Ἰάδμων (Iadmon) – Ἰωνικός (Ionikos)

Ἰάδμων, Iadmon: Learned person. From οἶδα (oida), to comprehend.

Ἰακχαγωγός, Iachagogos: Bearing the image of statue of Bacchus, from Ἴακχος (Dionysus) and ἄγω (ago), to bear.

Ἴακχος, Iachos, Iacchus: A mystic name of Διόνυσος (Bacchus). Possibly from ἰαχὴ (iache), cry, shout.

Ἰάλμενος, Ialmenos: Mournful, melancholy. From ἰαλμέω (ialmeo), to bewail.

Ἰάμβλιχος, Iamblichos, Iamblychus: Playful, teasing, poetic. From ἰαμβεῖος (iambeios), iambic verse, which in turn is from ἰάπτω (iapto), to cast arrow, to hurt, to tease.

Ἰάμβη, Iambe: Playful, teasing, poetic. From ἰαμβεῖος (iambeios), iambic verse, which in turn is from ἰάπτω (iapto), to cast arrow, to hurt, to tease.

Ἰάνθη, Ianthe: Violet flower, from ἴον (ion), viotel and ἄνθος (anthos), flower.

Ἰασίδημος, Iasidemos, Iasidemus: Healer of the people. From ἴασις (iasis), healing, and δῆμος (demus), the people.

Ἰασίων, Iasion: Healer. From ἴασις (iasis), healing.

Ἰασώ, Iaso: Healer. From ἴασις (iasis), healing.

Ἰάσων, Iason, Jason: Healer. From ἴασις (iasis), healing.

Ἴβυκος, Ibykos, Ibycus: Bugler, trumpeter. From ἰβύζω (ibyzo), to trumpet.

Ἴδας, Idas: Learned person. From οἶδα (oida), to comprehend.

Ἰδομενεὺς, Idomeneus: Renown for his strength. From οἶδα (oida), to comprehend, and μένος (menos), might, force.

Ἱέραξ, Ierax: Hawk-like. From ἱέραξ (hierax), hawk, falcon.

Ἱερόθεος, Hierotheos, Hierotheus: Blessed by a god. From ἱερὸς (hieros), sacred, and θεὸς (theos), god.

Ἱερόδοτος, Ierodotos, Ierodotus: Gift to (or from) the gods. From ἱερὸς (hieros), sacred, and δίδω (dido), to offer.

Ἱερόκλεια, Hierokleia, Hieroclea: Sacred glory. From ἱερὸς (hieros), sacred, and κλέος (kleos), glory.

Ἱεροκλείδης, Hierokleides, Hierocleides: Sacred glory. From ἱερὸς (hieros), sacred, and κλέος (kleos), glory.

Ἱεροκλῆς, Hieroklis, Hierocles: Sacred glory. From ἱερὸς (hieros), sacred, and κλέος (kleos), glory.

Ἱερομνήμων, Hieromenon: Mindful of sacred things. From ἱερὸς (hieros), sacred, and μνήμων (mnemon), remindful.

Ἱεροφάνης, Hierophanes: Initiate in the sacred mysteries. From ἱερὸς (hieros), sacred, and φαίνομαι (phanomai), to reveal, to bring to light.

Ἱερώ, Hiero: Sacred. From ἱερὸς (hieros).

Ἱέρων, Hieron: Sacred. From ἱερὸς (hieros).

Ἱερώνυμος, Hieronymos, Hieronymus: Of a sacred name. From ἱερὸς (hieros), sacred, and ὄνομα (onoma), name.

Ἰθαιμένης, Ithaimenes: Mirthful. From ἰθαίνω (ithaino), to be merry.

Ἰθύδικος, Ithydikos, Ithydicus: Righteous. From ἰθὺς (ithys), straight, and δίκη (dike), judgement.

Ἱκάριος, Ikarios, Icarius: From the island of Ἱκαρία (Icaria), in turn derived from Ἵκαρος (Icarus).

Ἵκαρος, Ikaros, Icarus:  Possibly, he who reaches the sky, from ἵκω (iko), to reach, to arrive, and ἀὴρ (aer), air.

Ἱκέσιος, Ikesios, Icesius: He who pleads support, from ἱκεσία (ikesia), supplication.

Ἱκέτης, Iketes, Icetes: He who pleads support, from ἱκεσία (ikesia), supplication.

Ἴκκος, Ikkos, Iccus: Horseman. From ἴκκος (ikkos), horse.

Ἰκτῖνος, Iktinos, Ictinus: Falcon-like. From ἰκτῖνος (iktinos), a predatory bird.

Ἱλαΐς, Ilais: Gracious. From ἵλαος (ilaos), propitious, gracious.

Ἱλάριος, Ilarios, Hilarius: Happy, hilarious. From ἱλαρὸς (hilaros), mirthful, hilarious.

Ἱλαρίων, Ilarion, Hilarion: Happy, hilarious. From ἱλαρὸς (hilaros), mirthful, hilarious.

Ἵλαρος, Hilaros: Happy, hilarious. From ἱλαρὸς (hilaros), mirthful, hilarious.

Ἴλλος, Illos, Illus: Insightful. From ἴλλος (illos), eye.

Ἱμέριος, Imerios, Himerius: Beloved. From ἵμερος (imeros), love, lust, eros.

Ἴναχος, Inachos, Inachus: Flowing with might. From ἰναὶα (inaia), the the strength of a current at sea. Ἴναχος was the name of a river in Argolis.

Ἰνὼ, Ino: Powerful. From ἴς (is), power, strength.

Ἰοκάστη, Iokaste, Jocasta: Beautiful as a violet. From ἴον (ion), violet, and κάζω (kazo), to adorn.

Ἰόλαος, Iolaos, Iolaus: Defender of the people. From ἰὸς (ios), arrow, and λαὸς (laos), people.

Ἰούλιος, Ioulios, Julius:  Youthful. From ἴουλος (ioulos) the fist fuzz appearing on the face of an adolescent boy.

Ἰουλία, Ioulia, Julia: Youthful. From  ἴουλος (ioulos) the fist downy fuzz appearing on an adolescent.

Ἰουλιανός, Ioulianos, Julian:  Youthful. From ἴουλος (ioulos) the fist fuzz appearing on the face of an adolescent boy.

Ἰουλιανή, Iouliane, Juliane: Youthful. From ἴουλος (ioulos) the fist downy fuzz appearing on an adolescent.

Ἴουλος, Ioulos, Ioulus: Youthful. From ἴουλος (ioulos) the fist fuzz appearing on the face of an adolescent boy.

Ἰουλώ, Ioulo, Julo:  Youthful. From  ἴουλος (ioulos) the fist downy fuzz appearing on an adolescent.

Ἰοφῶν, Iophon: Shining violet light. From ἴον (ion), violet, and φῶς (phos), light.

Ἱππαρέτη, Hipparete: A virtuous of skilled equestrian. From ἳππος (horse), and ἀρετὴ (arete), virtue, skill.

Ἱππάρχη, Hipparche: Cavalry commander. From ἳππος (horse), and ἄρχων (archon), leader.

Ἵππαρχος, Hipparchos, Hipparchus: Cavalry commander. From ἳππος (horse), and ἄρχων (archon), leader.

Ἱππίας, Hippias: Horseman. From ἳππος (horse).

Ἱπποδάμας, Hippodamas: Horse-tamer. From ἳππος (horse), and δαμάζω (damazo), to tame.

Ἱπποδάμεια, Hippodameia: Horse-tamer. From ἳππος (horse), and δαμάζω (damazo), to tame.

Ἱππόδαμος, Hippodamos: Horse-tamer. From ἳππος (horse), and δαμάζω (damazo), to tame.

Ἱπποθόη, Hippothoe: Fast-footed as a horse. From ἳππος (horse), and θοὸς (thoos), swift.

Ἱππόθοος, Hippothoös: Fast-footed as a horse. From ἳππος (horse), and θοὸς (thoos), swift.

Ἱπποκλείδης, Hippokleides, Hippocleides: A glorious horseman. From ἳππος (horse), and κλέος (kleos), glory.

Ἱπποκλῆς, Hippokles, Hippocles: A glorious horseman. From ἳππος (horse), and κλέος (kleos), glory.

Ἱπποκράτης, Hippocrates: A superior horseman. From ἳππος (horse), and κράτος (kratos), strength, authority.

Ἱππολοχίδης, Hippolochides: Warrior horseman. From ἳππος (horse), and λόχος (lochos), armed band of that form an ambush.

Ἱππόλοχος, Hippolochos, Hippolochus: Warrior horseman. From ἳππος (horse), and λόχος (lochos), armed band of that form an ambush.

Ἱππολύτη, Hippolyte: A superior equestrian, perhaps a “free rider.” From ἳππος (horse), and λύω (lyo), to free.

Ἱππόλυτος, Hippolytos: A superior equestrian, perhaps a “free rider.” From ἳππος (horse), and λύω (lyo), to free.

Ἱππομέδων, Hippomedon: A superior equestrian. From ἳππος (horse), and μέδων (medon), leader.

Ἱππομένης, Hippomenes: Forceful like a horse. From ἳππος (horse), and μένος (menos), might, force.

Ἱππόνικος, Hipponikos, Hipponicus: A victorious equestrian. From ἳππος (horse), and νίκη (nike), victory.

Ἱππότης, Hippotis, Hippotes: Horse-like. From ἱππότης (hippotes), the concept of horse, horse-nature. The word eventually became synonymous to knight.

Ἱπποσθένης, Hipposthenes: A superior equestrian. From ἳππος (horse), and σθένος (sthenos), power.

Ἱππῶναξ, Hipponax: A superior horseman. From ἳππος (horse), and ἄναξ (anax), king.

Ἴρας, Iras: Colorful and iridescent. From ἶρις (iris), rainbow.

Ἶρις, Iris: Colorful and iridescent. From ἶρις (iris), rainbow.

Ἰσαγόρας, Isagoras: An equally good public speaker. From ἴσος (equal) and ἀγορεύω (agoreuo), to speak publicly.

Ἰσιάς, Isias: Dedicated to the goddess Isis. From Ἴσις (Isis).

Ἰσίας, Isias: Dedicated to the goddess Isis. From Ἴσις (Isis).

Ἰσιγένεια, Isigeneia, Isigenia: Of fair provenance. From ἴσος (equal) and γένος (genos), race, kin, provenance.

Ἰσιγένης, Isigenes: Of fair provenance. From ἴσος (equal) and γένος (genos), race, kin, provenance.

Ἰσιδίκη, Isidike, Isidice: Equitable. From ἴσος (equal) and δίκη (dike), trial.

Ἰσιδότη, Isidote: A gift to (or, from) the goddess Isis. From Ἴσις (Isis) and δοτόν (doton), gift.

Ἰσίδοτος, Isodotos, Isidotus: A gift to (or, from) the goddess Isis. From Ἴσις (Isis) and δοτόν (doton), gift.

Ἰσιδώρα, Isidora: A gift to (or, from) the goddess Isis. From Ἴσις (Isis) and δῶρον (doron), gift.

Ἰσίδωρος, Isodoros, Isidor: A gift to (or, from) the goddess Isis. From Ἴσις (Isis) and δῶρον (doron), gift.

Ἰσίων, Ision: Devoted to the goddess Isis. From Ἴσις (Isis).

Ἰσμήνη, Ismene: Knowledgeable. From ἰσμὴ (isme), knowledge.

Ἰσμηνίας, Ismenias: Knowledgeable. From ἰσμὴ (isme), knowledge.

Ἰσμήνιος, Ismenias: Knowledgeable. From ἰσμὴ (isme), knowledge.

Ἰσόδικος, Isodikos, Isodicus: Equitable. From ἴσος (equal) and δίκη (dike), trial.

Ἰσοκράτης, Isocrates: Of equal strangth. From ἴσος (equal) and κράτος (kratos), strength.

Ἰσοκρίτη, Isokrite, Isocrite: Equitable. From ἴσος (equal) and κριτὴς (kritis), judge.

Ἰσόμαχος, Isomachos, Isomachus: An equal opponent. From ἴσος (equal) and μάχη (mache), battle.

Ἰταμάτης, Itamates: Bold. From ἰταμὸς (itamos), bold, reckless.

Ἰφιάνασσα, Ifianassa:  Powerful leader.  From ἶφι (ifi), powerful, and ἄναξ(anax), kinh.

Ἰφιγένεια, Iphigeneia, Iphigenia: Of a powerful descent. From ἶφι (ifi), powerful, and γένος (genos), race, descent, kin.

Ἰφικλῆς, Iphikles, Iphicles: Glorious. From ἶφι (ifi), powerful, and κλέος (kleos), glory.

Ἴφικλος, Iphiklos, Iphiclos: Glorious. From ἶφι (ifi), powerful, and κλέος (kleos), glory.

Ἰφικράτης, Iphikratis, Iphicrates: Powerful queen. From ἶφι (ifi), powerful, and ἄνασσα (anassa), queen.

Ἰφιμήδεια, Iphimedeia, Iphimedia: A powerful planner or plotter. From ἶφι (ifi), powerful, and μῆδος (medos), to plan in a prudent or cunning manner. In a more  Aristophanean vein, μῆδος also refers to genitals, a frequent source of power. But I digress.

Ἴφιτος, Iphitos, Iphitus: Powerful. From ἶφι (ifi), powerful.

Ἰὼ, Io: Purple. From ἴον (ion), violet (flower).

Ἴων, Ion: Purple. Purple. From ἴον (ion), violet (flower).

Ἰωνικός, Ionikos, Ionicus, Ionian: Purple. From ἴον (ion), violet (flower).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s