Χοσρόης (Cosroes) – Χρυσάννα (Chrysanna)

Χοσρόης, Cosroes: King, from the Persian name Khasra.

Χρυσάννα, Chrysanna: Golden grace, from χρυσός (chrysos), gold, and the Hebrew name Channah meaning grace.

© Paul Pan