Ψαλάκανθα (Psalakantha) – Ψωρίων (Psorion)

wwwww

Ψαλάκανθα, Psalakantha: Name of a fabulous plant. Possibly from ψαλάσσω  (psalasso), to touch lightly, and ἄκανθα  (akantha), thorn.

Ψάθος, Psathos: Friable. From ψαθυρὸς (psathyros), crumbling as in bread.

Ψαίδαρος, Psaidaros: Bald, hairless. From ψαιδρὸς (psaidros), having sparse hair, bald.

Ψάϊθος, Psaithos: Reddish. From ψαιθὸν (psaithon), reddish, blushing.

Ψακαδίας, Psakadias: Related to rain. From ψακὰς (psakas), raindrop.

Ψακάς, Ψακᾶς, Psakas: Related to rain. From ψακὰς (psakas), raindrop.

Ψακελίας, Psakelias: Grand. From ψάκελον (psakelon), grand.

Ψακύθη, Psakythe: Grand. From ψάκελον (psakelon), grand.

Ψάλμος, Psalmos: Melodious. From ψαλμὸς  (psalmos), tune played on a stringed instrument. Same etymology as psalm.

Ψαλυχίας, Psalychias: Spark-like. From ψάλυξ (psalyx), spark, smoke.

Ψαμάθα, Psamatha: Fine like sand. From ψάμμος (psammos), grain of sand.

Ψαμάθη, Psamathe: Fine like sand. From ψάμμος (psammos), grain of sand.

Ψαμέας, Psameas: Fine like sand. From ψάμμος (psammos), grain of sand.

Ψάμμις, Psammis: Fine like sand. From ψάμμος (psammos), grain of sand.

Ψαμμίτιχος, Psammitichos: Fine like sand. From ψάμμος (psammos), grain of sand.

Ψαμμώ, Ψαμμὼ, Psammo: Fine like sand. From ψάμμος (psammos), grain of sand.

Ψαμώμιος, Psamomios: Fine like sand. From ψάμμος (psammos), grain of sand.

Ψανός, Ψανὸς, Psanos: Bald, hairless. From ψανὸς (psanos), having sparse hair, bald.

Ψαύμις, Ψαῦμις, Psaumis: Loving. From ψαύω (psauo), to caress, to fondle.

Ψαύος, Ψαῦος, Psauos: Loving. From ψαύω (psauo), to caress, to fondle.

Ψαφώι, Psaphoe: Gem stone. From ψάφος (psafos), gem, pebble.

Ψάφων, Psaphon: Gem stone. From ψάφος (psafos), gem, pebble.

Ψάων, Psaon: Loving. From ψάω (psao), to caress, to fondle.

Ψεκάς, Ψεκὰς, Psekas: Like a raindrop. From ψεκὰς (psekas), raindrop.

Ψελλός, Ψελλὸς, Psellos: Faltering in speech. From ψελλὸς (psellos), inarticulate.

Ψήν, Ψὴν, Psen: Bald, hairless. From ψηνὸς (psenos), having sparse hair, bald.

Ψηρόμανδρος, Pseromandros: Of dry character. From ψηρὸς (pseros), dry, arid.

Ψίαξ, Psiax: Like a raindrop. From ψίας (psias), raindrop.

Ψίλαυχος, Psilauchos: Proud of one’s height. From ψίλαξ (psilax), tall (also a name of Diosysos)  and a αὒχη (auche), pride.

Ψιμιθίας, Psimithias: Of white complexion. From ψιμυθίζω (psimythizo), to whiten the skin of the face with white lead. The original Michael Jackson?

Ψολέας, Psoleas: Sooty, dark. From ψόλος (psolos), soot, smoke.

Ψύλλα, Psylla: Possibly, stinging. From ψύλλα (psylla), flea or a type of venomous spider.

Ψύλλακος, Psyllakos: Possibly, stinging. From ψύλλα (psylla), flea or a type of venomous spider.

Ψυλλίων, Psyllion: Possibly, stinging. From ψύλλα (psylla), flea or a type of venomous spider.

Ψύλλος, Psyllos: Possibly, stinging.  From ψύλλα (psylla), flea or a type of venomous spider.

Ψυχάρης, Psychares: Spiritual. From ψυχὴ  (psyche), soul.

Ψυχάριν, Psycharin: Spiritual. From ψυχὴ (psyche), soul.

Ψυχάριον, Psycharion: Spiritual. From ψυχὴ (psyche), soul.

Ψυχάριος, Psycharios: Spiritual. From ψυχὴ (psyche), soul.

Ψυχαρίων, Psycharion: Spiritual. From ψυχὴ (psyche), soul.

Ψυχή, Ψυχὴ, Psyche: Soul. From ψυχὴ (psyche), soul.

Ψύχη, Psyche: Soul. From ψυχὴ (psyche), soul.

Ψυχικός, Ψυχικὸς, Psychikos: Spiritual. From ψυχὴ (psyche), soul.

Ψώλων, Psolon: Genitally well-endowed. From ψωλὴ (psole), penis.

Ψωρίων, Psorion: Mangy, itchy. From ψώρα (psora), psoriasis.

© Paul Pan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s