Ναϊὰς (Naiad) – Νυμφόδωρος (Nymphodoros)

Ναϊὰς, Naias, Naiad: River nymph. From νᾶμα (nama), running water, stream.

Ναΐς, Nais: River nymph. From νᾶμα (nama), running water, stream.

Νάρκισσος, Narkissos, Narcissus: The narcissus flower. Possibly from νάρκη (narke), numbness, deadness.

Ναύαρχος, Nauarchos: Naval leader. From ναῦς (naus), ship, and ἄρχων (archon), leader.

Ναυκράτης, Naukrates, Nsucrates: Naval leader. From ναῦς (naus), ship, and κρατῶ (krato), to rule.

Ναυκύδης, Naukydes, Naucudes: Naval glory. From ναῦς (naus), ship, and κῦδος (kudos), glory.

Ναύμαχος, Naumachos: A naval warrior. From ναῦς (naus), ship, and μάχη (mache), battle.

Ναύπλιος, Nauplios: Seafarer. From ναῦς (naus), ship, and πλέω (pleo), to sail.

Ναυσίθοος, Nausithoös: A swift seafarer. From ναῦς (naus), ship, and θοὸς (thoos), swift, quick.

Ναυσικᾶ, Nausika, Nausicaa: An excelling seafarer. From ναῦς (naus), ship, and καίνυμαι (kainymai), to excel.

Ναυσικλείδης, Nausikleides: Naval glory. From ναῦς (naus), ship, and κλέος (kleos), glory.

Nαυσικλῆς, Nausikles, Nausicles: Naval glory. From ναῦς (naus), ship, and κλέος (kleos), glory.

Ναυσικράτης, Nausikrates: A ship commander. From ναῦς (naus), ship, and κρατῶ (krato), to rule.

Ναυσίμαχος, Nausimachos: A naval warrior. From ναῦς (naus), ship, and μάχη (mache), battle.

Ναυσίνικος, Nausinikos, Nausinicus: A naval victor. From ναῦς (naus), ship, and νίκη (nike), victory.

Ναυσινίκη, Nausinike, Nausinice: A naval victor. From ναῦς (naus), ship, and νίκη (nike), victory.

Ναυσιστρατίδης, Nausistratides: A naval warrior. From ναῦς (naus), ship, and στρατὸς (stratos), army.

Ναυσίστρατος, Nausistratos: A naval warrior. From ναῦς (naus), ship, and στρατὸς (stratos), army.

Ναυσιφάνης, Nausiphanes: A distinguished seafarer. From ναῦς (naus), ship, and φαίνω (phaino), to appear.

Ναυτέλης, Nauteles: With a naval purpose. From ναῦς (naus), ship, and τέλος (telos), an end.

Ναύτης, Nautes: Sailor. From ναῦς (naus), ship.

Ναυχαρίδης, Nauarchides: Admiral. From ναῦς (naus), ship, and ἄρχω (archo), to lead.

Νεανδρεύς, Neandreus: A young man or warrior. From νέανδρος (neandros), same meaning.

Νεανδρίδης, Neandrides: A young man or warrior. From νέανδρος (neandros), same meaning.

Νέανδρος, Neandros, Neander: A young man or warrior. From νέος (neos), young, and ἀνὴρ (aner), man.

Νεάνθης, Neanthes: A young blossom. From νέος (neos), young, and ἀνθὸς (anthos), flower.

Νεαρίστη, Neariste: Young and most excellent. From νέος (neos), young, and ἄριστος (aristos), best, most excellent.

Νέαρχος, Nearchos: A young leader. From νέος (neos), young, and ἄρχων (archon), leader.

Νέδα, Neda: Swimmer. From νέω (neo), to swim.

Νεμονῆς, Nemones: A delegator. From νέμω (nemo), dispense, divide, assign.

Nεοκλείδης, Neokleides: Young and glorious. From νέος (neos), young, and κλέος (kleos), glory.

Νεοκλῆς, Neokles, Neocles: Young and glorious. From νέος (neos), young, and κλέος (kleos), glory.

Νεόκοσμος, Neokosmos: Newly-ornate. From νέος (neos), young, and κόσμος (kosmos), ornament.

Νεοκράτης, Neokrates, Neocrates: A young ruler. Newly-ornate. From νέος (neos), young, and κρατῶ (krato), to rule.

Νεόλαος, Neolaos: Of young people. From νέος (neos), young, and λαὸς (laos), people.

Νεοπτόλεμος, Neoptolemos, Neoptolemus: A young warrior. From νέος (neos), young, and πτόλεμος (ptolemos), war.

Νεόφιλος, Neophilos: A friend of the young. From νέος (neos), young, and φίλος (filos), friend.

Νεόφρων, Neophron: With young perception and thoughts. From νέος (neos), young, and φρὴν (phren), mind, thoughts.

Νεόφυτος, Neophytos: Neophyte, newly planted. A young warrior. From νέος (neos), young, and φύω (phyo), to plant.

Νεστόριος, Nestorios: Possibly, of homecoming, From νόστος (nostos), return home.

Νέστωρ, Nestor: Possibly, of homecoming, From νόστος (nostos), return home.

Νεφέλη, Nephele, Nebula: Cloud, cloudy. From νέφος (nephos), cloud. Possibly a cognate of νιφὰς (niphas), snowflake. Nephele is the mythological mother of Centaurs.

Νέων, Neon: Seafaring. Cognate of νεώριον (neorion), ship yard, and ναῦς (naus), ship.

Νηλεὺς, Neleus: Either invisible, from νήλευστος (neleustos), invisible, or merciless, from νη– (ne-), negative prefix, and ἔλεος (eleos), mercy, compassion.

Νηλῶ, Nelo: Either invisible, from νήλευστος (neleustos), invisible, or merciless, from νη– (ne-), negative prefix, and ἔλεος (eleos), mercy, compassion.

Νηρεΐδης, Nereides: Son of Νηρεύς (Nereus). From νηρὸς (neros), water.

Νηρεύς, Nereus: Of water. From νηρὸς (neros), water.

Νηρηΐς, Nereis: Nymph, fairy, daughter of Νηρεύς (Nereus). From νηρὸς (neros), water.

Νικαγόρας, Nikagoras: A winning orator. From νίκη (nike), and ἀγορὰ (agora), public assembly, gathering.

Νικαίνετος, Nikainetos: Praised as a victor. From νίκη (nike), and αἰνετός (ainetos), praiseworthy.

Νίκανδρος, Nikandros: A victorious man. From νίκη (nike), and ἀνὴρ (aner), man.

Νικάνθη, Nikanthe: Flower-power. From νίκη (nike), and ἄνθος (anthos), flower.

Νικάνωρ, Nikanor: A victor. From νίκη (nike), victory.

Νικαρέτη, Nikarete: Victorious and virtuous. From νίκη (nike), victory, and ἀρετὴ (arete), virtue.

Νικέας, Nikeas: Winner. From νίκη (nike), victory.

Nίκη, Nike, NIce: Victoria, the personification of victory. From νικάω (nikao), to be victorious.

Νικήνωρ, Nikenor, Nicenor: Manly victor. From νίκη (nike), victory, and ἀνὴρ (aner), man.

Νικήρατος, Nikeratos: Glorified as a victor. From νίκη (nike), victory, and αἴρω (airo), to take up, raise, lift up.

Νικησίας, Nikesias: Winner. From νίκη (nike), victory.

Νικησώ, Nikeso: Winner. From νίκη (nike), victory.

Νικήτας, Niketas, Nicetas: A victor. From νίκη (nike), victory.

Νικήτης, Niketes, Nicetes: Winner. From νίκη (nike), victory.

Νικητίων, Niketion: Winner. From νίκη (nike), victory.

Νικηφόρος, Nikephoros, Nicephorus: A bearer of victory. From νίκη (nike), victory, and φέρω (phero), to bear.

Νικίας, Nikias: A victor. From νίκη (nike), victory.

Νίκιππος, Nikippos: A winning horseman. From νίκη (nike), victory, and ἳππος (hippos), horse.

Νῖκις, Nikis: A victor. From νίκη (nike), victory.

Νικοβούλη, Nikoboule, Nicoboule: With a will to win. From νίκη (nike), victory, and βουλὴ (boule), counsel, plan.

Νικογένης, Nikogenes, Nicogenes: Of a wining heritage. From νίκη (nike), victory, and γένος (genos), origin, heritage.

Νικόδημος, Nikodemos, Nicodemus: A popular victor. From νίκη (nike), victory, and δῆμος (demos), the people.

Νικόδρομος, Nikodromos: A race winner. From νίκη (nike), victory, and δρόμος (dromos), running, race.

Νικόκλεια, Nikokleia, Nicoclea: A glorious victor. From νίκη (nike), victory, and κλέος (kleos), glory.

Νικοκλῆς, Nikokles, Nicocles: A glorious victor. From νίκη (nike), victory, and κλέος (kleos), glory.

Νικοκράτης, Nikokrates, Nikocrates: A winning ruler. From νίκη (nike), victory, and κρατῶ (krato), to rule.

Νικοκρέων, Nikokreon, Nicocreon: A victorious leader. From νίκη (nike), victory, and κρέων (kreon), king.

Νικόλαος, Nikolaos, Nicholas: A popular victor. From νίκη (nike), victory, and λαὸς (laos), the people.

Νικόλοχος, Nikolochos, Nicolochus: Od a winning army. From νίκη (nike), victory, and λόχος (lochos), an armed band.

Νικόμαχος, Nikomachos, Nicomachus: A battle victor. From νίκη (nike), victory, and μάχη (mache), battle.

Νικομένης, Nikomenes: Of winning spirit. νίκη (nike), victory, and μένος (menos), impulse, will, spirit, might, courage.

Νικομήδης, Nikomedes: A victorious planner. From νίκη (nike), victory, and μῆδος (medos), planning, scheming.

Νικόξενος, Nikoxenos: A winner of foreigners. From νίκη (nike), victory, and ξένος (xenos), foreigner.

Νικόπολις, Nikopolis: Of a victorious city. From νίκη (nike), victory, and πόλις (polis), city, state.

Νικοσθένης, Nikosthenes: A powerful victor. From νίκη (nike), victory, and σθένος (sthenos), strength.

Νικόστρατος, Nikostratos, Nicostratus: Of a victorious army. From νίκη (nike), victory, and στρατὸς (stratos), army.

Νικοτέλης, Nikoteles: Aiming at victory. Of a victorious city. From νίκη (nike), victory, and τέλος (telos), an end.

Νικοφάνης, Nikophanes: Of victorious appearance. From νίκη (nike), victory, and φαίνω (phaino), to appear.

Νικοφρέων, Nikophreon: One who brings victory. From νίκη (nike), victory, and φρέω (freo), to bring in.

Νικοφῶν, Nikophon: Of shining victory. From νίκη (nike), victory, and φῶς (phos), light.

Νίκων, Nikon, Nicon: A victor. From νίκη (nike), victory.

Νικωνίδης, Nikonides: A victor. From νίκη (nike), victory.

Νιόβη, Niobe: A young woman. Boeotian word, from νέος (neos), young, and βίος (bios), life.

Νισώ, Niso: Forthcoming. From νίσομαι (nisomai), to come.

Νόννος, Nonnos: Father. From νόννος (nonnos), same meaning.

Νουμήνιος, Noumenios: Of the new moon. From νουμηνία (numenia), the new moon, the first of the month.

Νυκτεὺς, Nukteus: Of the night. From νύξ (nyx), night.

Νύκτιμος, Nyktimos: Of the night. From νύξ (nyx), night.

Νύμφη, Nymphe: Lady, bride, nymph. From νύμφη (nymphe), bride, rose-bud.

Νυμφόδωρος, Nymphodoros: A bride’s gift. From νύμφη (nymphe), bride, and δῶρον (doron), gift.

© Paul Pan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s