Ὁδοιτέλης (Odoiteles)  – Ὄψιος (Opsios)

Ὁδοιτέλης, Odoiteles: On a path to an end. From ὁδός (path), and τέλος (telos), an end.

Ὀδυσσέας, Odysseus, Ulysses: Hated, persecuted. From ὀδύσσομαι (odyssomai), hated by gods and men.

Ὀδυσσεὺς, Odysseus, Ulysses: Hated, persecuted. From ὀδύσσομαι (odyssomai), hated by gods and men.

Οἴαγρος, Oiagros: Pastoral and bucolic. From ὄϊς (ois), sheep, and ἀγρὸς (agros), field, country.

Οἰάνθη, Oianthe: Of flowery wine. From οἶνος (oinos), wine, and ἀνθὸς (anthos), flower.

Οἴαξ, Oiax: At the helm of government. From οἴαξ (oiax), handle of rudder, tiller.

Οἰδίπους, Oidipous, Oedipus: Surprisingly, someone with a swollen-foot. From οἴδημα (oidema), edema, and ποὺς (pous), foot.

Οἰνείδης, Oineides: Of wine. From οἶνος (oinos), wine.

Οἰνιάδης, Oiniades: Of wine. From οἶνος (oinos), wine.

Οἰνόβιος, Oinobios: Living for wine. From οἶνος (oinos), wine, and βίος (bios), life.

Οἰνόη, Oinoe: Intoxicating like wine. From οἶνος (oinos), wine.

Οἰνοκλῆς, Oinokles: Of glorious wine. From οἶνος (oinos), wine, and κλέος (kleos), glory.

Οἰνοκράτης, Oinokrates: Ruling whilst drunk. From οἶνος (oinos), wine, and κρατῶ (krato), to rule.

Οἰνόμαος, Oinomaos: Crazy about wine. From οἶνος (oinos), wine, and μαίομαι (maiomai), to desire, to lust.

Οἰνοπίων, Oinopoion: Of the island of Αἴγινα (Aigina). From Οἰνοπία (Oinopia) , ancient name of Αἴγινα (Aigina).

Οἰνόστρατος, Oinostratos: A tipsy army. From οἶνος (oinos), wine, and στρατός (stratus), army.

Οἰνόφιλος, Oinophilos: An oenophile. From οἶνος (oinos), wine, and φίλος (philos), friend.

Ὀλβανός, Olbanos: Happy, blessed. From ὄλβιος (olbios), happy.

Ὀλβία, Olbia: Happy, blessed. From ὄλβιος (olbios), happy.

Ὄλβιος, Olbios: Happy, blessed. From ὄλβιος (olbios), happy.

Ὀλυμπία, Olympia: Olympian, as in the gods or the Olympic games. From ὄλυμπος (olympos), a proto-Hellenic word for mountain.

Ὀλυμπιάς, Olympias: Olympian, as in the gods or the Olympic games. From ὄλυμπος (olympos), a proto-Hellenic word for mountain.

Ὀλυμπιόδωρος, Olympiodoros: Gift of the Olympian gods. From ὄλυμπος (olympos), a proto-Hellenic word for mountain, and δῶρον (doron), gift.

Ὀλυμπικός, Olympikos, Olympicus: Olympian, as in the gods or the Olympic games. From ὄλυμπος (olympos), a proto-Hellenic word for mountain.

Ὀλύμπιος, Olympios: Olympian, as in the gods or the Olympic games.. From ὄλυμπος (olympos), a proto-Hellenic word for mountain.

Ὄλυμπος, Olympos: Olympian, as in the gods or the Olympic games. From ὄλυμπος (olympos), a proto-Hellenic word for mountain.

Ὀλύνθιος, Olynthios: From the city of Olynthus. From ὄλυνθος (olynthos), a winter-fig.

Ὅμηρος, Homeros, Homer: Hostage. From ὅμηρος (homeros),  pledge, surety, hostage.

Ὀμφάλη, Omphale: A very important person. From ὀμφαλός (ompalos), navel -metaphoricaaly implying a central position.

Ὀνήσανδρος, Onesandros: Benefitting mankind. From ὄνησις (onesis), benefit, luck, prosperity, and ἀνὴρ (aner), man.

Ὀνησᾶς, Onesas: Beneficial. From ὄνησις (onesis), benefit, luck, prosperity.

Ὀνησίκριτος, Onesikritos: Judged to be beneficial. From ὄνησις (onesis), benefit, luck, prosperity, and κρίσις (krisis), judgment.

Ὀνήσιμος, Onesimos: Beneficial. From ὄνησις (onesis), benefit, luck, prosperity.

Ὀνησιφόρος, Onesiphoros: Beneficial. From ὄνησις (onesis), benefit, luck, prosperity, and φέρω (phero), to carry.

Ὀνησιφῶν, Onesiphon: Shiningly beneficial. From ὄνησις (onesis), benefit, luck, prosperity, and φῶς (phos), light.

Ὀνητορίδης, Onetorides: Beneficial. From ὄνησις (onesis), benefit, luck, prosperity.

Ὀνήτωρ, Onetor: Beneficial. From ὄνησις (onesis), benefit, luck, prosperity.

Ὀνόμαντος, Onomantos: One whose characted can be prophesized from his name . From ὄνομα (onoma), name, and μαντεία (manteia), prophesying, prophetic power.

Ὀνόμαστος, Onomastos: Renown. ὄνομα (onoma), name.

Ὄξυλος, Oxylos: Sharp. From ὀξύς (oxys), sharp, piercing.

Ὀρειὰς, Oreias: Of a mountain. From ὄρος (oros), mountain.

Ὀρειβάσιος, Orybasios: The mountaineering type. From ὄρος (oros), mountain, and βαίνω (baino), to walk.

Ὀρέστης, Orestes: The mountaineering type. From ὄρος (oros), mountain, and ἵσταμαι (histamai), to stand.

Ὀρθοκλῆς, Orthokles, Orthocles: Gloriously straight. From ὀρθὸς (orthos), straight, and κλέος (kleos), glory.

Ὀρφέας, Orpheas, Orpheus: Contemporary form of Ὀρφεὺς (Orpheus).

Ὀρφεὺς, Orpheus: Possibly, dark. From ὄρφνη (orphne), darkness.

Οὐρανία, Ourania, Urania: Heavenly. From οὐρανὸς (ouranos), heaven.

Οὐρανίων, Ouranion, Uranion: Heavenly. From οὐρανὸς (ouranos), heaven.

Ὀφέλας, Ophelas: Advantageous. From ὄφελος (ophelos), advantage.

Ὀφηλὶα, Ophelia: Advantageous. A male version of Ὀφέλας (Ophelas), attributed to Shakespeare. From ὄφελος (ophelos), advantage.

Ὄψιος, Opsios: Late-bloomer. From ὀψέ (opse), late, long-after.

© Paul Pan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s