, Cleodorus: The gift of glory. From κλέος (kleos), glory, and δῶρον (doron), gift.

Κλεοκράτης, Kleokrates, Cleokrates: A glorious ruler. From κλέος (kleos), glory, and κρατῶ (krato), to rule.

Κλεόκριτος, Kleokritos, Cleokritus: Chosen as glorious. From κλέος (kleos), glory, and κριτὸς (kritos), chosen.

Κλεόμβροτος, Kleombrotos, Cleombrotus: A glorious mortal. From κλέος (kleos), glory, and βροτὸς (brotos), mortal.

Κλεομένης, Kleomenes, Cleomenes: A glorious will. From κλέος (kleos), glory, and μένος (menos), impulse, will, spirit, might, courage.

Κλεομήδης, Kleomedes, Cleomedes: A glorious thoughts. From κλέος (kleos), glory, and μῆδος (medos), plans, counsels. In an Aristophanean note, μῆδος (medos) is also a euphemism for one’s private parts.

Κλεονίκη, Kleonike, Cleonice: A glorious victor. From κλέος (kleos), glory, and νίκη (nike), victory.

Κλεόνικος, Kleonikos, Cleonicus: A glorious victor. From κλέος (kleos), glory, and νίκη (nike), victory.

Κλεόπας, Kleopas, Cleopas: Of glorious countenance. From κλέος (kleos), glory, and ὤψ (ops), the eye, face, countenance.

Κλεοπάτρα, Kleopatra, Cleopatra: Glory of the fatherland. From κλέος (kleos), glory, and πάτρα (patra), homeland.

Κλεοπάτρη, Kleopatre, Cleopatre: From κλέος (kleos), glory, and ὤψ (ops), the eye, face, countenance.

Κλεόπομπος, Kleopompos, Cleopompus: A conductor of glory. From κλέος (kleos), glory, and πομπὸς (pompos), conductor, escort.

Κλεόστρατος, Kleostratos, Cleostratus: A glorious soldier. From κλέος (kleos), glory, and στρατὸς (stratos), army.

Κλεοφάνης, Kleophanes, Cleophanes: Apparently glorious. From κλέος (kleos), glory, and φαίνω (phaino), bring to light, make to appear, show.

Κλεόφαντος, Kleophantos, Cleophantos: Apparently glorious. From κλέος (kleos), glory, and φαίνω (phaino), bring to light, make to appear, show.

Κλεοφῶν, Kleophon, Cleophon: Apparently glorious. From κλέος (kleos), glory, and φαίνω (phaino), bring to light, make to appear, show.

Κλεοχάρης, Kleochares, Cleochares: Enjoying glory. From κλέος (kleos), glory, and χαίρω (chairo), be glad, be joyful, rejoice.

Κλεώ, Kleo, Cleo, Cleo: Glorious. From κλέος (kleos), glory.

Κλέων, Kleon, Cleon: Glorious. From κλέος (kleos), glory.

Κλεώνυμος, Kleonymos, Cleonymus: Having a glorious name. From κλέος (kleos), glory, and ὄνομα (onoma), name.

Κλημεντίνη, Klemetine, Clementine: Called upon. From κλῆσις (klesis), a calling, call.

Κλήμης, Klemes, Clement: Called upon. From κλῆσις (klesis), a calling, call.

Κλήσιππος, Klesippos, Clesippus: One who calls upon horses. From κλῆσις (klesis), a calling, call, and ἵππος (hippos), horse.

Κλύμενος, Klymenos, Clymenus: Renown. From κλύω (klyo), to hear.

Κλυταιμνήστρα, Klytemnestra, Clytemnestra: Called upon to me married. From κλῆσις (klesis), a calling, call, and μνῆστρον (mnestron), betrothal, marriage.

Κλυτία, Klytia, Clytia: Renown. From κλύω (klyo), to hear.

Κλύτος, Clytus: Renown. From κλύω (klyo), to hear.

Κλυτός, Klytos, Clytus: Renown. From κλύω (klyo), to hear.

Κλωθὼ, Klotho, Clotho: Spinster. From κλώθω (klotho), to twist by spinning, spin.

Κόδρος, Kodros, Codrus: Glorious. From κυδρός (kudros), glorious, illustrious.

Κοίρανος, Koiranos: Lord, ruler, master. From κοιρανέω (koiraneo), to belord.

Κόνων, Konon, Conon: Swift, one whose dust we eat. From κονέω (koneo), to raise dust, to hasten.

Κοραλλία, Korallia, Coral: Coral-like. From κοράλλιον (korallion), coral.

Κορίννα, Korinna, Corinna: Maiden. From κόρη (kore), maiden.

Κοριννώ, Korinno, Corinno: Maiden. From κόρη (kore), maiden.

Κοσμᾶς, Kosmas, Cosmas: Of the universe, of order, ornate. From κόσμος (kosmos), the universe (as in cosmos), order, an ornament (as in cosmetic).

Κόσμος, Kosmos, Cosmos: Of the universe, of order, ornate. From κόσμος (kosmos), the universe (as in cosmos), order, an ornament (as in cosmetic).

Κραναὸς, Kranaos, Kranaos: Rocky, rugged. From κράνος (cranos), helmet.

Κράτερος, Krateros, Craterus: Powerful. From κράτος (kratos), strength.

Κράτης, Krates, Crates: Powerful. From κράτος (kratos), strength.

Κρατῖνος, Kratinos, Cratinus: Powerful. From κράτος (kratos), strength.

Κράτιππος, Kratippos, Cratippus: A powerful horseman. From κράτος (kratos), strength, and ἵππος (hippos), horse.

Κρατύλος, Kratylos, Kratylos: Powerful. From κράτος (kratos), strength.

Κράτων, Kratos, Cratos: Powerful. From κράτος (kratos), strength.

Κρείων, Kreion, Creion: King, from κρείων (kreion), same meaning.

Κρέουσα, Kreousa, Creousa: Queen. From κρέων (kreon), king.

Κρεσφόντης, Kresphontes, Cresphontes: A terrible exterminator. From κρείσσων (kreisson), superior, and φόνος (phonos), bloodshed, murder.

Κρέων, Kreon, Creon: King, from κρέων (kreon), same meaning.

Κρινιὼ, Krinio, Crinio: Lily. From κρίνον (krinon), lily.

Κριτίας, Kritias, Critias: Judge. From κριτὴς (krites), same meaning.

Κριτόβουλος, Kritoboulos, Critoboulus: A sound advisor. From κρίσις (krisis), judgment, and βουλεύω (bouleuo), hold counsel, deliberate, advise, devise.

Κριτόδημος, Kritodemos, Critodemos: Judged by the people. From κριτὴς (krites), judge, and δῆμος (demos), the people.

Κριτόλαος, Kritolaos, Critolaus: Judged by the people. From κριτὴς (krites), judge, and λαός (laos), the people.

Κρίτος, Kritos, Critus: One with sound judgment. From κριτὴς (krites), judge.

Κρίτων, Kriton, Criton: One with sound judgment. From κριτὴς (krites), judge.

Κροῖσος, Kroisos, Croesus: Very wealthy. Name of a Lydian king, of uncertain etymology.

Κρυσταλλία, Krystallia, Crystallia: O cystal. From κρύσταλλον (krystallon), crystal.

Κρυσταλλίνη, Krystalline, Crystalline: O cystal. From κρύσταλλον (krystallon), crystal.

Κρώμαχος, Kromachos, Cromachus: Stone-throwing fighter. From κρῶμαξ (chomax), rock, and μάχη (mache), battle.

Κτησίας, Ktesias, Ctesias: Proprietor. From κτῆσις (ktesis), property.

Κτησικλείδης, Ktesikleides, Ctesikleides: Son of a proprietor. From κτῆσις (ktesis), property.

Κτησικλῆς, Ktesokles, Ctesocles: One who had won glory. From κτῆσις (ktesis), property, and κλέος (kleos), glory.

Κτησίλοχος, Ktesilochos, Ctesilochus: One who commands several soldiers. From κτῆσις (ktesis), property, and λόχος (lochos), a body of troops.

Κτήσιππος, Ktesippos, Ctesippus: One who owns several horses. From κτῆσις (ktesis), property, and ἵππος (hippos), horse.

Κτησιφῶν, Ktesiphon, CKtesiphon: A shining person. From κτῆσις (ktesis), property, and φῶς (phos), light.

Κύβερνις, Kybernis, Cybernis: One who rules or steers. From κυβέρνησις (kybernesis), steering, pilotage.

Κυδαίνων, Kydainon, Cydainon: Glorified. From κυδαίνω (kydaino), glorify, ennoble.

Κυδίας, Kydias, Cydias: Triumphant. From κυδιάω (kydiao), to triumph, to be proud.

Κυδίμαχος, Kydimachos, Cydimachus: A majestic warrior. From κῦδος (kudos), glory, majesty, and μάχη (mache), battle.

Κυδίππη, Kydippe, Cydippe: A majestic horsewoman. From κῦδος (kudos), glory, majesty, and ἵππος (hippos), horse.

Κύκνος, Kyknos, Cyknus: Swan. From the root κυκ– (kyk), bright, white.

Κυναίγειρος, Kynaigeiros, Cynaigeirus: A superb hunter. From κυνήγιον (kynegion), chase, hunt, and ἐγείρω (egeiro), to awaken, arouse.

Κυπριανὸς, Kyprianos, Kyprianos, Cyprian. Of Cyprus. From Κύπρος (Kypros), Cyprus, which is possibly a cognate of κυπάρισσος (kyparissos), cypress tree.

Κυριακὴ, Kyriake, Dominique: Of the lord. From κύριος (kyrios), the lord.

Κυριᾶκος, Kyriakos, Dominic: Of the lord. From κύριος (kyrios), the lord.

Κυριακός, Kyriakos,  Dominic: Of the lord. From κύριος (kyrios), the lord.

Κύριλλος, Kyrillos, Cyril: Of the lord. From κύριος (kyrios), the lord.

Κυτραγόρα, Kyrtagora, Cyrtagora: A distinguished orator. From κυρτός (kyrtos), arched, and ἀγόρευσις (agoreusis), speech, oration.

Κυδραγόρα, Kydragora, Cydragora: An illustrious orator. From κυδρός (kydros), glorious, illustrious, and ἀγόρευσις (agoreusis), speech, oration.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s